jemelik

jemelik


Vážení přátelé,
na této stránce jsem postupně vyvěšoval autorská řešení hádanek, logických úloh a křížovek 52. kola JLA s ohledem na to, jak mi docházela Vaše řešení a jak se mi dařilo kontrolovat jejich správnost. V mezičase jsem Vás seznamoval s některými zajímavostmi, které se v řešeních objevily, případně s mým očekáváním, které pasáže by mohly u voru a hádanek a logických úloh s vorařskou tématikou činit potíže.

U křížovek bylo potřeba trpělivosti k postupnému skládání vorařské mozaiky. Nejoblížnější asi bylo nalézt šifru vědce vyznamenaného řádem Františka Josefa. Odhadoval jsem, že většina řešitelů se spokojila s písmenem, které v políčku logicky vychází a dál už po slovenském obrozeneckém vědci nepátrala.

U hádanek jsem očekával největší problémy u pronikačky, také mi řešitelé psali, kam se proti ní hrabala obměnka. Plující vor mířil do prostoru skalisk. Ale ani záhadný nápis s Dlouhého stářím nebyl jednoduchý.

U logických úloh o pořadí rozhodovaly optimizery. Optimizer je spravedlivý v tom, že každý řešitel má stejnou možnost se s ním poprat a získat body navíc. A že jich šlo získat habaděj, maximální možný zisk byl 290 bodů.

Autorská řešení máte níže. Pěkné dny, Vladimír

Řešení křížovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Katany; kandity; tence; páčka; Manzel; pitomina. - 2. Cinobr; karavana; marumera; hev; Tiga; Lamos. - 3. Hrable; Nouza; Lykov; atika; prklík; Nata. - 4. Sousta; melanopa; deporty; kris; Úpa; jedlina. – 5. Consagra; melouny; kopírka; patrola; pamflík; mandoleta. - 7. Palba; báňky; ecese; Farna; šatík; marný. – 8. Pilav; Hadač; kleti; šokár; šibal; datel. - 9. Ropák; klaka; Bečva; slíží; perka; učiti. - 10. Volej; občan; vydře; kypře; Sukov; slova. - 11. Troky; polka; ladon; tista; prsti; melos. – 12. Pedel; tokan; skrot; pěsti; Panos; strom. - 13. Ikoko; rolba; topit; Aveto; rovec; radní. – 14. Frkáč; kaluž; fotel; trasa; nebel; paždě. – 15. Draze; hosta; zteče; rimpa; otrus; ojíst. - 16. Keten; bouda; rokle; Hoška; A. Klar; prsní. - 18. Puklovka; karikovati; Koreova; barvitý; fši; Vilanova. – 19. Edík; masenka; oštěr; banovat; doina; laně. – 20. Hotovo; přec; Kameš; turčí; krap; rusalky. – 21. Sensál; Aston; lejsek; onkání; servatka; ufikat. – 22. Araby; Dammara; verej; Doksy; prole; zoun.

VÝRAZY VE výrazových mozaikovKÁCH: 1. Kat; any; kan; dity; Ten; ce; páč; ka; man; zel; pito; mina. - 2. Cin; obr; kara; vana; Maru; mera; he; v; ti; ga; Lam; os. - 3. HRA; ble; no; Uza; Ly; kov; a; tika; prk; lík; na; ta. - 4. Sou; sta; mela; nopa; depo; rty; k; Ris; ú; pa; jed; lina. – 5. Con; sagra; me; Louny; KO; pírka; pat; rola; pam; flík; Mando; Leta. - 18. Puk; lovka; kari; kovati; kore; Ova; bar; vitý; f; ši; vila; nova. – 19. E; dík; mas; enka; Oš; těr; bano; vat; do; Ina; la; ně. – 20. Hot; Ovo; pře; C; kam; eš; tur; čí; kra; P; rus; alky. – 21. Sen; sál; as; Ton; Lej; sek; On; kání; ser; vatka; uf; ikat. – 22. Ar; aby; Dam; mara; ve; rej; dok; sy; pro; le; zo; un.

Tajenky: 1. Zboží (skrytá, vyznačena červeně ve střední části voru). - 2. Ovoce ščípalky (skrytá, vyznačena červeně vpravo na voru). - 3. Topolčanka. - 4. Voroplavba. - 5. Bečva. - 6. Hranoly a prkna (skrytá, vyznačena červeně vlevo na voru). - 7. Trasa. - 8. Nerovnosti. - 9. Projíždění.

Řešení hádanek:

  1.    U písmen vpravo rondel (vpravo rondel u písmen) – poslední vor v pramenu.

  2.    Armén, Tichá, plac, sinák, kalina, láptě – ramenatí chlapci naskákali na pltě.

   3.   Péťa (Bora, Cora, Dora apod.) řízla mima, lindy, sígři, vítod, údaj, civil, čich – plťaři (voraři) plavívali kdysi dříví po Dunajci v pltích.

  4.    Dvory, pařiči, mast Ivy, koruny, parazit, slídy, Moskalyk – voraři částí voru narazili do skály.

   5.   Kuši, za Něvou, ropa, láva (ropy, lávy), s cínem, Amor, vědu, oko, v zálivu, tvor – zkušeně voroplavci na Moravě dokázali vést vory.

   6.   Potvora jiskří, pálkaři, závěje, drop, kámen, kyvor – pod voraři skřípal naříkavě jednopramenný vor.

   7.   Víchův vuřt, fór, rubl, byt, blaf, fén, peň, borec, Adlův věk, Effa – druhý vor v plti plavené po řece Vltavě.

   8.   Plíce, u jív orsej, štědrost, opor, úklid, Sasko, pedál, osudnost – plující vor se ještě do prostoru skalisk doposud nedostal.
(gruntunk = úklid viz SCS-ED, bota = pedál viz SNČ)

   9.   Lepá (milá, svůdná) menáda, ležící lodě, lemplové, lídři, sípot (pípot, típot), oči, chlév, ořech – ledaře (pilaře, studnaře) nadále živilo dílem plavení dříví po tocích ve vorech.

10.   Snění maminky, u Loukova ras úpí, u Jinců (u Jinec) haha, živí omývají (umývají) do noci láky – synonymum několika vorů spojených houžvemi v jeden celek.
(haha = otvor do živého plotu viz CJC 1/405)


Prameny k námětům:
PSJČ
zadák = poslední vor v pramenu
plťař = kdo plaví pltě
předák = první vor

špížník = druhý vor v plti plavené po Vltavě

SSJČ
plť = několik vorů spojených houžvemi v jeden celek

 

Řešení logických úloh:

1. Vory v kotvišti
Řešení viz obrázek.

2. Plavení pltí
22 různých správných řešení viz obrázky.

3. Plavba na voru
Řešení viz obrázky, nahoře nejlepší řešení s délkou trasy 140, pod ním druhé nejlepší řešení s délkou trasy 136.

4. Vory na klidné vodě
Řešení viz obrázek.

5. Vory na zvířené vodě
Řešení viz obrázek.

6. Vory ve víru
Řešení viz obrázek. 

7. Vory mimo vír
Řešení viz obrázek.


 

8. Kotvení vorů

Řešení úlohy A): 1. E – SVSVJZ; 2. X – SVSVJZ.

Řešení úlohy B): 1. B – Z; 2. C – Z; 3. B – J; 4. A – VJ; 5. B – V; 6. X – S; 7. B – Z; 8. D – Z; 9. B – S; 10. X – VS.

Autorem úloh č. 1 a 7 je Honza Krtek Novotný, úlohy č. 2 Imrich Cily, úloh č. 3 a 8 Zdeněk Vodička, úlohy č. 4 Jana Vodičková, úlohy č. 5 Alois Štěpáník a úlohy č. 6 František Luskač.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies