jemelik

jemelik


Prameny k 15. ročníku JLA

Prameny oproti předchozím ročníkům nedoznaly podstatných změn. Kdo z řešitelů JLA nechce investovat do pramenů, ze kterých jsou čerpány tajenky, bude mu stačit při řešení prostudovat přiložené úryvky z něj. Část tajenkových výrazů z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2010) se totiž objevuje v úryvcích Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina. Kdo si bude chtít knihu pořídit, může si ji objednat u Bc. Pavlíny Poláškové, pracovnice vztahů muzea k veřejnosti, tel. +420 571 757 173, mail: pavlina.polaskova@nmvp.cz. Některé tajenky budou v roce 2024 čerpány z knihy Karla Pavlištíka Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě na Podřevnicku (Muzeum jihovýchodní Moravy, 2011), případným zájemcům ji zlínské muzeum zašle. Z Mařádkovy publikace Vězeňství budete potřebovat pouze výrazy vězeňského a drogového slangu, které obsahuje naskenovaná slovníková část publikace Vězeňství, knihu potřebovat nebudete.

 

Seznam pramenů pro kat. řešení křížovek pro 72. kolo JLA

První čtyři tajenky jsou čerpány z kapitoly Valašská dědina z knihy Oldřicha Šuleře Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Seznam pramenů pro rok 2024 naleznete v Soutěžních podmínkách. Pouze pro toto 72. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2024 doplňte do PO Goldmann: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín (Univerzita Palackého v Olomouci 2006); Kresta: Slovník štramberského nářečí (Šmíra-Print 2008); Peřinka: Znojemský okres (Garn 2008) a Žáček: Nad šálkem plným vůně (Merkur 1981), do CP Slovník slovenských nárečí I - III (VEDA 1994-2021) a do elektronických pramenů Soupis matrik a obcí na http://www.genea.cz/informace/hledam-matriky/hledani-v-soupisu-matrik-a-obci. Z PD budete potřebovat jen SNČ (2020), RYS 3, SSJ a VSCS. Z PO nebudete mj. potřebovat Encyklopedii zbraní a zbroje, Vězeňství, Dej mi jméno a Je to chůze po kotárech!, z PS nebudete potřebovat mj. Latinsko-český slovník a z elektronických pramenů nebudete potřebovat seznam planetek a vícejazyčné překladové slovníky.

Upozornění k pramenům: JLA je vícekolová soutěž, pro kterou na začátku ročníku vždy autor uváde seznam pramenů, ze kterých hodlá čerpat výrazy po celý ročník. Protože jde o vyšší počet pramenů, než je Směrnicemi povolený limitovaný počet, u každého kola je jejich počet redukován. Což ale neznamená, že všechny zbylé prameny byly v tom kterém kole autorem použity. Na druhou stranu to ale znamená, že ve výčtu pramenů zůstaly všechny, ze kterých autor čerpal.

Přepis nářečních souhlásek

Po celou dobu cyklu Vitajte ve Valašském muzeu budeme společně v křížovkách a hádankách užívat u slov valašského nářečí zjednodušeného přepisu ł, ľ, ĺ = l, ŕ = r, např. Vałachy a kľcať budeme psát jako Valachy a klcať.

 

Velký křížovkářský slovník

Za významnou pomůcku pro každého křížovkáře považuji Velký křížovkářský slovník, počítačový program pro laiky i profesionály od softwarové firmy Vladimír Cvajniga - FANDware. Od roku 2001, kdy byla vytvořena jeho první verze, doznala databáze výrazného rozšíření a program byl obohacen o řadu funkčních vylepšení. K dispozici jsou komfortní možností třídění a filtrování rozsáhlého slovníku, ve kterém je ke každému heslu a legendě uveden zdroj. Slovník jako pomůcku doporučuji, přesto radím jako u každého podobného křížovkářského slovníku použité výrazy ověřit v původním pramenu.

Internetové prameny

Česko-německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz.
Rada:
U tohoto pramene je třeba obezřetnosti ve dvou směrech, jednak přepis vyfotografovaných stránek není vždy věrný a doporučuji každý výraz zkontrolovat na příslušné stránce knihy (kliknutím na výraz a pak na Obrázek) a jednak jsou ve slovníku v textech hesel i cizojazyčné výrazy, které by při použití v křížovce musely být jako cizojazyčné označeny. Hesla slovníku patří ke Kottem sestavené české slovní zásobě (doložení je uvedeno v pojednání o výrazech z Kottova slovníku v následující kapitole).

Český jazykový atlas: 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl a Dodatkysoubory mají okolo 200 MB a po stáhnutí na disk v nich lze vyhledávat.

Digitální knihovny Kramerius Národní knihovny České republiky na https://kramerius5.nkp.cz nebo Moravské zemské knihovny na https://www.digitalniknihovna.cz/mzk obsahují několik milionů digitalizovaných stran knih a periodik ze sbírek knihovny, ve kterých lze fulltextově vyhledávat u dokumentů, u kterých vypršela autorská práva, v plných textech, u dokumentů, u kterých autorská práva trvají, se vám zobrazí několik řádků textu s údajem, na které stránce se plný text nachází. Ten si pak můžete vyhledat doma v knize, pokud ji máte, nebo v knihovně v plných textech.
Rada:
Vyhledávané výrazy doporučuji dát do uvozovek a při bližších hledání na stránkách brát do úvahy, že výraz může být na příslušné stránce originálu rozdělen na dva řádky (např. dílo Lístečky najdete v MČSE pod lísteč).

Filmová databáze na http://fdb.cz;

Kódy světových letišť na http://www.mapping.com/airportcodes.html;

Mapy na http://mapy.cz obsahují nejen názvy sídel, řek, hor, jezer apod., ale i názvy polí, studánek, restaurací, firem aj. Znáte-li třeba jen začátek hledaného výrazu, jakmile do vyhledávacího pole vepíšete první znak či znaky, pak Vám automatický našeptávač začne nabízet odpovídající návrhy. Pokud znáte celý název, pak je vyhledávání jednodušší. Hodně napomůže, když do vyhledávacího pole napíšete kromě názvu i to, co hledáte, např. rozhledna, jeskyně, studánka, pramen apod. Názvy pozemků jsou vedeny jako „Název lesa, pole, louky“. Pokud chcete ověřit název pozemku „U stolu“, zobrazí se Vám mnoho možností, které byste museli projít, pokud ale do vyhledávače napíšete „U stolu, název lesa, pole, louky“ nebo jen "U stolu pole", hledání bude rychlejší. Hora Praha by se také nehledala snadno jen při zapsání „Praha“, ale když zapíšete „Praha hora“, objeví se hned.

Olympijské statistiky a historie na http://www.sports-reference.com/olympics;

Planetky na http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html;

Příruční slovník (PSJČ) a databáze lexikálního archivu (NLA) na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php;
Rada:
Kromě používání .* na začátku a na konci hledaného výrazu můžete u fulltextu používat teček namísto hledaných písmen (pro ch je třeba zadat dvě tečky). Zadáte-li např. ..ndka, vyhledávač vám nabídne všechna šestipísmenná slova končící na –ndka. Na rozdíl od coto.je zde vyhledávač rozlišuje velká a malá písmena, takže např. u rostliny dondka je třeba do vyhledávače zadat Dondka.

Slovník spisovného jazyka českého na http://ssjc.ujc.cas.cz;
Rada:
Pokud zvolíte Hesla i heslové stati a Celá slova, lze podobně jako u předchozího pramene vyhledávat pomocí teček ve fulltextu.

Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home;

Vícejazyčné překladové slovníky na http://slovnik.cz;

Vícejazyčné překladové slovníky na http://slovniky.kvalitne.cz.

Velký lékařský slovník na http://lekarske.slovniky.cz.

Výrazy z Česko-německého slovníku Fr. Št. Kotta

Kottův přístup ke slovenským pramenům, ze kterých čerpal při sestavování svého slovníku, byl zkoumán ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český. Ke studiu výrazů ze slovenských pramenů přispěl i Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Prověřením výrazů z několika Kottem uváděných slovenských pramenů lze konstatovat, že všechna hesla v Kottově slovníku patří do Kottem sestavené české slovní zásoby, ostatně jedná se o český překladový slovník. Tento závěr vychází z následujících vzorových příkladů:

1. Heslo „cifričkář“, slovo je jednoznačně české, na Slovensku užívané jako „cifričkár“, takže z poznámky "na Slov." v Kottovi nelze dovozovat, že jde o slovenské slovo, ale že slovo toho významu bylo užívané na Slovensku. České slovo "cifřičkář" se objevuje v Novém slovníku kapesním jazyka českého i německého dle Jungmanna, Šumavského a jiných na straně 60.

2. Heslo „cunče“, slovo je jednoznačně české, vytvořené Kottem jako český ekvivalent slovenského výrazu „cunča“, který Kott čerpal z Loosova Slovníku slovenskej, maďarskej a německej řeči z roku 1871.

3. Heslo „věčiti“, slovo je jednoznačně české, slovenština nezná e s háčkem ani koncovku -ti, dá se usuzovat, že jde o český ekvivalent slovenského „večiť“. Obdobně je to se všemi Kottem uvedenými českými slovesy s koncovkou –ti coby ekvivalenty slovenských sloves.

4. Heslo „nahýčký“, slovo je jednoznačně české, Kott přímo uvádí, že jde o český ekvivalent slovenského slova „nahúčký“.

5. Heslo „plúščiť“ (ve vyhledávání v Kottovi je nutno zadat plúščit), je převzaté slovenské slovo "plúščiť" z Bernolákova slovníku do Kottem uvedené české slovní zásoby. Podobných výrazů je ve slovníku vícero, např. „blať“ (ve vyhledávání v Kottovi je nutno zadat blat) ze Slovenských pohľadů na literatúru, umení a život.

 

Hledání v digitalizovaných dokumentech

Samozřejmě při otevřených knihovnách netřeba nikomu dávat návod, jak pomocí vyhledávacích instrumentů hledat v digitalizovaných dokumentech. Pokud je ovšem doba komplikovaná, pak třeba někomu pomůže návod, jak vyhledávat v digitalizovaných dokumentech knihoven z domova. Je obecně známo, že na krameriu (https://kramerius5.nkp.cz nebo https://www.digitalniknihovna.cz/mzk) lze fulltextově prohledávat úplné digitalizované podoby pramenů s ohledem na uplynutí lhůt autorských práv. Před uplynutím těchto lhůt se k úplným textům nedostanete, nicméně při zadání vyhledávaných výrazů Vám kramerius zobrazí, na kterých stránkách příslušných digitalizovaných pramenů se výraz nachází, což pomůže při hledání v knižních podobách pramenů nebo alespoň si ověříte, že výraz existuje a nachází se v těchto pramenech.

Existuje ale i cesta, jak si otevřít k prohlédnutí alespoň část digitalizovaného dokumentu, i když celé dílo je stále ještě chráněno autorským právem. Jako příklad uvedu dva výrazy použité v 62. kole JLA, prvním byla zkratka samizdatu Anthologia Řimsologica, druhým je jedovatý had. U obou mohl řešitel dovodit, že se budou nalézat v doplněných pramenech L. Pořízková: Societas contraalcoholica doctoris Řimsae = Protialkoholní společnost doktora Řimsy (Paseka 2012), resp. J. Felix: Hadi (SZN 1981). Popíšu příklad hledání v databázi krameria.

Otevřete si krameria, do okénka pro hledání napíšete název knihy, někdy stačí část názvu, v našem případě Societas contraalcoholica doctoris Řimsae, objeví se vám knihy, kde se název vyskytuje, první z nich je přímo autorem zvolený pramen, kliknete na něj a nalevo do okénka Hledat v dokumentu zadáte slova z legendy nebo přímo nabízející se výraz a většinou se lze ve skromném náhledu textu dopátrat správného řešení. Když tam zadáte výraz, který Vám v křížovce vychází (ANTŘ), v jednom z okének si ověříte, že se jedná o zkratku samizdatu Anthologia Řimsologica.

Někdy zadání názvu knihy nevede jednochodou cestou k cíli, např. v našem druhém případě Hadi jsou velmi frekventovaným slovem v názvech knih, proto se vyplatí zadat k názvu knihy i autora, tedy dvě slova: Felix, Hadi. A když si otevřete digitalizovaný dokument a zadáte jméno hada, který Vám v křížovce vychází (INSANA), nebo jste ho objevili v autorem nezadaném pramenu, tak si jeho správnost ověříte v částečně otevřeném textu knihy.

U digitalizovaných textů je potřeba ale také počítat s tím, že někdy shluk písmen (ři=ň apod.) nebo nečistota způsobí nevěrný převod naskenovaného textu. U Kottova slovníku lze ověřit naskenovaný text s fotografií textu v náhledu, u většiny digitalizovaných textů knihoven to možné není. Ale u pramenů, které máte doma v knihovně, víte pomocí návodu výše, na které straně výraz hledat. A u pramenů, které doma nemáte, nezbývá než to ověřit v knihovnách.

Příklad řazení legendových výrazů v křížovce

Řazení legendových výrazů je podrobně popsáno v § 51 Směrnic pro tvorbu křížovek (viz Směrnice na www.schak.cz). Zde najdete téměř úplný přehled případů, kdy políčka jsou mnohoúhelníky bez vnitřních grafických prvků a rozdělovací linkou je celá strana políčka (např. mezi políčky 5x6 v naší křížovce) nebo jen část strany políčka (např. mezi políčky 6x7 a 6x8 v naší křížovce). V praxi se někdy ovšem setkáváme i s případy, které tento paragraf nemohl všechny obsáhnout, např. s políčky s vnitřními grafickými prvky, které netvoří stranu políčka nebo část strany políčka (např. políčko 3x7 v naší křížovce). Grafický prvek (někdy i více grafických prvků) v políčku v takovém případě nedělí koridor sloupce, nevytváří počátek ani konec pro další legendový výraz, prostě text (písmena, písmeno) kolem něj (nich) obtéká a pokračuje dál. Svým způsobem je obtékání písmen podobné jako v políčkách s vydutými částmi (např. kolem obou ramen tupého úhlu u políčka 2x9 v naší křížovce). V případě grafických prvků zasahujících do velké plochy políčka mohou být písmena vpisována i přes ně (viz řešení naší křížovky). ... (tajenka) takových případů přináší naše křížovka.

ŠIKMÁ  FIGURÁLNÍ  STŘÍDAVÁ  POLOMOZAIKOVKA

Všechny typy políček jsou již předkresleny, pro názornost níže uvádíme jejich výčet s počtem vpisovaných písmen. Čtyřpísmenná tajenka je skryta.

Nevyplněný obrazec:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Pastva. - 2. Valašské Meziříčí. - 3. Ohřívač vody; marmeláda. - 4. Dříve; pták. - 5. Svatyně; zkratka Tyršova odznaku zdatnosti; deska na praní prádla. - 6. Lov + panstvo; okolky. - 7. Souhvězdí; mléčný výrobek. - 8. Bylina.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 5. Ryba. – 6. Hotové jídlo; listen (u rmenu). – 7. Plechovka + čin; zvonečník. – 8. Hák; zoologická zahrada; opice. – 9. Ouha; liturgický obřad. - 10. Šereda; typ hudby. – 11. Dohromady. - 12. Zmatek.

Vyplněný obrazec:

Tajenka VZOR je skryta ve vodorovné řadě základních políček a je vyznačena červeně.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies