jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE  2018

Každý řešitel může soutěžit v některé nebo v některých z těchto kategorií: řešení křížovek (K), řešení hádanek (H), řešení logických úloh (L), řešení křížovek a hádanek (KH), řešení křížovek a logických úloh (KL), řešení hádanek a logických úloh (HL) nebo řešení křížovek, hádanek a logických úloh (KHL). Řešení každé části, tedy křížovek, hádanek nebo logických úloh, však může obeslat nejvýše jednou, lze tedy soutěžit současně v kategoriích KH a L nebo K a H a L, ale ne současně v kategoriích KH a KL.

I. Soutěžní podmínky

1. Jemelíkova luštitelská akademie (JLA) je dlouhodobá kombinovaná řešitelská soutěž v řešení křížovek (K), hádanek (H) a logických úloh (L). V jednotlivých ročnících bude rozdělena do pěti kol (KaH č. 4, 9, 14, 19 a 24). Soutěž se řídí Soutěžním řádem korespondenčních soutěží SČHAK (2016) a dokumentem Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017).  Soutěž můžete také sledovat na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, zúčastnit se jí může každý zájemce.

2. V každém kole bude řešitelům předložena k řešení křížovka, deset hádanek a pět až osm logických úloh. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky nebo polodokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. U hádanek se mohou objevit i některé nepravidelnosti či odchylky od platných Směrnic.

3. Cílem nejvšestrannějších řešitelů v kategorii KHL je řešit v každém z deseti po sobě jdoucích kol s nejlepším výsledkem křížovky, hádanky i logické úlohy a získat tak deset zápočtů v řadě za sebou (nejlepší výsledek se určuje vždy ze všech kategorií). Za splnění tohoto cíle si řešitelé rozdělí bank určený pro kategorii KHL (jeden řešitel obdrží maximálně 500 eur) a mohou soutěžit znovu od nuly. Jelikož ne každý řešitel má v oblibě křížovky, hádanky i logické úlohy, může si každý vybrat také kombinaci dvou z nich, ve kterých hodlá soutěžit (KH nebo KL nebo HL). Pak je jeho cílem řešit v každém z deseti po sobě jdoucích kol s nejlepším výsledkem např. v kategorii KL křížovky a logické úlohy a získat tak deset zápočtů v řadě za sebou. Za splnění tohoto cíle si řešitelé rozdělí bank určený pro kategorii KH nebo KL nebo HL (jeden řešitel obdrží maximálně 200 eur) a mohou soutěžit znovu od nuly. Soutěž není uzavřená ani pro ryzí specialisty a soutěžit lze i jen v řešení křížovek (K) nebo v řešení hádanek (H) nebo v řešení logických úloh (L). Cílem řešitele je pak řešit v každém z deseti po sobě jdoucích kol s nejlepším výsledkem např. v kategorii H hádanky a získat tak deset zápočtů v řadě za sebou. Za splnění tohoto cíle si řešitelé rozdělí bank určený pro kategorii K nebo H nebo L (jeden řešitel obdrží maximálně 50 eur) a  mohou soutěžit znovu od nuly.

Při cestě za tímto cílem má soutěžící možnost, aby si po dosažení 6., 7., 8. a 9. zápočtu v řadě za sebou zvolil, zda si vezme 20 %, 40 %, 60 % a 80 % celkové odměny (tedy např. v případě kategorie KH jde při dostatečně vysokém banku o 40, 80, 120 a 160 EUR, v případě kategorie K jde při dostatečně vysokém banku o 10, 20, 30 a 40 EUR) nebo zda chce pokračovat v soutěži dál (bude tím ale riskovat, že v případě neúspěchu nezíská nic a musí začít znovu od nuly). S řešením dalšího kola řešitel oznámí, zda žádá výplatu odměny, pokud to neoznámí, má se za to, že v soutěži o eura pokračuje dál.

4. S každým kolem vloží autor do sedmi banků celkem 125 eur: do banku pro kategorii KHL částku 50 eur, do tří banků pro kategorie KH, KL a HL po 20 eurech a do tří banků pro  kategorie K, H a L po 5 eurech. Tak například, pokud dosáhne cíle řešitel soutěžící v kategorii KHL a v banku této kategorie bude 750 eur, on získá 500 eur a 250 eur zůstává v banku pro další řešitele, pokud poté v následujícím kole dosáhnou cíle v této kategorii dva řešitelé, v banku bude 300 eur a každý z nich získá 150 eur. V případě necelých výsledků dělení cen při vyplacení celého banku se částky zaokrouhlují na celá eura dolů. Tak například, pokud v určitém kole získá šestý zápočet v řadě za sebou v kategorii H 5 řešitelů, v banku bude 40 eur, se zasláním řešení dalšího kola se dva řešitelé rozhodnou vzít 20 % celkové odměny, tedy každý dostane 10 eur a v banku po tomto kole bude jen 25 eur. Zbylí 3 řešitelé získají v následujícím kole sedmý zápočet v řadě a všichni se rozhodnou se zasláním řešení tohoto kola vzít 40 % celkové odměny, tj. budou si celkově nárokovat 3 x 20 eur, ovšem bank postačí jen na výplatu 3 x zaokrouhlených 8 eur a 1 euro zůstane v banku do dalšího kola.

Na začátku 10. ročníku JLA je připraveno k prvním výhrám ve všech bancích celkově 5 350 eur.

5. Řešitel se na začátku soutěžení musí rozhodnout a oznámit, ve kterých kategoriích KHL, KH, KL, HL, K, H a L bude soutěžit. S každým dalším kolem může řešitel zvolenou kategorii změnit - v tom případě se mu dosavadní výsledky do dlouhodobé soutěže ruší a začíná znovu od nuly. Pokud řešitel v průběhu soutěže neuspěje, pak pro dlouhodobou soutěž mu začíná s následujícím kolem běžet opět nových deset po sobě jdoucích kol. Soutěžící, který z banku získá peněžní cenu a chce pokračovat v dlouhodobé soutěži, začíná opět od nuly a může si opět libovolně zvolit kategorie, v nichž hodlá soutěžit.

6. Řešení se zasílá na řešitelských arších. Každý arch musí obsahovat ve zkratce zvolenou soutěžní kategorii, jméno a adresu řešitele, event. značku, pod kterou soutěží, je-li členem ČSHAK, tak i své členské číslo (vše nejlépe v záhlaví archu).

U křížovek musí řešení obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh. U hádanek řešitel vypíše čísla všech hádanek pod sebou a za číslem hned zleva řešení hádanky (u neřešených řádek nevyplní), obdobně u logických úloh. U logických úloh, u kterých je požadována jedna odpověď, se více odpovědí hodnotí jako chyba. Správné řešení je autorem uznané řešení vyhovující zadání úlohy. Hádanky a logické úlohy z jakéhokoli důvodu neřešitelné (např. vinou tiskové chyby) budou zrušeny.

7. Řešení křížovek se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích. Správnost řešení lze dokládat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek (1994) včetně dodatků a příloh. Přitom je třeba respektovat ustanovení dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017). U hádanek se za správné řešení uznává pouze do písmene správné autorské řešení nebo alternativní dle posouzení autora, za takové řešení hádanky získá soutěžící 1 bod. U logických úloh získá soutěžící za každou správně vyřešenou úlohu počet bodů uvedený v zadání úlohy. Pokud není v zadání úlohy uvedeno jinak, je stanovený počet bodů za úlohu považován za maximální pro danou úlohu a nelze získat při nalezení různých variantních řešení vyšší než stanovený počet bodů.

8. Reklamace a protesty se řídí Protestním řádem (2016). Rovněž je třeba přihlédnout k závazným výkladům publikovaným na webových stránkách ČSHAK.

9. Jednotlivé ročníky dlouhodobé soutěže budou zároveň kvalifikační soutěže, a to v řešení křížovek, hádanek a logických úloh (viz kapitola II.).

10. Soutěž má také svou recesistickou část viz kapitola III.

11. Použité prameny v kategorii řešení křížovek jsou oznamovány pro každý ročník soutěže zvlášť: viz kapitola IV.

12. Zasílání řešení: řešení jednotlivých kol se zasílají dle pokynů a termínů uvedených u jejich zadání. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

Poznámka: Všechny výše zmiňované dokumenty v aktuálním znění jsou dostupné na svazových webových stránkách www.cshak.cz v kapitole ČSHAK na stránkách Základní dokumenty a na stránkách Výklady a komentáře.

 

II. Kvalifikační soutěže

Jednotlivé ročníky dlouhodobé soutěže JLA budou zároveň kvalifikační soutěže, a to v řešení křížovek, hádanek a logických úloh, do kterých budou zahrnuty výsledky ze všech kategorií. U ročních kvalifikačních soutěží se pořadí stanoví následovně: za pět kol v daném roce se vítězem JLA v řešení křížovek (ŘK) stane řešitel (řešitelé) s nejnižším celkovým počtem ztrátových bodů, vítězem JLA v řešení hádanek (ŘH) a v řešení logických úloh (ŘL) se stane řešitel (řešitelé) s nejvyšším celkovým počtem bodů, druhým kritériem je vyřešení obtížnějších hádanek.

Členům ČSHAK budou za celkové umístění v každé ze tří kvalifikačních soutěží přiděleny kvalifikační body takto: vítězi soutěže bude započítáno 10 kvalifikačních bodů plus dvě 1. místa, pokud bude řešitelů na 1. místě více než tři, tak 10 kvalifikačních bodů plus jedno 1. místo, řešitelům na 2. až 10. místě bude započítáno od 9 do 1 kvalifikačního bodu. Pokud to řešitelům přinese více bodů, pak všem řešitelům na 9. a dalších místech v řešení křížovek s max. 10 ztr. b. budou započítány 3 kvalifikační body, s 11 až max. 20 ztr. b. 2 kvalifikační body a s 21 až max. 50 ztr. b. 1 kvalifikační bod, v řešení hádanek s min. 45 hádankami budou započítány 3 kvalifikační body, s min. 40 hádankami 2 kvalifikační body a s min. 25 hádankami 1 kvalifikační bod a v řešení logických úloh s min. 90 % bodů dosažených vítězem budou započítány 3 kvalifikační body, s min. 80 % bodů dosažených vítězem 2 kvalifikační body a s min. 50 % bodů dosažených vítězem 1 kvalifikační bod. Kvalifikační body budou přiděleny i těm, kdo o členství v ČSHAK požádají do konce kalendářního roku, ve kterém byly vyhlášeny výsledky soutěží. Navíc každý z 10 vylosovaných řešitelů z těch, co budou soutěžit ve všech pěti kolech v daném roce a budou členy svazu, obdrží 10 eur.

 

III. Recesistická část soutěže

Akademie je pojata jako vzdělávací instituce, jejímž absolventům se za přidělené kvalifikační body celkově ve všech soutěžích za celou dobu „studia“ udělují akademické hodnosti, a to bakalář JLA (Bc. JLA) za 10 kval. b., magistr JLA (Mgr. JLA) za 25 kval. b., docent JLA (Doc. JLA) za 50 kval. b., profesor JLA (Prof. JLA) za 100 kval. b. a akademik JLA (Akad. JLA) za 200 kval. b. Promoce nových držitelů akademických hodností JLA se budou konat u příležitosti významných akcí ČSHAK.

 

IV. Použité prameny v kategorii řešení křížovek v roce 2018

1. Prameny v knižní podobě

1.1 ze seznamu základních pramenů (PZ): PČP; SSČ (2006); SSJČ (1971); NASCS (2005); MLUV; MČSE; DID 8; UNI 10; ČSVaS; SČSaA (2012); NEOLOG 1; NEOLOG 2; SCS-R (1971); SCS-K (2005); SCS-ED (1996); CJC; KNAP 1 (1978); KNAP 2 (2010) a ZKR-ED.

1.2 ze seznamu doporučených pramenů (PD): ČJA, SNČ (2009); HUB; Machek; ČBS; ETK; Sokol; MEA; MELH; Jordan; SAK; ESGV, EPM, SZv; ČNŽ; VLS; BOT; LČL; Matzner; MSJM; RYS 2; NCS; KS-ZEM; ZKR-EU; SSJ a VSCS.

1.3 z ostatních pramenů (PO): B. Kočího Malý slovník naučný (B. Kočí, Praha 1925-29); Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003); Ouředník: Šmírbuch jazyka českého (Paseka 2005); Panoráma křížovek 1–5/2003 a 5–6/2004 (planetky); Pech: Velký slovník cizích slov (Kvasnička a Hampl 1948); Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1997 až 1950-2010; Šuleř: Je to chůze po kotárech! (Vyšehrad 1989); Šuleř: Vitajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (2010); Vágner: Afrika, život a smrt zvířat (Nakladatelství Svoboda 1987); Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů (Academia 2002); Zahradnický slovník naučný 1-5 (Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha 1994-2001) a Zelený: Indiánská encyklopedie: Indiáni tří Amerik (Albatros, 1994).

1.4 z ostatních cizojazyčných pramenů (POC): Dubský a kolektiv: Velký španělsko-český slovník 1–2 (Academia 1999); Hais, Hodek: Velký anglicko-český slovník 1–2 (Leda, Academia 1997) Neuman, Hořejší: Velký francouzsko-český slovník (Academia 1992) a Pražák, Novotný, Sedláček: Latinsko-český slovník (SPN 1955).

2. Prameny v elektronické podobě

Česko–německý slovník Fr. Št. Kotta na http://kott.ujc.cas.cz; Filmová databáze na http://www.fdb.cz; Internetová filmová databáze na http://www.imdb.com; Kazmířův Slovník valašského nářečí na https://sites.google.com/site/silvestrkazmir/Home; Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu na http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php a Vícejazyčné překladové slovníky na http://www.slovnik.cz.

Vysvětlení zkratek a další informace k pramenům naleznete v dokumentu Prameny v korespondenčních křížovkářských soutěžích (2017).

 

V. Přepis nářečních souhlásek

Po celou dobu cyklu Vitajte ve Valašském muzeu budeme společně v křížovkách a hádankách užívat u slov valašského nářečí zjednodušeného přepisu ł, ľ, ĺ = l, ŕ = r, např. Vałachy a závłačky budeme psát jako Valachy a závlačky.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies