jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 62. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 26. května 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7235 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

62. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Zaleknou se pouze slabí napůl dřeva, napůl hrábí.

1. Javorové dřevo
Z javorového dřeva se vyrábí hlavice hrábí, do kterých se zasazují zuby. Do některých políček rastru na javorové destičce umístěte jedno z písmen J, A, V, O nebo R tak, že se v každém řádku, sloupci a obou vyznačených úhlopříčkách bude nacházet každé z těchto písmen právě jednou. Písmena vně rastru udávají, které z písmen je viditelné jako první při pohledu z daného směru. Za správné řešení získáte 30 bodů.

2. Hrabání sena
Do některých prázdných políček rastru představujícího louku s usušenou trávou umístěte k děvám 29 hrábí (H), nejvýše jedny do jednoho políčka. Políčka s hráběmi se nesmějí dotýkat stranou ani rohem. Každé políčko s děvou musí sousedit stranou s políčkem s „jejími“ hráběmi (je přípustné, aby s políčkem s děvou sousedilo políčko s hráběmi náležejícími jiné děvě). Čísla po stranách některých řádků a sloupců označují počet hrábí, které do daného řádku či sloupce musíte umístit. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Jasanové dřevo
Z jasanového dřeva se vyrábí zuby hrábí. Sestrojte v rastru na jasanové tabulce uzavřenou lomenou čáru spojující středy sousedních políček, která prochází každým políčkem rastru právě jednou a sama sebe se nedotýká ani nekřižuje. Vede pouze vodorovně nebo svisle. Každé třetí lomení čáry je v políčku s kroužkem. V každém políčku s kroužkem se čára lomí (viz příklad). Za správné řešení získáte 30 bodů.

4. Hrabání slámy
Děvečka hrabala slámu na strništi o velikosti 7 x 7 plošek, na některé plošce svou práci začala a postupovala dál po ploškách na sebe navazujících stranami, postupně zahrabala všechny plošky kromě těch s panáky snopů, na zametené plošky už nestoupla, stejně jako na plošky s panáky snopů. Vaším úkolem je nalézt plošky, na kterých hrabání začala a skončila, a zakreslit trasu, jak postupně po strništi postupovala. Směr hrabání změnila jen tehdy, když dorazila k plošce s panákem snopů nebo na okraj strniště nebo na plošku, na které už dříve hrabala (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.

     

5. Jedlové dřevo
Z jedlového dřeva se vyrábí násady hrábí. Každý ohraničený pásek na jedlové desce musí obsahovat devět různých číslic z řady 1 až 9. V každé této oblasti se musí pravidelně střídat větší a menší číslice. Políčka se stejnými číslicemi spolu nesmějí sousedit ani úhlopříčně a v řádcích a sloupcích označených šipkami musí být všechny číslice různé. Za správné řešení získáte 25 bodů.

6. Hrábě
Umístěte do rastru 10 x 10 polí po liniích polí hrábě, velké na sedm polí a malé na čtyři pole dle vyobrazení. Segmenty s hráběmi se navzájem nesmějí překrývat a můžete je libovolně pootočit. Černá políčka nesmějí být částí žádného segmentu s hráběmi a na každém zeleném políčku trávníku musí ležet segment s hráběmi. Za správné řešení získáte 20 bodů.


    

7. Smrkové dřevo
Ze smrkového dřeva se vyrábí oblouky ke zpevnění hlavic k násadám hrábí. Do obrazce ve tvaru znaménka plus vyrobeného ze smrku umístěte na linie rastru 4 tvarově různá pentomina z 12 vyobrazených pentomin tak, aby každé z nich leželo na políčku s kolečkem, pentomina se navzájem nepřekrývala a žádné ze zbylých osmi pentomin už do obrazce nešlo umístit. Pentomina smíte otáčet i zrcadlově převracet. Za každé správné řešení s různou sestavou pentomin obdržíte 10 bodů. Každé z vyobrazených pentomin můžete v sestavách použít maximálně dvakrát. Sestava pentomin je různá, když je v ní alespoň jedno pentomino odlišné oproti jiné sestavě.

8. Kopky sena
Vyznačte uzavřenou lomenou čarou, která vede vodorovně a svisle přes středy políček rastru představujícího louku o ploše 12 x 12 políček, postup hrabačky při hrabání sena. Hrabačka při hrabání prošla každým políčkem právě jednou. Lomená čára se nikde nekřižuje ani nepřekrývá. Pokud čára prochází přes políčko s číslem, musí platit, že číslo je rovno počtu políček, přes která čára prochází mezi políčky s kopkami sena (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Delší dobu jsem marodil, 65. kolo JLA začne s určitým zpožděním, budu se snažit, aby to bylo 9. prosince 2021. Otevřít si můžete kompletní zadání 65. kola JLA, zadání křížovek 65. kola JLA, zadání hádanek 65. kola JLA či zadání logických úloh 65. kola JLA. Děkuji za pochopení, Vladimír

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies