jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE

 

Milí přátelé, před vámi je 23. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 31. července 2013 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 2645 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 23. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2013 doplňte u PO Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska (Libri 1999) a u POC si zaměňte za Latinsko-český slovník pramen Majtán, Považaj: Vyberte si meno pre svoje dieťa (ART AREA 1998). Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

 

23. KOLO

 

křížovKY 

 

procházka po zoo - 13

Od Tropického království se vydáme k ptačinci. Zde nás přivítá ... (1) neboli ... (2). Jeho domovem je Afrika od Guineje po Keňu a ... (3) (dřívější ... (4)), kde obývá nížinné pralesy, ale i ... (5), místy žije u vesnic a měst. Velké ... (6) pro něj znamená vypalování lesů a odchyt pro vývoz. Staví si ... (7). Pár spolu žije po celý ... (8). Po vyhnízdění nocuje ve velkých společnostech na vysokých stromech. Ráno se vydává na dlouhé výlety, na kterých hledá různé ovoce, ... (9), ořechy a ... (10) – potravně je nejvíce vázán na ... (11). Jeho ... (12) dokáže rozlousknout velmi tvrdé plody. Spolu s andulkou je to nejlépe mluvící ... (1/1). Zvlášť nadaní jedinci jsou schopni se naučit i ... (13) a mluvit ve větách.

 

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

 2 nesouměrné střídavé mozaikovky a 4 nesouměrné střídavé polomozaikovky

 

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 29). Dva výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny. 2. tajenka (4) je skryta, vypište ji a uveďte systém jejího skrytí.

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Žet. - 2. ?12/1?; americký politik. - 3. ?11/1?; druh pokrmu; vyvrtávat díru; stažení (bot) z nohou; ?7/1?. - 4. České sídlo; nadpis + směšně přeměňovati; šperky (užívané Římankami); doručenka; druh technického zařízení; organická sloučenina. - 5. ?12/2?; nuže; hornická zařízení; určitý počet cigaret; jméno autora Ohňostroje (oceněného mj. v soutěži NEPA); plát + lamentovat; ?9? + hlodavec; ?7/2? + schvalovatel; likvida. - 6. Hudební nástroje (slovensky) + květina; druh stroje; zvětšovací sklo; budit smutek; slovní spojení vyjadřující nestálost + fénická osada; slavit (výročí); odrůda kubánských doutníkových listů; šelma. - 7. Německé sídlo; obyvatelé prérií a plání s tzv. buvolí trávou; předhistorická sekyrka; střevle; úzkoprofilové (stroje); autor sbírky Na zemi; jedna z Walkenových rolí; jistý díl miny; mladická čilost + porost při kraji rozlehlé luční plochy + běžet úprkem; ?6?; pták. - 8. Vepřovice; neoschnout; naši zasloužilí mistři sportu (letectví a parašutismus); obyvatelka Moravy + vzniknout; ?4?; domorodý název jistého slona; náležející béčku; dolem; vykleštěný beran. - 9. Umořiti; slušně; druh lékaře; zvratné zájmeno; žlutá hlína; ?13/2?; předmět rozhovoru + dehtovati; ?13/1?; samohláska valašského nářečí; planetka. - 10. Válcovat Kometu; opravdu; nizozemský malíř; Gary; zavěsiti; umělec tvořící pod jistým vlivem; rovněž; postarší; iniciály autora Pyramidy; nákup. - 11. Soustruhovati; příbuzní; (žlázy) umožňující vytvářet obaly kolem snášených vajec; jedno ze slov napodobujících slučí zvuky; francouzský herec; loterijní hráči; přístav u Žlutého moře; izolační tekutina + česká spisovatelka. - 12. D. S.; alveolára; organická sloučenina; pocintat nátělník; bicyklický peptid; ruská řeka; ?1/1?; emulze na úpravu vozovek. - 13. Autorova; nedostat míč úderem nohy přes síť (v nohejbalu); druh pravoúhlého domu; způsob malby; americká rocková dívčí skupina. - 14. ?3/1?. - 15. Rozlehlá zábavní budova.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 11. Kulidžanovův film. - 12. Autor ouvertury Král Lear; Aristotelova práce. - 13. Ničit; napohled nevraživí. - 14. Vynález grafika Petra Tučného + monogram ruského archeologa; rod subtropického stromu; dílo. - 15. Italská řeka; vesnice v hejtmanství kadaňském; skupina Čitrálců. - 16. ?5? + íránská tajná policie za režimu šáha (zkratka); římská číslice. - 17. Brlina + příbuzné místo; savci; pracky. - 18. Zpříjemniti (život); břinknout; výraz vyjadřující radost. - 19. Zámek v Čechách; řeka v Côte d’Ivoire; řád rostlin; dohromady; množiti. - 20. Malajské platidlo; anglická zkratka esenciálních fosfolipidů; ryby; druh zavařovací sklenice; přítok Labe + dotírati. - 21. Malajské plavidlo; hrdina v trojské válce; jméno ochočeného zvířete z Novelek; ?8?; přísný mravokárce. - 22. Otec Nykty; patřící francouzskému sportovci; chemická značka plynného prvku obsaženého ve vzduchu; host v dokumentu režiséra Brumelse. - 23. Hustě se objeviti na povrchu těla (o vyrážce); smykem dolů + jehličnan; určití sportovci; šifra spoluautora Ostravy; půl sklínky; fakt. - 24. Norské sídlo; poznámky; stratigrafický stupeň svrchní jury; německý skladatel; ?10?; jméno představitele role Hobsona; Viliho bratr. - 25. Směsice; druh nemoci vyskytující se v oblasti Peru; melodické ozdoby zpěvu (z italštiny); povel pro potah k zastavení; část klokaního těla; hrad z Klácelova díla + předložka; kopytnatec; ruská herečka; onen svět. - 26. Rod jihoamerických dřevin; hádanka; africký kmen; Východoevropan; ?1/2?; náš insitní malíř; indiánský bůh; jeden ze zvuků basy + metatarsus. - 27. Oročové; alkaloid; jedovatá housenka; hudební nástroj; parohatý přežvýkavec; druh látky; onemocnění; trochu škrábat; značka tuny; dzéta. - 28. Nabít; s křížkem po funuse; pravda; vzít; egyptský bůh (slovensky); stát USA. - 29. Kruťas; řemeslník; citoslovce; skupina výtvarných umělců; předtucha; zvuk trouby; úloha; slovenské domácké mužské jméno; zkrátka. - 30. Člen určitého bratrstva; člen „Punch line“; očka; zakladatel syrské křesťanské sekty; polysacharid; příslovce místa; indonéské sídlo; siamská mince; řeka ústící do Jaderského moře; jméno noty; zkratka pro určité rýmy; shodný. - 31. Lira; určité barvy; hnůj; Bélova dcera; anglická zkratka určité logické jednotky; ruská řeka; textilní surovina; thajský jazyk; dvojzpěv. - 32. Planetka; výraz naznačující křik koroptví; představení; role v Bezradných; zkratka určitého národního kongresu; slůvko záporu + přesyp u trsu vegetace; kazašské sídlo. - 33. ?13/3?; zkropiti; tanec; zájmeno + N; hrozba; autor Úspěchu. - 34. ?3/2?; čínská měrná jednotka; hraniční řeka Litvy; vesnice v jihoslovanském prostředí; komponovat; německý oštěpař. - 35. Tvoje; úlovek; neurčitá osoba; nabídka; Lindsayovo jméno; norský meteorolog. - 36. Samohláska valašského nářečí; jižní ovoce; sibilanta; dupot; péčko; hlas jespáka šedého při vyplašení; přítmí. - 37. Hlas žabky; planetka; házení; umělý jazyk; vlámský básník; rozrušení. - 38. ?11/2?; čípak; pod střechu; jméno švýcarské inklúzy. - 39. Bláto.

 

HÁDANKY

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Zkoušet nás začíná papouščí rodina.

1. Papoušci v zoo

Na stěně v zoo je umístěno 9 x 9 klecí o šesti stěnách s deseti různými papoušky. V každé kleci je jeden, uvádíme obrysy jejich zobáků. Pro zpestření ptačince máte za úkol některé klece na stěně zrušit tak, aby se v každé řadě i v každém sloupci vyskytovali různí papoušci. Není možné zrušit dvě klece sousedící stěnou (hranami stěn zrušené klece sousedit mohou). Všechny ponechané klece musejí zůstat propojené stěnami tak, aby se z kterékoli klece mohl papoušek dostat přes stěny (ne přes hrany stěn) klecí do kterékoli jiné klece. Za správné vyškrtání zrušených klecí získáte 20 bodů.

 

2. Cvičený papoušek

Ve varieté vystupoval papoušek, který uměl jezdit na minikole, složit obrazce a také skvěle násobit. Ovšem v tom násobení byl trik, vždy šlo o součin číslice s číslem, které na tuto číslici končilo. Papoušek jen uchopil poslední číslici toho čísla a přesunul ji dopředu jako první a výsledek násobení byl správný (viz obrázky).

Kolik různých podobných případů násobení (ten z našeho příkladu už uvést nemůžete) naleznete? Od každé číslice 2 až 9 coby jednoho z činitelů můžete uvést jen jeden příklad výše popsaného součinu, za každý získáte 5 bodů.

 

3. Ara a arara

Vepište do některých prázdných políček písmeno A nebo R tak, abyste vodorovně nebo svisle vytvořili slova ARA nebo ARARA. Různá slova se nedotýkají ani rohem. Čísla po stranách tabulky udávají počet písmen A nebo R v daném řádku či sloupci. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

4. Ozobané puntíky

Zvědaví papoušci ozobali na kompletní sadě dominových kamenů všechny nalepené puntíky. Původní podobu sady kamenů uspořádaných do sedmi řad a čtyř sloupců lze zrekonstruovat z údajů kolem nich. U řad máte nalevo uvedeny počty puntíků, které byly na levých polovinách kamenů, napravo pak, které byly na pravých polovinách kamenů v té které řadě. Dole pod sloupci máte uvedeny počty puntíků, které byly na příslušných polovinách kamenů v daném sloupci. U žádného z kamenů nebylo na levé polovině více puntíků než na jeho pravé polovině. Za správné určení výchozí podoby dominových kamenů získáte 20 bodů.


5. Tah papoušice

Dva chovatelé papoušků naučili své oblíbence pokládat červené tyčinky do zdířek deskové hry. Cílem hry je položením tyčinek dokončit co nejvíce čtverců 1 (ABEF) až 9 (KLOP), a tím je pro sebe získat. Hráči se v tazích střídají. Pokud se hráči podaří dokončit čtverec (nebo dva najednou), má k dispozici další tah. Dokončí-li jím opět čtverec (nebo dva najednou), má zase k dispozici další tah atd. Až položením tyčinky do zdířky žádný čtverec nedokončí, pak je na řadě jeho soupeř. Na obrázku je znázorněna herní situace, při které, pokud by hráč položil tyčinku např. do zdířky L-P, by pak soupeř mohl položením tyčinky do zdířky K-O dokončit čtverec 9 (KLOP) a měl by k dobru další tah a postupně by mohl ještě dokončit čtverce 8, 7 a 4. Na tahu je nyní papoušice Lora, položí tyčinku do některé ze zdířek a po ní učiní další tah druhý papoušek, poté už budou činit tahy jejich chovatelé. Do které zdířky by musela Lora položit tyčinku, aby její chovatel měl výhru „ve svých rukou“? Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

6. Papoušek žako

Vepište do políček tabulky písmena Ž, A, K a O tak, aby políčka se stejnými písmeny spolu nesousedila stranou. V každém políčku je právě jedno písmeno, počet jednotlivých písmen v řádcích a sloupcích je zadaný údaji po stranách tabulky. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

7. A je to!

Sotva kluci složili z několika dílů čtverec, hned jim jeden díl ukradl domácí mazlíček. Rozdělte zbylou část čtverce na tři díly a složte z nich rovnostranný trojúhelník, kterému bude k dokonalosti scházet právě ten díl, který drží papoušek v zobáku. Za správné řešení získáte 25 bodů.


 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies