jemelik

jemelik


MEZIKROUŽKOVÁ  LUŠTITELSKÁ  SOUTĚŽ  KŘÍŽOVKÁŘŮ  2007

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, vítejte na startu 43. ročníku Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK). V letošním ročníku společně „dotvoříme“ vybrané výtvarné dílo do podoby křížovkového celku a tajenkové výrazy se budou týkat převážně jeho autora. Z radosti, že se mi jako prvému v historii našeho hádankářského a křížovkářského hnutí podařilo získat všech šest mistrovských tříd SČHAK, jsem pro Vás připravil také šest specialit, kdy v MLSK poprvé
- budete řešit obraz v původní podobě doplněný autorem pouze vetkanou sítí a vpisovanými a tajenkovými výrazy;
- budou předkládány polodokreslovky, kterým bude scházet pouze síťka;
- budete mít možnost sledovat průběh soutěže korespondenčně, na svazových webových stránkách a na webových stránkách autora s rozšířeným komentářem;
- obdrží pět vylosovaných kroužků, které zašlou řešení všech kol, po pětistovce v českých;
- vytvoří křížovkové celky všech kol ucelený obraz, který obdrží vítěz (vítězové) soutěže a
- autor vyzývá k souboji i mateřský kroužek.
U všech křížovek v celé soutěži bude zachován jednotný systém střídání. Zadání všech kol bude kontrolovat přítel Ing. Josef Hrbáček, oba se těšíme na Vaši hojnou účast a přejeme Vám v soutěži mnoho zážitků a zdaru.Zadání soutěže


I. Soutěžní podmínky

1. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Autorem křížovek a vedoucím soutěže je Vladimír Jemelík. Rozeslání jednotlivých kol proběhne korespondenčně k 15. dni 1., 3., 5., 9. a 11. měsíce 2007. První kolo bude rozesláno všem aktivním kroužkům podle aktuálního adresáře, další kola jen těm kroužkům, které pošlou řešení prvního kola.
2. Křížovky budou předkládány jako polodokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. Součástí zadání budou archy s obrysy křížovek. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.
3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a adresu zástupce kroužku.
4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích (Členský zpravodaj SČHAK 1994) a podle Doplňků k těmto zásadám (Výroční tisk SČHAK 1997–98).
5. Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek (kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.
6. Reklamace a protesty lze podat nejpozději do 14 dní po korespondenčním zveřejnění výsledků na adresu vedoucího soutěže. Postup a forma při podávání protestu se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokladovat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.
7. Soutěž můžete také sledovat na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz.

II. Použité prameny

1. ze seznamu základních pramenů: PČP, SSČ, SSJČ, MČSE, ČSBS, DID 8, DID 20, UNI 10, ČSVAS, SYN, Martincová: Nová slova v češtině – slovník neologizmů, Academia 1998 a 2004, ASCS, Nový akademický slovník cizích slov (Academia 2005), SCS-R, SCS-ED, CJC 1 - 3, Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (Academia 2006), VAS a ZKR-ED;
2. ze seznamu doporučených pramenů: PSJČ, Hubáček: Malý slovník českých slangů, Český biografický slovník XX. století, Encyklopedie tělesné kultury, Malé encyklopedie sportů (atletika, fotbal, lední hokej, lyžování, olympijské hry, šachy, tenis), Jordan: Encyklopedie bohů, Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta, Slovník antické kultury, Encyklopedický slovník geologických věd, Svět zvířat I – XII (Albatros), Lexikon české literatury (Academia 1985 – 2000), Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Chvojka: Malý slovník jednotek měření, Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy a SSJ;
3. z ostatních pramenů: Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (Academia 1992), České názvy živočichů (Národní muzeum Praha, dosud vyšlé díly, 1997 – 2005), Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie (East West Publishing Company 2000), Kočího malý slovník naučný, Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání), Malířské umění od A do Z (Rebo Production, Praha 1995), Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003), Panoráma křížovek 1 – 5/2003 a 5 – 6/2004 (planetky), Slovník nespisovné češtiny (Maxdorf, 2006) a Šach – Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (Beta Dobrovský 1999);
4. z ostatních cizojazyčných pramenů: Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (Leda 1997), Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1 – 2 (Academia 1999), Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník 1 – 2 (Leda, Academia 1997), Siebenschein a kol.: Německo-český slovník, díl 1 – 2 (Leda 2002) a Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov, SAMO 2003.


III. Zasílání řešení

Svá řešení jednotlivých kol posílejte postupně k 15. dni 2., 4., 6., 10. a 12. měsíce 2007 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno (rozhoduje datum poštovního razítka). Termín zaslání řešení bude uveden ještě jednou u zadání každého kola. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné pouze písemnou formou, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies