jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 52. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 22. května 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6075 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

52. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Na plti či na voru je potřeba humoru.           

1. Vory v kotvišti
Umístěte na silně ohraničené dvojpolíčkové segmenty kotviště 31 vorů tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval počet jednotlivých částí vorů zadaný na okraji (čísla ve vnější řadě a sloupci označují počty částí vorů s plachtou v příslušných řádcích a sloupcích, čísla ve vnitřní řadě a sloupci označují počty částí vorů bez plachty). Pokud dva vory sousedí stranou ohraničených segmentů, vždy to musí být částí s plachtou a částí bez plachty. Některé segmenty kotviště zůstanou prázdné. Za správné řešení získáte 20 bodů.

2. Plavení pltí
Řeka pro plavení pltí je tvořena souvislou řadou modrých políček, které nikde netvoří čtverec 2 x 2 políčka. Řada modrých políček se také nikde sama sebe nedotýká ani rohem. Na katastru 10 x 10 políček vyznačte části jejího toku, který se vine i mimo tento obrazec. Řeka katastrem protéká, nepramení v něm, ani v něm nekončí. Pltě míří z místa A do místa B. Čísla po stranách obrazce udávají počet políček řeky v daném řádku nebo sloupci uvnitř silně ohraničeného obrazce a pouze v úseku toku mezi body A a B včetně těchto dvou políček A a B. Za každé různé správné vyznačení trasy řeky na ploše zadaného katastru získáte 5 bodů, přičemž na posuzování různosti řešení nemají tvary tras řeky mimo obrazec vliv.
3. Plavba na voru
Plavbu na vodní ploše o velikosti 20 x 10 políček začněte v libovolném políčku a plujte vorem vodorovně nebo svisle libovolným směrem pořád přímo, dokud nenarazíte na okraj mřížky (vody) nebo na černý čtvereček (překážku). Pak zahněte doprava nebo doleva a plujte opět přímo, dokud nenarazíte na okraj mřížky, černý čtvereček nebo políčko již vámi jednou navštívené. Opět zahněte doprava nebo doleva a pokračujte tak dlouho, dokud to jde. Úkolem je nalézt co nejdelší trasu za splnění výše popsaných pravidel.
Start označte kroužkem a poslední políčko křížkem. Do celkové délky trasy x políček se počítá i počáteční a koncové políčko (viz příklad). Za správné řešení získáte x – 100 bodů.

4. Vory na klidné vodě
Každému voru je na vodní hladině vyhrazena plocha o velikosti 2 x 1 políčko. Umístěte je na vodní hladinu tak, aby byla v každé světle modré ohraničené oblasti obsazena právě dvě políčka a v každé tmavě modré ohraničené oblasti (písmena J, L a A) právě čtyři políčka. Žádné políčko, které je obsazené vorem, nesmí stranou sousedit s políčkem obsazeným jiným vorem. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Vory na zvířené vodě
Doplňte do devíti volných políček obrazce chybějící číslice 1 až 9, každou z nich právě jednou. Každý čtverec 3 × 3 políčka se středem v podbarveném políčku představuje vor, kterým můžete kolem středového políčka “pootočit” ve směru chodu hodinových ručiček (posunout po obvodu všech 8 čísel), a to o tolik políček, kolik ukazuje číslo ve středovém políčku. Vepsané číslo zároveň představuje unikátní identifikaci voru. Po doplnění číslic proveďte postupně v pořadí 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 pootočení vorů s těmito čísly podle zadání. Pokud jste umístili čísla správně, získáte řešení diagonálního sudoku, tj. každý řádek, každý sloupec, každý ohraničený čtverec 3 × 3 políčka a obě diagonály (hlavní i vedlejší) obsahují různá čísla od 1 do 9. Za správné řešení získáte 30 bodů.

6. Vory ve víru
Sedm vorů se na řece dostalo do víru. Jejich tři různá písmena VOR, která mohou být i přeházená, musí za sebou v tučně ohraničeném koridoru ve směru šipky následovat stále ve stejném pořadí a musí být v každém řádku, v každém sloupci a na modře podbarvené úhlopříčce různá. Přitom políčka se stejnými písmeny spolu nesmí sousedit ani úhlopříčně. Písmena u obvodu obrazce označují písmeno, které se nalézá v daném řádku, sloupci a podbarvené úhlopříčce mezi ostatními dvěma písmeny. Za správné řešení získáte 15 bodů.

7. Vory mimo vír
Tentokrát projely vory na řece mimo vír. Do všech políček bez čísel doplňte po jednom z čísel od 1 do 9 tak, aby se stejná doplněná čísla neopakovala v žádném řádku ani v žádném sloupci. Čísla v políčkách označených přímou nebo lomenou čarou postupně klesají směrem k šipce a dohromady dávají součet uvedený v políčku, na které čára zakončená šipkou míří. Za správné řešení získáte 25 bodů.

8. Kotvení vorů
Vor X je potřeba umístit do modrého středového pole kotviště o ploše 5 x 5 polí pomocí předem zadaného počtu přípustných tahů. Přípustným tahem (posunem voru) je sekvence na sebe navazujících vodorovných nebo svislých pohybů libovolného voru směrem k jinému voru a jeho zastavení na poli před cílovým vorem. Pokud je možno tím samým vorem v této chvíli pokračovat obdobným způsobem k jinému voru, pak je taková sekvence považována pořád za jediný tah. Tahy zapisujte dle příkladu ve formátu vor - světová strana (světová strana…), tedy např.: B - SZ (vor B, směr sever, západ). Za správné řešení úlohy A získáte 10 bodů a úlohy B 20 bodů.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies