jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 67. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 25. května 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7860 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

67. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: S ošatkami i bez nich setkáte se v řešeních.

1. Čísla v ošatkách
Sesbírejte do ošatek dvou různých tvarů dle vyobrazení čísla z rastru dle následujících podmínek. Segmenty o ploše tří, resp. čtyř sousedících políček, na které dle příkladu umístíte ošatky, se nesmějí dotýkat, a to ani rohem. Čísla napravo a dole po stranách tabulky uvádějí součet čísel na jednotlivých částech ošatek umístěných v příslušném řádku či sloupci rastru (viz příklad). Za správné řešení získáte 25 bodů.


2. Dvanáct čísel do tuctu
Do některých prázdných políček čtverce 6x6 polí doplňte po jednom zbývající čísla z řady 1–12 tak, aby byla vždy dvě v každém řádku, v každém sloupci a na každé hlavní úhlopříčce. Tato dvě čísla musí dávat čtrnáct různých součtů v řadě 6–19. Jedno číslo ve čtverci a součty u obvodu čtverce jsou uvedeny. Za správné řešení získáte 15 bodů.

3. Ošatky v rastru
Uložte do rastru ošatky dvou různých tvarů dle vyobrazení dle následujících podmínek. Na každé pole s číslem umístěte právě jednu ošatku, přičemž toto číslo udává počet možných pohybů ošatky o jedno pole ve směru delší osy ošatky (nikoli ve směru její kratší strany). Každá ošatka musí ležet na některém z polí s číslem. Pod počtem možných pohybů je možno chápat i počet volných políček ve směru delší osy ošatky na obě strany řádku či sloupce rastru, ve kterém ošatka leží. Způsob umísťování ošatek do rastru a způsob výpočtu jejich pohybů je patrný z příkladu. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Erteple
Z ošatky se rozsypaly erteple. Vepište do některých prázdných políček vyznačeného rastru jedno písmeno z množiny E, L, P, R a T tak, že v každém ze sedmi řádků zleva nebo zprava a v každém ze sedmi sloupců shora nebo zezdola ve směru šipek je možno číst slovo ERTEPLE (celkem tedy 14x). Některá písmena jsou v políčkách již umístěna. Některá políčka obsahovat písmeno nebudou, pět z nich je podbarveno (v příkladu dvě z nich). V příkladu je možno slovo ERTEPLE číst 12x. Za správné řešení získáte 20 bodů.


5. 16 ošatek
Do rastru 9x9 polí doplňte do prostředního podbarveného pole potřebné číslo a na zbylá pole poskládejte všechny ošatky s čísly z 16 vyobrazených tak, aby se navzájem nepřekrývaly a aby se v každém řádku i sloupci vyskytovala čísla 1 až 9, a to každé právě jednou. Ošatky lze libovolně otáčet, tucet čísel z umístěných ošatek je již v polích rastru uveden. Za správné řešení získáte 15 bodů.

           

6. Ošatky v polyminech
Nahraďte písmena v polích rastru za čísla, stejná písmena za stejná čísla, různá písmena za různá čísla. Tato čísla představují počet polí polymina, ve kterém leží. Zakreslete do rastru o velikosti 11x6 polí polymina velikosti dané číslem, které v něm leží. Každé polymino obsahuje jedno písmeno (v řešení nahrazené příslušným číslem) a jednu ošatku. Všechna polymina musí mít různý tvar a všechna polymina se musí dotýkat stranou alespoň jednoho svého pole okraje rastru. Žádné polymino nesmí obsahovat plochu o velikosti 2x2 políčka. Za správné zakreslení polymin získáte 20 bodů.


7. Ošatky se smyčkou
Umístěte do obrazce ošatky s délkou 3, 4 a 5 na segmenty o velikosti 1x3, 1x4 a 1x5 políček tak, aby se políčka segmentů, na kterých jsou umístěny, vzájemně nedotýkala stranou políčka (rohem mohou). Všemi zbývajícími volnými políčky veďte uzavřenou smyčku, která prochází vodorovně nebo svisle přes jejich středy a nikde se sama sebe nedotýká ani se nekříží. Čísla uvedená vně obrazce udávají počet ošatek (ne polí, na kterých leží) dané velikosti (tučně jsou uvedeny délky ošatky) nacházejících se v příslušném řádku nebo sloupci (viz příklad s délkou ošatek 4 a 5). Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

8. Čtverec
Rozdělte předložený obrazec na co nejmenší počet x dílů, ze kterých lze sestavit čtverec 9x9 polí. Díly smíte otáčet i převracet. Jako řešení uveďte obrazec rozdělený na díly a z nich sestavený čtverec. Za správné řešení s nejnižší hodnotou x získáte 40 bodů, za každé další horší postupně vždy o 4 body méně.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 67. kolo JLA probíhalo od 28. dubna do 25. května 2022. Otevřít si můžete řešení 67. kola JLA, předběžné výsledky 67. kola JLA a ohlasy na 67. kolo JLA. Zatím došlo přes 160 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies