jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA  LUŠTITELSKÁ  AKADEMIE


Milí přátelé, před vámi je 11. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 16. března 2011 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.schak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 1235 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola, zkuste to třeba od tohoto prvního kola třetího ročníku.

 

11. KOLO 

křížovKY 

procházka po zoo - 1 

Projdeme vstupní bránou a po zdolání mírného kopce můžeme pozorovat v areálu Tygřích skal tygry sumaterské a levharty cejlonské. V sousedství ve voliéře žijí ratufy, hrdličky, koroptve či majny. Z dolní části zoo se kolem emuů a ibisů dostáváme k našemu prvnímu cíli. V bazénu zde dovádí ... (1). Tento ... (2) původně obýval jižní pobřeží Afriky, místa, kde teče ... (3) a kde nadbytek planktonu živí velké množství ryb – a ty ... (1) potřebuje ke svému životu. Přestože dospělý samec váží přes dva metráky, po určitou dobu mu stačí denně jen asi ... (4). Je to výborný plavec a excelentní potápěč. Umí se potopit až do hloubky 200 metrů, k tomu mu pomáhá řada fyziologických adaptací, např. ... (5). Patří mezi ploutvonožce. Zajímavé je, že v případě ploutvonožců dosud nepanuje shoda v otázce jejich původu – zda se vyvinuli ze dvou či z jednoho předka. Morfologické znaky podporují první možnost (část se vyvinula z medvědovitých, část z lasicovitých), ale chromozomální, kosterní i ... (6) podporují druhou možnost.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:

3 nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka (obrazec viz níže). Tři výrazy jsou vepsány rébusově. Všechny typy políček jsou již předkresleny.

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Zápor. - 2. Chládek; klapačky. - 3. ?1/2?; padro; Dacusovo jméno. - 4. Zplakat nad výdělkem; americký filmový producent; strom (slovensky); anglická zkratka světové strany; černomořský přístav; autor Jarmarku. - 5. Iniciály ruského profesora politické ekonomie; dramatické žánry; tohoto roku; druh amazonského pralesa. - 6. Koronála; vědní obor; onemocnění; anglická zkratka Národní asociace pojišťovacích agentů; „Královna nebe“. - 7. Pravidelnost; vzorec jednoho z oxidů; citoslovce; kanadská řeka; hudební značka. - 8. Alkaloid; domácké mužské jméno; zakončení šachové hry; ves poblíž zámku hraběte Godarda Bentincka; plemeno skotu. - 9. Italské platidlo; Odinův syn; spojka; český skladatel; komparzistky; hornina; opony. - 10. Název dřívější námořní linky; okuly; ?4/2?; myslivecké chleby; matčino; druh monosacharidu. - 11. Náčelník Ukrajinského štábu partyzánského hnutí; snášeti se s vojenským vysloužilcem; uspávadla; nadutotvářka; značka lumenu. - 12. Římské antické město; ?1/1?; ďamďamové; smějící se. - 13. Bystrá; štreka do hokny. - 14. Málem; jistí sektáři; ?5?; svazek (slámy). - 15. Maďarská rocková skupina; anglicky „linnéovský“; bůh zobrazovaný se zdviženou levou nohou. - 16. Sídlo v okrese Giraltovce; netáhnouti; ektoparazité; citoslovce. - 17. Lyžařský vosk; dívčí jméno; neřídký; na jiné místo (slovensky); pustošiti; počáteční. - 18. Výpad části zorného pole + rodiště sira Waltera Scotta; temnější; měrný bod na hlavě; solmizační slabika; pták; české sídlo. - 19. ?3/3?; ?3/2?; aktivní uhlí; tradice; horní části lidského těla. - 20. Šifra autora libreta k filmu Průchod Fortuna; vyjmutí oka; minerál; hejno; druh plavidla (původem z cizího jazyka). - 21. Řecký sochař; mít namále; fotbalový hráč. - 22. Sbohem; rostlina; dehtový přípravek; náhle. – 23. Pojmenování hráče při kuželkách; ?2?. - 24. Skrčiti se. – 25. Kornout; stolice; blázinec. – 26. Týkající se krmiva pro koně (pytel); bývalý gabunský premiér; španělsky „stodola“. – 27. Kolem; Bora; Koutníkův monogram. – 28. Nejstarší chorvatský pedagogický časopis. – 29. Kolesna.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 22. Stůj. – 23. Čističi; zázračníci (zastarale). - 24. Zalévat baraní rožky; štěstí. – 25. Oddíl letadel; místy; tkanina. – 26. Jméno pohádkového ptáka; načaptaná; týkající se jisté megalitické stavby; náležející obci na Domažlicku; Evropan; skočec. - 27. Pražský knihtiskař; škvírka; brouk; byť i; omikron; rostlina; antický hudebník; žádný. – 28. Vykonat určitou vojenskou službu; část samopředu; zuřit; ?4/1?. - 29. Procházkovo; africký kmen; město na Muře; jisté dílny (slovensky); moravská obec; stupeň triasu; tisícovka; místo; africký kytarový hudební nástroj. - 30. Barel + město v Grajských Alpách + kapalina kyselé chuti; římské číslo; kolík na utahování povřísla; církevní obřad; dóm; Nitin; citoslovce (zvuk žernovu větrného mlýna); strakoš; dráhy; kata jedlá. – 31. Fundatisté; německy „kutění“; švédský loket; pchí; švédsky „jeviště“; usazenina dehtu; charakter; safra; anglická zkratka Úřadu pro voluntaristické iniciativy; chemický prvek. – 32. Norské sídlo; citoslovce; slovenské příslovce místa; stará jednotka délky v USA; bunkr; hmyz (slovensky); známá socha v Uffiziích; semiokluziva; tance; autor Svědomí. - 33. Město na Leně; keňská hora; ochranné zařízení v hracích automatech; název zvýšeného tónu; den mayského dvacetidenního měsíce; rizomy jedna jako druhá + paternice. - 34. Egyptský farao; hudební forma; jistý kroužek s dvěma oky; vozkova; planetka; dílo; pól napájecího zdroje; onemocnění rostlin; rod motýlů. – 35. Nerost; nula; klátiti (nohama); britský vytrvalec; oblast s přírodními léčivými zdroji; ?6?; masný výrobek. – 36. Benátský spisovatel; jedenáctý; jemné spodní peří ptačího mláděte. – 37. Vážit si zařazení (do mužstva); mytologický vládce bohů. – 38. Domorodý jazyk na území Bolívie; domácké ženské jméno. – 39. Mála; cestička. – 40. ?3/1?; jeden z obratlovců. - 41. Římská bohyně; spojovati. – 42. Střídmost.

 

HÁDANKY   

Moto:         V tajích hrají roli mnozí
                        vodní savci ploutvonozí.

 

1                   PŘESMYČKA (N: 9 7)

     Savce v letech ocením chovatelům s krmením.


2         ZÁMĚNKA
Grupy lovců nesly sítě,
hodně mrzlo, náruč tuhla.
Šelmy tresky nechytají
příliš často,“ kdosi huhlá.

3           PŘESUNKA
Na pokec se holky sešly.
Hana přijde později.
Kdysi stan ve stěnách měly,
dnes jsou v zoo raději.


Máňa je osoba troufalá,
na mořské savce se dívala.

4              KLÍČOVKA
Na poště u vchodu našli lidé jistí
bez adres navlhlé pokrčené listy.
Uličník zde sešit roztrhal ze vzteku,
důvod: vodní savci, kouli chytil z fleku.

5             HÁČKOVKA
Ocas jak zbraň pozvedají
ocasatí tvoři v máji.
Turek křičí: „Bacha! Tiše!
Šelma čeká na korýše.“

6            VÝMĚNKA
Po nátěru kluk prý zíral,
dívka zase po kině.
V zoo savec vodou krouží,
na něj hledí lovkyně.

7
       STŘÍDAVÁ RÁMCOVKA
Savce krajan poleká,“
cítí neteř zdaleka.

8         PRONIKAČKA
Za plavidlo chtěný obnos
obchodnici rozesmutní,
její nástroj v dáli zvučí
jako v šeru savci hutní.

9             ODSUVKA
Sněhová pokrývka vědce skrýš halí,
(vůdce sem na koni kdysi jel z dáli,
měsíc ho netečnost husarů štvala).
V zimě je vědcova snaha dost malá.
V létě však rozdává rozumy velmi:
Ponory s úspěchem zvládají šelmy.“

10              TÓNOVKA
Hlas se z horních luk na dolní meze dral,
námět z říše šelem pokračuje dál,
rodič se svým čilým mládětem si hrál,
jenom postup jakby na hlavě tu stál.

  

logické úlohY   

Moto:         Ve vodě i mimo vodu
                        vylovíte spoustu bodů.

 

1. Skrývačka

Ve vyobrazení tří lachtanů se skrývá číslovka vyšší jak tři. Za její správné nalezení a uvedení systému skrytí získáte 10 bodů.

 

2. Lachtaní šou

 

Rozdělte plochu obrazce složeného z šestiúhelníkových buněk a představujícího bazén na 17 segmentů po třech buňkách. Segmenty musejí být tvaru dle vyobrazení s lachtanem, mohou být různě pootočeny a nesmějí ležet na buňkách s písmeny. Odpovězte, kolik různých řešení této úlohy existuje. Různost řešení je dána pouze rozdílem v pozicích segmentů vůči buňce s písmenem L, na poloze lachtanů v segmentech nezáleží. Za správnou odpověď získáte 15 bodů.

 

 

3. Řada čísel

 

Řešením zlomku (an³ + bn² + cn)/d pro n = 1, 2, 3, 4, 5 atd. vznikne řada čísel

                             2     d     ab     ?     ?   atd.

Zaměňte písmena a, b, c, d ve zlomku i řadě různými číslicemi od 0 do 9, stejné písmeno vždy za stejnou číslici, a řadu čísel doplňte o čtvrtý a pátý člen. Pomocí výše uvedeného zlomku lze pro n rovinných řezů určit největší možný počet dílů jistého geometrického tělesa dosažitelný těmito řezy. Za správné určení tohoto tělesa získáte 10 bodů. Za správné řešení čtvrtého a pátého členu řady získáte dalších 20 bodů.

 

4. Rypouš

 

Rypouš se vydal za potravou. Rastr představuje určitý mořský prostor, obrázek sépie hejno sépií, obrázek želvy hejno želv. Rypouš na své uzavřené cestě přes středy polí rastru proplul všemi poli se sépiemi i želvami. Na sépiích si pochutnal a v jejich poli vždy změnil směr své cesty, naopak želvy ignoroval a jejich polem vždy proplaval přímo. Směr své cesty měnil pouze ve středech polí, a to pravoúhle mimo polí se sépiemi vždy alespoň v jednom poli bezprostředně před nebo po vstupu na pole s želvami, ale nikdy ne na poli bezprostředně před nebo po vstupu na pole se sépiemi, jinak kdekoli. Mezi poli s mořskými tvory změnil směr své cesty vždy alespoň jednou. Jeho cesta se nikde sama sebe nedotýká ani nekříží. Rypouš proplul trasu svého lovu nejkratší možnou cestou, za její správné zakreslení získáte 20 bodů.

                             Příklad:5. Kry

 

Na obrázku máte pohled shora na kru daného tvaru o ploše 7 polí a lachtana daného tvaru, který zabere plochu zhruba tří polí. Do rastru 10 x 10 polí představujícího mořskou hladinu máte umístit celou jejich vyobrazenou plochou co možná největší počet daných ker a lachtanů. Velikost pole rastru musí být stejná jako velikost pole kry. Kry se mohou vzájemně dotýkat, ale nesmějí se překrývat. Také lachtani se mohou vzájemně dotýkat, ale nesmějí se překrývat. Lachtanů i ker musí být shodný počet. Jaký největší počet lachtanů lze za daných podmínek do rastru 10 x 10 polí umístit? Za správnou odpověď získáte 25 bodů.

 

 

6. Plavidla na moři

 

Když už se pohybujeme mezi mořskými dravci, nelze opomenout plavidla. Na mořskou hladinu s tvarovanými poli umístěte obligátní sestavu 10 vyobrazených plavidel vodorovně nebo svisle tak, aby segmenty plavidel souhlasily s tvarovanými poli. Segmenty plavidel spolu nesmějí bezprostředně sousedit, a to ani diagonálně. Za správnou odpověď získáte 15 bodů.
7. Ploutvonožci

 

Ve čtyřčlenné skupině rypoušů váží dospělá samice dvakrát víc než starší mládě, a to zase dvakrát víc než mladší mládě. Nejtěžší ve skupince je dorůstající samec, ten váží o polovinu více než zbylá tři zvířata ve skupině dohromady a o 1000 jednotek méně, než činí trojnásobek hmotnosti samice. Otázkou je, ve které číselné soustavě jsou předchozí údaje zadány, když víme, že hmotnosti daných zvířat převedené do desítkové číselné soustavy jsou celá čísla v kg a odpovídají realitě. Za správné určení číselné soustavy, ve které jsou zadány údaje o hmotnostech zvířat a za správné určení hmotnosti mladšího mláděte v desítkové soustavě v kg získáte 15 bodů.

 

8. Tuleni

 

Na obrázku je 25 tuleňů v moři seřazeno do pěti řad a pěti sloupců. Pokud se ponoří pod hladinu správných deset tuleňů, zůstanou na devatenácti přímkách právě tři tuleni. Tuleň v levém rohu nahoře se ponoří pod hladinu. Za správné řešení získáte 15 bodů.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies