jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 72. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2024 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8445 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.


72. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Úlohy jsou spojené s obilím, a také ne.

1. Pohanka
Spojte po liniích rastru kroužky s písmeny dle příkladu tak, abyste získali slovo POHANKA. Za správné řešení získáte 5 bodů.


2. Sousedé
Umístěte po jednom do všech políček rastru písmena J(ečmen), K(ukuřice), P(šenice) a R(ýže) tak, že se žádná dvě políčka obsahující stejné písmeno nedotýkají ani rohem. Za správné řešení získáte 15 bodů.


3. Sklad obilí
Vyznačte v rastru představujícím podlahu skladu obilí dlaždice složené ze tří černých políček ve tvaru trimin. Dlaždice se navzájem nesmějí dotýkat stranami. Rohem se mohou dotýkat pouze dlaždice, které nejsou stejné (mají různý tvar nebo jsou vůči sobě vzájemně pootočené nebo zrcadlově převrácené). Všechna již vyznačená černá políčka musí být součástí některé dlaždice. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

4. Sto let Kabrňáků
Brněnský kroužek Kabrňáci oslavil 20. 3. 2024 sto let od svého založení. Do prázdných políček vepište jednu z číslic 0-7 nebo tečku tak, aby se stejné číslice ani tečky neopakovaly v žádném řádku, sloupci, ani ve vnitřních ohraničených oblastech. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Zásobnice na obilí
Rastr představuje skladiště o 10 x 10 boxech určených pro 24 zásobnic na obilí. Ve středu některých ze zbylých 76 boxů jsou umístěny světelné zdroje vyzařující paprsky pouze vodorovně a svisle. Na některých zásobnicích v boxech je uvedeno číslo, které uvádí, v kolika stranou s nimi sousedících boxech je umístěn světelný zdroj. Světelné zdroje musí osvětlovat všechny boxy, ale nesmějí se osvětlovat navzájem. Za správné umístění světelných zdrojů do rastru získáte 20 bodů.


6. Labyrint
Zapište čísla 1, 2, 3 a písmena J(ečmen), K(ukuřice) a P(šenice) do některých políček rastru tak, že se každý symbol vyskytuje právě jednou v každém řádku a sloupci a každé políčko obsahuje maximálně jeden symbol. Po vstupu do rastru při průchodu bludištěm se bez ohledu na písmena neustále opakuje sekvence 1-2-3. Písmena vně rastru označují první viditelné písmeno v příslušném řádku nebo sloupci bez ohledu na čísla. Za správné řešení získáte 25 bodů.


7. Obilná pole
Pole osetá obilím tvořila z leteckého pohledu plochu ohraničenou uzavřenou smyčkou, která se sama sebe nikde nedotýká ani nekřižuje. Smyčka je složena pouze z vodorovných a svislých úseků mezi tečkami v obrazci. Čísla uvnitř políček (prostorů ohraničených v rozích tečkami) udávají, v kolika rozích daného políčka se smyčka lomí. Za správné vyznačení smyčky získáte 30 bodů.


8. Akademický řetěz
Umístěte po jednom do některých podbarvených políček rastru devět písmen A, B, C, D, E, F, G, H a I tak, že v každém řádku a sloupci se vyskytuje jen jedno písmeno. Spojnice políček s písmeny A-B-C-D-E-F-G-H-I (v tomto pořadí) vytvoří řetěz. Vaším úkolem je umístit písmena tak, abyste vytvořili co „nejdelší“ řetěz. Vzdálenost dvou políček X a Y rastru s písmeny je definována jako součet délek odvěsen pravoúhlého trojúhelníka, jehož přeponu tvoří spojnice políček X a Y. Řetěz zakreslete dle příkladu s vyznačením délek spojnic a s výpočtem jejich součtu S. Za správné řešení získáte (S – 30) bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies