jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 60. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. prosince 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7035 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

60. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

 Moto: Občas nutno vidět za roh – je tam napůl s dřevem tvaroh.

1. Šedesátka
V každém řádku a sloupci dřevěné tabulky vyznačte dvě souvislé plochy černých políček, které jsou vzájemně oddělené alespoň jedním bílým políčkem. Čísla po stranách tabulky udávají, o kolik políček se liší délky těchto dvou černých plošek v příslušném řádku či sloupci. Některá černá políčka jsou již vyznačena, vyznačte všechna ostatní. Za správné řešení získáte 25 bodů.

2. Tvaroh v přihrádkách
Do některých prázdných políček rastru (přihrádek regálu) uložte nanejvýš jedno balení tvarohu. Čísla v černých políčkách (oddělovacích přihrádkách) udávají, kolik balení tvarohu je uloženo ve vodorovném a svislém směru okolo dané oddělovací přihrádky až k dalším oddělovacím přihrádkám nebo k okraji regálu (viz příklad). Do šesti hnědě podbarvených polí na hlavní diagonále umístěte právě tři balení tvarohu, za správné řešení získáte 40 bodů.


3. Galaxie
Po liniích rastru dřevěné tabulky zakreslete hranice půl kopy souměrných souvislých oblastí (galaxií), které se nepřekrývají, tak, aby vyznačené kroužky byly středem souměrnosti těchto oblastí (viz příklad). Všech dvakrát šedesát políček tabulky musí být součástí některé oblasti. Za správné řešení získáte 15 bodů.


4. Tvarohové rohlíčky
Do rastru 6 x 6 políček umístěte 10 tvarohových rohlíčků o tvarech dle příkladu tak, aby se políčka, do kterých jsou umístěny, vzájemně nepřekrývala. Jejich kvalitu má ohodnotit porota, proto jim byla přidělena čísla od 0 do 9, každé bylo použito právě jednou. Čísla napište na rohlíčky. Čísla nad rastrem a vlevo od něj udávají počet rohlíčků, které zasahují do daného sloupce či řádku; čísla pod rastrem a vpravo od něj udávají součet vzájemně různých přidělených čísel rohlíčkům, které do daného sloupce či řádku zasahují (bez ohledu na to, na kolika políčkách leží). Za správné řešení získáte 35 bodů.


5. Dřevěný pejsek
Rozdělte dřevěnou hračku na 5 navzájem se nepřekrývajících kongruentních dílů. Díly mohou být vůči sobě navzájem pootočeny, ale nikoliv překlopeny. Hranice dílů vedou pouze po liniích rastru s padesáti rovnostrannými trojúhelníky. Každý z těchto trojúhelníků je částí nějakého dílu. Za správné řešení získáte 15 bodů.

6. Tvrdý tvaroh
Tvrdý tvaroh je zabalený do obalů elipsovitého tvaru. Každý obal je označený písmenem a je propojen s některými jinými obaly pomocí gumiček. Když změníte polohu obalu, gumičky na něj napojené se natáhnou nebo smrští v závislosti na tom, kam jsou na druhém konci napojené. Obrázek nalevo ukazuje pohledem shora výchozí pozici všech obalů označených písmeny a všechna jejich propojení. Po přesunutí některých nebo všech obalů do nových pozic je podoba elastické sítě s obaly znázorněna pohledem shora na obrázku napravo. Vyznačte na něm na obalech, kam se přesunula původní písmena. Za správné řešení získáte 15 bodů.

     

7. Dřevěné kameny
Na horní stěnu všech prázdných dřevěných hracích kamenů doplňte po jedné číslici z rozsahu 1 až 9 tak, že se hrací kameny se stejným číslem navzájem nedotýkají ani bodem. Vedle každého hracího kamene (vyjma kamene s číslem 1) se musí nacházet na některých sousedních hracích kamenech (kamenech dotýkajících se jej alespoň jedním bodem) všechna čísla, která jsou menší, než je číslo na daném hracím kamenu. Za správné řešení získáte 25 bodů.

8. Lis na tvaroh
Dle pravidel logické úlohy Tlačenice (vizte http://cshak.cz/node/149) umístěte do 60 polí rastru umístěného na sáčku s tvarohem při dodržení délek samohlásek následující výrazy: APPETITOST, BRYNZA, COTTAGE, HOMOLKY, IMPERIAL, KLIŽÁK, KYŠKA, MÁSLO, MLÉKO, PANEER, PASCHA, PULTOST, ROZHUDA, SÝR, TVAROH, URDA. Pro dvojice sousedních stejných písmen ve slovech musíte použít dvě políčka, pro písmeno CH jedno. Za každé neobsazené čtvercové políčko rastru získáte 6 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhalo od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít řešení 72. kola JLA, předběžné výsledky křížovky 72. kola JLA a ohlasy na 72. kolo JLA. Došlo přes 170 řešení, děkuji za ně. Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies