jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 17. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 23. května 2012 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1945 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 17. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2012 doplňte u PO Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska (Libri 1999), u POC Šroufková, Vencovská, Pleský: Rusko-český, česko-ruský slovník (Leda 1999) a u Pramenů v elektronické podobě si zaměňte Vícejazyčné překladové slovníky za Sídla ve světě na http://www.places-in-the-world.com. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

17. KOLO

křížovKY 

procházka po zoo - 7

Od vlčince se vracíme kolem medvědů kamčatských zpět na páteřní návštěvnickou cestu, po které se dáme do horní části zoo. Cestou narazíme na velmi ... (1). V jejich expozici je k vidění ... (2), který připomíná ... (3). Má protáhlou hlavu, ... (4) uzpůsobený k dobývání potravy ze země a po stranách brady má světle zbarvenou ... (5). Zrak má slabší, zato dobře slyší. Na zadních končetinách má obvykle vyvinuty pouze tři ... (6) a jeho ... (7) neumožňuje přežvykování. Na zádi hřbetu před kořenem ocasu mu vyúsťuje pachová žláza, kterou se otírá o ... (8) a jiné předměty a označuje jejím sekretem jeden druhého i své teritorium. Pozná tak bezpečně ... (9) a ... (3/2) z jiné skupiny. Obývá převážně vlhké tropické lesy, rád se zdržuje v okolí vodních ploch a často se vydá i na delší ... (10). Je to typický všežravec Střední a Jižní Ameriky, proto se mu někdy také říká ... (11).

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

2 nesouměrné střídavé mozaikovky a 2 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz str. 31). Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Plus. - 2. Krmeliště; ?4?. - 3. Planetka. - 4. Druh palmy; stočlenný (senát). - 5. Barvířské meziprodukty; kdokoli. - 6. Estonský malíř; ko. - 7. Kresba Cikánky; sídlo nedaleko Hebronu (anglický název); thajský jazyk. - 8. Hanin; týkající se prstencového dopřádacího stroje; italský herec; káva. - 9. ?8?; staročeská dvojhláska; zpříjemnit; karbanátek ze skopového; neujatá novinka; část fotbalového hřiště; desetina tanu. - 10. Zkratka určitého typu školy; obraz krajiny; dar; nehluboce zorat; hudební nástroj. - 11. Huš; třecí; dopravní prostředek; široký dámský klobouk (anglicky); střednice válcovitých těles; antický název Volhy. - 12. Italský počtář; vlhko; orientální tanečnice; nezdravý ctižádostivec a kariérista; určitý způsob získání věci. - 13. Citoslovce; podoba určité žárovky; iniciály italské střihačky; chemická značka kovového prvku; bůh stvořitel spojovaný s ohněm a zemí; římská číslice. - 14. Internet; rostlinný a živočišný život určité oblasti; do této doby; druh dámských punčoch; zesílený zápor. - 15. Vlasy; brambor; řecký spisovatel; umíněnost; kupka; předložka. - 16. Opelichaná (slepice); organické látky srážející krev; tajná klika; ?3/1?; mašle. - 17. Jedno ze 4P marketingu; domácké mužské jméno; španělský malíř; představit (Hamleta); ráz bojovnic; kňučivá. - 18. Neologizovat; určité vydání novin; dávající dary; zastávat jistý úřad; dílo rakouského skladatele maďarského původu. - 19. Zvuk jedoucího vlaku; králík poblíž příkopu (dříve); stupeň vývoje. - 20. Japonská firma (zavedla na trh walkmany); památník; pes využívaný k lákání kachen v příhradě; kanadský bobista; malomocenství; jídelna na lodi; rusky „zákon“. - 21. Druh hoblíku; týkající se jistého červa (slepoň); brakteolární; čínský filozof; síň starořeckého chrámu. - 22. Naříkat; vzbouřenci; druh aerobiku; finský architekt; oteklina od štípnutí hmyzu. – 23. ?6?; italský dějepisec; týkající se habešského města; sportovní potřeba. - 24. Kněžské roucho; kapsář sledující oknem dění (v tančírně); mužské jméno. - 25. ?1?. – 26. Určitý počet dotazů.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 19. Nepodobným způsobem svítící. - 20. Vlastnictví něčeho duševního; střet vendejských povstalců s generálem Kléberem; vodič kamery. - 21. ?9/2?; přístroj k odměřování bodových souřadnic; řeka poblíž Senice; matka Pána. - 22. Schopnost pohybu; žvanil; kuželka; málem utržiti (gól). – 23. Zdroje (obživy); Friedmanova role; naběhlá; školní předmět; nezlomit; doobléknout se. - 24. Jemný déšť; žít; týkající se role; americký pacifista; katalánský autor satirických písní; třídní; technika vázání koberců. – 25. Staré baby; jméno Martina; ?7?; striktní; dříve; francouzské sídlo; dobré paměti; talíř; vliv. – 26. Hudební skladba; mámidlo bohatství; německý hraběcí rod; ?2?. - 27. Evžének; týkající se určitého opotřebení; slezina; neurčitá; brazilský trojskokan; Hepo; umělecký směr. – 28. Egyptský bůh; tanec; ?5?; Dionýsova tyč; chemická sloučenina; vytvarování (plechových dílců); román Ma Ma Lei. - 29. Neštěstí; patron Pimontu; nevlídnost; monokl; zvíře; redaktor našeho katolicky orientovaného časopisu; hrubá stavba osobního vozu. - 30. Antispasmodikum; kožní vyrážka; patetický přednes herců v tragédii; zděšení; hedvábná tkanina; barvivo; týkající se kytky. – 31. Podzimní mláďata domácího zvířectva; představitel populárů; ?9/1?; sportovkyně; ?3/2? = ?11/1?; snížit mzdu. – 32. Kukuřičná bílkovina (slovensky); tanec; anglicky „srovnat se zemí“; ?11/2?. - 33. Volání; řecky „ostrov“; irský matematik; magnetický přístroj; laskavé koření. - 34. Nápoj; slovesný útvar v indické literatuře; ?10?; okař; anglická zkratka abstinenta; citoslovce. – 35. Cizí jazyk; francouzské platidlo; autor Přadleny; souhlas. – 36. Dětinsky si počínající drnda; cizí mužské jméno; etnické společenství jihoamerických indiánů. – 37. ?11/3?; vepř. – 38. Tady. – 39. Sevření. – 40. Ruské ponožky. - 41. Určitým způsobem upravené vlasy.

  

HÁDANKY 

Moto:             Dnes vás pobaví nepřežvýkaví.

 

1                     MĚKČENKA


              U vody ženským po leči
              skákali lovci do řeči.

 

2               PRONIKAČKA

Necek část kryje suť, je s nimi ámen,
s hrubcem krém od Rusů zacvičí dravě,
na svátky spadl jim ze srdce kámen,
doprovod zlá nemoc minula právě.

S nimi od večera do rána drinky
cizinka do sebe kopala, zdá se,
v místech, kde společně řešili kmínky -
zvířata žrala je ve stejném čase.

 

3               PŘESUNKA

Rebelky opouští louky střed u vody,
kde kačka pomocné kuchařky upadla,
při toku utíká prase před nimrody,
u všech zlé obavy prozradí kukadla.

 

4                  ZÁMĚNKA                 

Pár určitých nádob prasátka zde házel,
strom nesnášel horka, cizinec chtěl spěchat,
hltal zvláštní čuně, styl mu jaksi scházel,
on nadále na něm oči mohl nechat.

 

5           PŘESMYČKA SLABIKOVÁ
                  J: 9 9 7 4 1 4 2 4 5 4

Stodůlky přístroje usnadní léčení,
vědecká učení přinesou řešení.
Milenky vkládají v cizince naděje,
podzimní šacení sluší jim zajisté.
Prasata našla níž při vodě šlépěje,
které tu v zemině nechali turisté.

 

6            PŘÍDAVKA (komb.)                                            

Zbojník oka klade hbitě.
Toník rébus luští právě,
zutou dívku má rád skrytě –
ona určí savce hravě.

 

7                 PŘÍSUVKA

Po zemi látka se u mola neválí,
dopravní prostředky mrzouti pochválí.
Žádná věc nenaštve šlechtěné prasátko,
mládě vyhlíželo při cestě zakrátko.

 

8               ODSUVKA

Vojáka zajímá strom a s ním puma,
útočná sestava, bojová látka,
veliká postava – o tom všem dumá.
Nepřítel šibal byl, trefil ho zkrátka.

Dostal to do nohy, jeho strach sílí,
oblouček u pušky zdá se mu kratší,
zas za něj zatáhl, všude se střílí,
prasata u svahu tiše jsou radši.

 

9                    VSUVKA

Za stromem vozík stál, léky bral pes v horku,
lezli mu po kštici nevítaní hosté.
Jakmile uviděl potok u pahorku,
savec hned vycítil, že už tam byl posté.

 

10           VÝLUČKA

Savec hledá zdroje k žití,
o žvanec se strhla mela,
než nám nemoc zkazí bytí,
slupneme dnes mládě zcela.

 

LOGICKÉ ÚLOHKY

Moto: Vepřové hody přinesou body. 

1. Bukvice

Čtyři divočáci vlezou do lesa o rozměru 7 x 7 polí v místě šipek a vodorovně či svisle přes středy polí ryjí cestičku směrem k bukvicím. Číslo u šipek udává, na kolikátém poli ten který divočák uspěje. Každou bukvici nalezne jiný divočák, přes každé pole projde právě jeden divočák. Cesty divočáků k bukvicím se nikde nekříží, ani samy se sebou. Za správné řešení získáte 10 bodů.

 

2. Sedm prasátek

Každé očíslované prasátko patří do kotce se stejným číslem, jaké má na těle. Přemístěte prasátka co nejmenším počtem kroků do správných kotců. Jeden krok znamená přesun prasátka do prázdného kotce z kotce sousedícího s ním stranou. Za každý uspořený tah oproti 25 tahům získáte u správného řešení 5 bodů.

 

3. Výběhy

Výběh pro vepře napravo zaujímá pětkrát větší plochu než výběh nalevo. O jakých rozměrech musíme pro vepře připravit dva výběhy o shodných plochách a zároveň tři výběhy o jiných shodných plochách, přičemž všech pět výběhů má být tvaru pravoúhlých trojúhelníků, všech jejich 15 stran má mít různou celočíselnou délku a plocha žádného z nich nesmí přesáhnout 10 arů. Za správnou dvojici výběhů získáte 10 bodů, za správnou trojici 20 bodů, celkem tedy až 30 bodů.

 

 

4. Pekari

Umístěte do některých políček písmena tak, aby se v každém řádku, sloupci a v každé ohraničené oblasti vyskytovala všechna písmena P, E, K, A, R a I právě jednou. Políčka se stejným písmenem se nesmějí dotýkat stranou ani rohem. Zbylých sedm políček je vyhrazeno pekariům. Za správné řešení získáte 30 bodů.

 

 

5. Tři čuníci

V řadě za sebou tři čuníci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou... Napište na tělo každého čuníka jednu číslici od 1 do 9 tak, aby číslice na tělech čuníků v každém řádku zleva doprava a v každém sloupci shora dolů tvořily rostoucí aritmetickou posloupnost. Rozdíly mezi první a druhou číslicí v řádku či sloupci musí být tedy shodné jako mezi druhou a třetí číslicí téhož řádku či sloupce, např. v prvním řádku zleva 1, 5, 9 a v pátém sloupci shora 5, 6 a 7 apod. Za první správné řešení získáte 5 bodů, za každé různé další pak 10 bodů.

 

 

6. Porcování prasete

Přeprava porcovaných prasat z jatek je věda. Každé ze tří prasat je rozporcováno na pět dílů podle níže uvedeného vzoru. Umístěte do každé z patnácti polic chladicího boxu jeden z těchto dílů tak, abyste přepravili všechny. Čísla okolo mřížky uvádějí počet černých polí na příslušných diagonálách. Pět černých polí v boxu je již vyznačeno. Za správné uložení vepřových dílů získáte 30 bodů.

 

 

7. Divočáci

Divočáci se přemísťují houštinami z bahniště B do kaliště K vyznačenými stezkami přes očíslované uzly postupně z jednoho uzlu do jiného uzlu. Nejkratší cesta se dá zapsat B-29-30-K, druhá nejkratší B-29-24-27-30-K, obě vedou přes sudý počet očíslovaných uzlů. Za nalezení nejkratší cesty z bodu B do bodu K přes lichý počet očíslovaných uzlů získáte 15 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 73. kolo JLA probíhá od 4. července do 1. srpna 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 73. kola JLA, zadání křížovky 73. kola JLA, zadání hádanek 73. kola JLA či zadání logických úloh 73. kola JLA, zadání tří logických úloh byla 6. 7. 2024 upřesněna. Hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies