jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 63. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 4. srpna 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7360 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

63. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Jako dezert řeš po jídle napůl dřeva, napůl vidle.

1. Dřevěné kameny
Do prázdných políček sestavy dřevěných hracích kamenů doplňte po jedné číslici 1 až 9 tak, aby byly všechny různé v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce. U dominových kamenů musí být dodržena podmínka, že v jedné polovině kamene se nachází číslice lichá a ve druhé polovině číslice sudá. V sestavě kamenů se musí u dominových kamenů vyskytovat všechny kombinace lichých a sudých číslic (1-2, 1-4, 1-6, 1-8, 3-2, 3-4, 3-6, 3-8, 5-2, 5-4, 5-6, 5-8, 7-2, 7-4, 7-6, 7-8, 9-2, 9-4, 9-6 a 9-8), každá alespoň jedenkrát. Za správné řešení získáte 20 bodů.

2. Vidle v rastrech
Doplňte do prázdných polí rastrů po jednom z nářadí, kterými jsou vidle (V), hrábě (H) a metly (M), tak, aby jednotlivé řádky obsahovaly stejné pořadí nářadí při pohledu zleva doprava i zprava doleva a jednotlivé sloupce obsahovaly stejné pořadí nářadí při pohledu shora dolů i zdola nahoru. Za správné vyřešení každého z obrazců získáte 10 bodů, celkově tedy můžete získat 20 bodů.

 

3. Heyawake
Vyčerněte některá políčka rastru na dřevěné desce podle těchto pravidel: a) žádná dvě vyčerněná políčka se nesmějí dotýkat stranou (vodorovně nebo svisle), b) všechna nevyčerněná políčka musejí být navzájem propojena, c) žádná vodorovná nebo svislá sekvence nevyčerněných políček nesmí procházet více než dvěma oblastmi (tučně ohraničenými pravoúhelníky). Číslo v oblasti v příkladu udává počet vyčerněných políček v oblasti, zadání naší úlohy je však prosto čísel. Oblasti neobsahující čísla mohou obsahovat libovolný počet vyčerněných políček včetně žádného – pokud tedy splňují výše uvedená pravidla. Za správné řešení získáte 25 bodů.4. Vidle v pentominech
Vyznačte v obrazci hranice dvaceti pentomin tak, aby každé z nich obsahovalo každé z písmen V, I, D, L a E právě jednou. Za správné řešení získáte 15 bodů.

    

5. Dvojice lomených čar
Na dřevěné desce sestrojte dvě uzavřené lomené čáry. Jedna musí procházet vodorovně nebo svisle přes černé tečky a druhá vodorovně nebo svisle přes bílé tečky (viz příklad). Čísla udávají počet segmentů lomené čáry v okolí tohoto bodu. Uzavřené lomené čáry se nesmějí navzájem křížit. Za správné řešení získáte 20 bodů.


6. Vidle v kupkách sena
Spojte přímými nebo zalomenými čarami dvojice vidlemi nakupených hromádek sena přes středy prázdných polí rastru představujícího posečenou louku. Čáry se navzájem nikde nekříží ani nedotýkají a po jejich vyznačení zůstanou na louce segmenty vzájemně stranami propojených polí. V jednom z polí každého takového segmentu je vepsáno číslo, které značí počet polí tohoto segmentu. Tyto segmenty se vzájemně nedotýkají, a to ani bodem. Za správné řešení získáte 40 bodů.


7. Trojúhelníky a rovnoběžníky
Rozdělte rastr na šestiúhelníkové dřevěné desce na navzájem se nepřekrývající oblasti, kterými jsou trojúhelníky nebo rovnoběžníky. Každá oblast musí obsahovat právě jedno číslo a toto číslo udává velikost oblasti v jednotkových trojúhelníčcích rastru. Oblast tvořená jediným trojúhelníčkem má velikost 1. Za správné řešení získáte 30 bodů.

8. Vidle v sudoku
Doplňte do prázdných polí obrazce po jednom z čísel 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených podoblastech. Nalezněte takové správné řešení, abyste do něj mohli hodit třikrát trojky vidle a „napíchnout“ co největší součet nabraných čísel. Vidlemi lze nabrat trojici čísel ob jedno políčko toliko v některém z řádků či sloupců (viz příklad s jedním nabráním), číslo v jednom políčku lze nabrat pouze jednou. Třikrát tři nabraná čísla označte a jejich součet vepište do čtverečku vpravo dole vedle obrazce. Za nejlepší řešení získáte 40 bodů, za druhé nejlepší 35 bodů, za třetí nejlepší 30 bodů a za horší správné řešení 25 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies