jemelik

jemelik


Celoroční soutěž o Pohár vydavatelství KIRA

Milí přátelé, vítejte na startu jubilejního 15. ročníku celoroční luštitelské soutěže o Pohár vydavatelství KIRA. Letošní ročník bude zaměřen na díla a objevy, které byly inspirovány sny. Přejeme vám hodně zdaru v soutěži, příjemnou zábavu a klidné sny.


Zadání soutěže

I. Soutěžní podmínky

1. Soutěž o Pohár vydavatelství KIRA je celoroční pětikolová řešitelská soutěž jednotlivců v řešení křížovek, kterou pořádá vydavatelství KIRA ve spolupráci se SČHAK. Soutěž bude publikována v magazínu Luští celá rodina č. 1, 3, 5, 9 a 11. Soutěže se může zúčastnit každý zájemce.
2. Křížovky budou předkládány jako dokreslovky s obtížnějším stupněm legendy a s případným použitím neobvyklých nebo nových prvků. Stylistické hodnocení výrazů (zastarale, nářečně, řídce apod.) nebude v legendě uváděno.
3. Řešení musí obsahovat vyplněný obrazec a vypsané skryté tajenky, které musí být v obrazci zřetelně vyznačeny nebo musí být uveden způsob jejich skrytí. Řešitelský arch musí obsahovat jméno a adresu, eventuálně značku, pod kterou řešitel soutěží. V 1. kole uvede řešitel, je-li členem SČHAK, také své členské číslo SČHAK a dosaženou kvalifikační třídu.
4. Řešení se budou hodnotit podle platných Zásad pro hodnocení křížovek v korespondenčních soutěžích (Členský zpravodaj SČHAK 1994) a podle Doplňků k těmto zásadám (Výroční tisk SČHAK 1997–98). Za neúplné řešení lze udělit maximálně 99 ztrátových bodů. Za nezaslané řešení se uděluje 100 ztrátových bodů. Přiléhavá alternativní řešení se uznávají.
5. Řešitelům se budou do celkového pořadí sčítat ztrátové body z jednotlivých kol. Vítězem soutěže se stane řešitel (řešitelé) s nejmenším počtem ztrátových bodů. Všichni řešitelé (členové SČHAK), kteří v příslušném kole obsadí první místo, obdrží bez ohledu na ztrátové body za toto umístění 1 kvalifikační bod. Po skončení soutěže bude soutěžícím na prvních pěti místech celkového pořadí přiděleno 5, 4, 3, 2 a 1 kvalifikační bod SČHAK.
6. Reklamace a protesty lze podat nejpozději do 14 dní po zveřejnění výsledků v LCR na adresu redakce. Postup a forma při podávání protestu se řídí platnými Zásadami pro podávání a řešení protestů. Správnost řešení lze dokladovat všemi prameny, které neodporují Směrnicím pro tvorbu křížovek včetně dodatků a příloh.

II. Použité prameny

1. ze seznamu základních pramenů: PČP, SSČ, SSJČ, MČSE, ČSBS, DID 8, DID 20, UNI 10, ČSVAS, SYN, NEOLOG, ASCS, SCS-R, SCS-K, SCS-ED, CJC 1 - 3, KNAP 1 - 3, VAS a ZKR-ED;
2. ze seznamu doporučených pramenů: PSJČ, Hubáček: Malý slovník českých slangů, PSN, Český biografický slovník XX. století, Encyklopedie tělesné kultury, TNS, Malé encyklopedie sportů (atletika, fotbal, lední hokej, lyžování, šachy, tenis), Jordan: Encyklopedie bohů, Slovník antické kultury, Encyklopedický slovník geologických věd, Svět zvířat (Albatros), Lexikon české literatury (Academia 1985 – 2000), Fikejz: Filmoví herci současnosti, Březina: Lexikon českého filmu, Matzner a kol.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Chvojka: Malý slovník jednotek měření, Hlinka: Peníze celého světa, Rystonová: Byliny a jejich lidové názvy, SSJ a Ivanová-Šalingová: Slovník cudzích slov;
3. z ostatních pramenů: Bernard a kol.: Encyklopedický přehled minerálů (Academia 1992), České názvy živočichů (Národní muzeum Praha, dosud vyšlé díly, 1997 – 2003), Elman: Velký slovník zkratek Evropské unie, Kočího malý slovník naučný, Koudelka – Káňa: Křížovkářský slovník (1. vydání), Malý Ottův slovník naučný, Pech: Velký slovník cizích slov, Shuker: Záhady planety Země (Knižní klub, Euromedia Group 2000), Šach – Bareš: Křížovkářský slovník – zeměpisné názvy (Beta Dobrovský 1999);
4. z ostatních cizojazyčných pramenů: Čermák – Hrnčířová: Nizozemsko-český slovník (Leda 1997), Dubský a kol.: Velký španělsko-český slovník 1 – 2 (Academia 1999), Hais – Hodek: Velký anglicko-český slovník 1 – 2 (Leda, Academia 1997). Neumann, Hořejší a kol.: Velký francouzsko-český slovník 1 – 2 a dodatky (Academia 1992), Siebenschein a kol.: Německo-český slovník, díl 1 – 2 (Leda 2002).
Na případné doplnění nebo záměnu pramenů budou řešitelé upozorněni v průběhu soutěže nebo bude uvedena pomůcka.

III. Zasílání řešení

Řešení opatřená kuponem je třeba zaslat nejpozději do termínu udaného ve všeobecných podmínkách pro zasílání řešení vždy na str. 31 (rozhoduje datum poštovního razítka), a to na adresu: Vydavatelství KIRA, p. p. 33, 635 00 Brno-Bystrc. Zasílání jedné opravy řešení je přípustné pouze písemnou formou, a to do termínu zasílání řešení. Tato oprava nahrazuje původní řešení. Na řešení nebo opravu řešení odeslanou po termínu nebude brán zřetel.

IV. Další ustanovení

1. V každém kole budou vylosováni 3 soutěžící, kteří obdrží věcnou cenu. Kromě toho bude po skončení soutěže odměněno finančními a věcnými cenami 10 nejlepších řešitelů.
2. Figury křížovek jednotlivých kol soutěže tvoří dohromady obdélníkový obraz, takže obrysy zjištěné v jednom kole použijte v kolech dalších. Vítěz (vítězové) soutěže obdrží navíc tento obraz s vyplněnými křížovkami.
3. Podmínkou pro udělování kvalifikačních bodů je členství v SČHAK. Pokud nejste členy, můžete se přihlásit na adrese: Svaz českých hádankářů a křížovkářů, Brigádníků 2919/69, 100 00 Praha 10, tel.: 274 820 844.

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies