jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 59. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 7. října 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6910 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

59. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Řešte třeba na pohovce napůl dřevo, napůl ovce.

1. Uložené hranoly
Prázdná čela dřevěných hranolů očíslujte čísly od 1 do 15 tak, aby číslo uvedené na čele každého hranolu tmavší barvy uloženého na hraně bylo součtem čísel na čelech tří naplocho uložených hranolů světlejší barvy kolem něj (viz příklad se šesti naplocho uloženými hranoly očíslovanými čísly od 1 do 6). Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Ovce a vlci
Jeden bača potřeboval před vlky ochránit tucet ovcí. Zakreslete do rastru plot ohrady tvořený jednoduchou uzavřenou křivkou, procházející po liniích rastru vodorovně nebo svisle některými z vyznačených bodů. Čísla udávají, kolika stranami čtverce obsahujícího číslo prochází křivka. Křivka se nesmí sama sebe dotýkat ani křižovat v žádném bodě. Po zakreslení plotu musí být všechny ovce uvnitř ohrady a všichni vlci mimo ni. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Sudoku
Vyplňte plochu dřevěné podložky čísly 1 až 9 tak, aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v silně ohraničených oblastech. Ať už jsou na ploše podložky čtverce o velikosti 3 x 3 pole nebo segmenty nepravidelných tvarů, vždy na podložce leží čísla ve shodných polích. Za správné řešení získáte 25 bodů.

4. Vlci a ovce
Druhý bača hodlal před vlky ochránit dva tucty ovcí v co největší ohradě. Zakreslete do rastru plot ohrady tvořený jednoduchou uzavřenou křivkou, procházející po liniích rastru vodorovně nebo svisle některými z vyznačených bodů. Každému písmenu A, B a C přiřaďte jedno z čísel 1, 2 a 3, každému jiné, tak, abyste byli schopni ohradu dle zadání zakreslit. Všechna písmena zaměňte za přiřazená čísla. Tato čísla udávají, kolika stranami čtverce obsahujícího písmeno prochází křivka. Křivka se nesmí sama sebe dotýkat ani křižovat v žádném bodě. Po zakreslení plotu musí být všechny ovce uvnitř ohrady a všichni vlci mimo ni. Nalezněte správné řešení s největší plochou ohrady (N1), správné řešení s druhou největší plochou ohrady (N2) nebo jiné správné řešení (N3). Za řešení N1 + N2 získáte 50 bodů, za řešení N1 bez N2 získáte 35 bodů, za řešení N2 bez N1 získáte 30 bodů a za řešení N3, pokud nenaleznete řešení N1 nebo N2, získáte 25 bodů.

5. Jednotky, desítky, stovky
Do každého políčka dřevěné tabulky vepište po jedné číslici tak, že v každém řádku a sloupci se budou vyskytovat všechny číslice od 1 do 6, každá právě jednou. Pak k některým číslicím připište napravo jednu nebo dvě nuly tak, aby součty čísel v řádcích a sloupcích odpovídaly údajům uvedeným u příslušných řádků vlevo a u příslušných sloupců dole (viz příklad s číslicemi 1 až 3). Za správné řešení získáte 30 bodů.


6. Ovce v ohradě
Třetí bača potřeboval před vlky ochránit sice jen půltucet ovcí, ale... Zakreslete do rastru plot ohrady tvořený jednoduchou uzavřenou křivkou, procházející po liniích rastru vodorovně nebo svisle některými z vyznačených bodů. Relace „menší“, „větší“ nebo „rovno“ udává vztah mezi příslušnými hodnotami nezobrazených čísel v některých sousedních polích rastru. Tato nezobrazená čísla udávají, kolika stranami čtverce (ze čtyř možných) prochází křivka (viz příklad). Křivka se nesmí sama sebe dotýkat ani křižovat v žádném bodě. Po zakreslení plotu musí být všechny ovce uvnitř ohrady a všichni vlci mimo ni. Za správné řešení získáte 25 bodů.


7. Šipky
Vyčerněte některé ze šipek na dřevěné desce tak, že každá šipka (bílá nebo černá) ukazuje na právě jednu černou šipku (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.8. Ohrady pro ovce
Čtvrtý bača si chtěl pořídit co nejvíce ovcí a umístit je do ohrad za následujících podmínek. Ohrada vznikne spojením nejvýše tří silně orámovaných segmentů rastru sousedících spolu alespoň jednou stranou. Všechny ohrady musí mít stejnou plochu, ale různý tvar (otočení nebo převrácení tvaru neznamená jiný tvar), a nesmějí se navzájem dotýkat ani rohem. Do takto připravených ohrad umístěte co největší počet ovcí, do každého políčka nejvýše jednu, přičemž políčka s ovcemi se také navzájem nesmějí dotýkat ani rohem (viz příklad, ve kterém jsou uvedena dvě správná řešení s ohradami, ale do horního lze umístit nejvýše pět ovcí, zatímco do spodního nejvýše šest ovcí, takže záleží i na tvarech ohrad). Za správné řešení s nejvyšším počtem ovcí v ohradách získáte 50 bodů, za druhé nejlepší řešení 40 bodů, za třetí nejlepší řešení 30 bodů a za všechna ostatní horší řešení s počtem ovcí vyšším než 20 získáte 20 bodů.


 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 69. kolo JLA probíhá od 15. září do 12. října 2022. Otevřít si můžete kompletní zadání 69. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 69. kola JLA, zadání hádanek 69. kola JLA či zadání logických úloh 69. kola JLA. Hodně zdaru při řešení, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies