jemelik

jemelik


MEZIKROUŽKOVÁ  LUŠTITELSKÁ  SOUTĚŽ  KŘÍŽOVKÁŘŮ  2007

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, vítejte na startu 43. ročníku Mezikroužkové luštitelské soutěže křížovkářů (MLSK). V letošním ročníku společně „dotvoříme“ vybrané výtvarné dílo do podoby křížovkového celku a tajenkové výrazy se budou týkat převážně jeho autora. Z radosti, že se mi jako prvému v historii našeho hádankářského a křížovkářského hnutí podařilo získat všech šest mistrovských tříd SČHAK, jsem pro Vás připravil také šest specialit, kdy v MLSK poprvé
- budete řešit obraz v původní podobě doplněný autorem pouze vetkanou sítí a vpisovanými a tajenkovými výrazy;
- budou předkládány polodokreslovky, kterým bude scházet pouze síťka;
- budete mít možnost sledovat průběh soutěže korespondenčně, na svazových webových stránkách a na webových stránkách autora s rozšířeným komentářem;
- obdrží pět vylosovaných kroužků, které zašlou řešení všech kol, po pětistovce v českých;
- vytvoří křížovkové celky všech kol ucelený obraz, který obdrží vítěz (vítězové) soutěže a
- autor vyzývá k souboji i mateřský kroužek.
U všech křížovek v celé soutěži bude zachován jednotný systém střídání. Zadání všech kol bude kontrolovat přítel Ing. Josef Hrbáček, oba se těšíme na Vaši hojnou účast a přejeme Vám v soutěži mnoho zážitků a zdaru.Zadání soutěže


I. Soutěžní podmínky

1. Mezikroužková luštitelská soutěž křížovkářů (MLSK) je celoroční pětikolová soutěž kroužků v řešení křížovek. Autorem křížovek a vedoucím soutěže je Vladimír Jemelík. Rozeslání jednotlivých kol proběhne korespondenčně k 15. dni 1., 3., 5., 9. a 11. měsíce 2007. První kolo bude rozesláno všem aktivním kroužkům podle aktuálního adresáře, další kola jen těm kroužkům, které pošlou řešení prvního kola.
2. Křížovky budou předkládány jako polodokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím netradičních prvků. Součástí zadání budou archy s obrysy křížovek. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.
3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat název kroužku a adresu zástupce kroužku.
4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích (Členský zpravodaj SČHAK 1994) a podle Doplňků k těmto zásadám (Výroční tisk SČHAK 1997–98).
5. Účastníkům soutěže se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem MLSK se stane kroužek (kroužky) s nejnižším počtem ztrátových bodů.
6. Reklamace a protesty lze podat nejpozději do 14 dní po korespondenčním zveřejnění výsledků na adresu vedoucího soutěže. Postup a forma při podávání protestu se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokladovat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.
7. Soutěž můžete také sledovat na webových stránkách www.e-rebus.cz a www.jemelik.cz.

II. Použité prameny

1. ze seznamu základních pramenů: PČP, SSČ, SSJČ, MČSE, ČSBS, DID 8, DID 20, UNI 10, ČSVAS, SYN, Martincová: Nová slova v češtině – slovník neologizmů, Academia 1998 a 2004, ASCS, Nový akademický slovník cizích slov (Academia 2005), SCS-R, SCS-ED, CJC 1 - 3, Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? (Academia 2006), VAS a ZKR-ED;
2. ze seznamu doporučených pramenů: PSJČ, Hubáček: Malý slovník českých slangů, Český biografický slovník XX. století, Encyklopedie tělesné kultury, Malé encyklopedie sportů (atletika, fotbal, lední hokej, lyžování, olympijské hry, šachy, tenis), Jordan: Encyklopedie bohů, Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí, Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta, Slovník antické kultury, Encyklopedický slovník geologických věd, Svět zvířat I – XII (Albatros), Lexikon české literatury (Academia 1985 – 2000), Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Chvojka: Malý slovník jednotek měření, Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy a SSJ;
3. z ostatních pramenů: Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (Academia 1992), České názvy živočichů (Národní muzeum Praha, dosud vyšlé díly, 1997 – 2005), Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie (East West Publishing Company 2000), Kočího malý slovník naučný, Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání), Malířské umění od A do Z (Rebo Production, Praha 1995), Ottův slovník naučný, díly I – XXVIII a dodatky I – VI (reprint PASEKA/ARGO 1996 – 2003), Panoráma křížovek 1 – 5/2003 a 5 – 6/2004 (planetky), Slovník nespisovné češtiny (Maxdorf, 2006) a Šach – Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (Beta Dobrovský 1999);
4. z ostatních cizojazyčných pramenů: Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (Leda 1997), Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1 – 2 (Academia 1999), Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník 1 – 2 (Leda, Academia 1997), Siebenschein a kol.: Německo-český slovník, díl 1 – 2 (Leda 2002) a Šaling, Ivanová-Šalingová, Maníková: Veľký slovník cudzích slov, SAMO 2003.


III. Zasílání řešení

Svá řešení jednotlivých kol posílejte postupně k 15. dni 2., 4., 6., 10. a 12. měsíce 2007 na adresu: Ing. Vladimír Jemelík, CSc., Kotlanova 3a, 628 00 Brno (rozhoduje datum poštovního razítka). Termín zaslání řešení bude uveden ještě jednou u zadání každého kola. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné pouze písemnou formou, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Zatím došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies