jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE 

Milí přátelé, před vámi je 52. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 22. května 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6075 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. 

Změny v použitých pramenech

Pouze pro toto 52. kolo JLA si v použitých pramenech pro rok 2019 doplňte do PD pramen ČSBS. Naopak nebudete potřebovat z PZ a PD těchto 11 pramenů: SSČ (2006), DID 8, NEOLOG 1, SCS-K (2005), ČBS, ETK, Sokol, MEA, MELH, ESGV a Matzner. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví. 

52. KOLO

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 27 

Těžký povoz ve staré vozovně vystřídal pevný fasuňkový vůz s oblouky pro plachtu, na formany já držím, formanka bývala vždy vážené povolání, formani obstarávali přepravu … (1), až na Dolní zemi a na Slováky jezdili a zase zpět se šindelem podomácku ustrouhaným, s putnami, škopky, též vozili ovčí vlnu, sušené … (2), brynzu, máslo roztopené v dřevěných sléváních, zpět zase brali uherské obilí námlivého zrna zvané … (3).

Na první pohled se ani nechce uvěřit, že by … (4) mohla mít co společného s hornatým Valašskem, a přece tak tomu bylo. Vorům se na Valašsku říkalo pltě, vorařům plťaři (též puťaři). Plavení umožňovala řeka … (5). Zatímco na jiných řekách plavili voraři především kulatinu, … (5) sloužila zejména ke splavování řeziva, valašští plťaři plavili ponejvíce fošny, trámy, … (6). Jejich … (7) plavení měřila od Pržna nebo Jablůnky k místu, kde … (5) ústí do Moravy, asi 100 km, dalších 130 km po Moravě do Hodonína, popřípadě ještě asi 100 km od Hodonína po ústí Moravy do Dunaje a po Dunaji asi 230 km do Pešti. Zpátky se plťaři vraceli povětšinou pěšky. Největší překážkou na prvním úseku plavby byly … (8) koryta řeky s mnoha mělčinami a četné jezy. Zvláštní zručnost a opatrnost vyžadovalo … (9) pod mosty. Nebezpečná byla také plavba podél proutěných hatí zpevňujících břehy. Ač plťaři strávili velkou část života na vodě, většinou neuměli plavat. Poslední pltě vypluly na Valašsku před první světovou válkou.

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
 6 souměrných střídavých mozaikovek a 12 nesouměrných výrazových mozaikovek

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Legenda pro každou ze sousedících šestic výrazových mozaikovek je zpřeházená a sdružená, stejně tak legenda pro jejich jednopolíčkové výrazy. Legenda šesti střídavých mozaikovek ve směru šikmo dolů zleva doprava je zpřeházená a sdružená pro každý koridor zvlášť, ve směru šikmo dolů zprava doleva je sdružená a zpřeházená jako celek. Skryty jsou 1. (5), 2. (5 8) a 6. tajenka (7 1 5). Všechny skryté tajenky se čtou každá v jednom koridoru šikmo shora dolů, vypište je a vyznačte v obrazci.

PRVnÍ ŠESTICE výrazových mozaikovek

legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1.-5. Camprlík; český básník; domácky Natálie; druh citrusu; druh cukrovinek; Héraklův syn; hloupost; indonéská dýka; italský sochař; japonské meče; jehličnatý strom; křídloperka; kurzovní slevy; malajsijský ostrov; miliony; napodobenina; nástavba nad hlavní římsou; německý sochař; pleonasty; pokrmy; přítok Labe; rumělka; ruský kníže; sem; slabě; stráž; trumfový svršek v dardě; vlásenkářské náčiní; vorařské nářadí; výprava.

legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 12.-20. Část celku; dílo polského malíře; dobré zvládnutí přihrávek ze strany zadáků; druh chemické reakce; kousek; kruhy na vodě; malý kruh (v japonském písmu); nerosty; období po skončeném přechodu; praní; pražský spisovatel; prudký běh antilop; role české herečky Derkové; ruské pohoří; ruský kartograf; ruský penicilin; stahovací záclony v okně; strážník ve Velké Británii; španělský spisovatel; šťastný konec; určitá vědecká disciplína; věk; vyzvánět; zvonovina.

LEGENDA PRO VÝRAZOVÉ ZNAKY: alstonie; americký plavec; anglická zkratka Správy lidských zdrojů; bomba; boxy; brouk; citoslovce posměchu; citoslovce údivu; cizí zkratka pátku; české město; čínský dechový hudební nástroj; členovec; den mayského dvacetidenního měsíce; domácky Marina; druh orientálního cymbálu (anglicky); gigant; grogy; italský herec; japonská hmotnostní jednotka; kolem; kost; kozina; které; kubánský malíř; kvaský jazyk; medicína; na shledanou; nádraží; nápoj; nenávist; onomatopoetické citoslovce; panděro; podlahové krytiny; pojem božské síly a moci v sumerské mytologii; poněvadž; popravčí; postava ve filmu Ride; prabůh Mennoferu; pysky; rosnička; ruská řeka; s; slabika dětského rozpočitadla v Kundraticích u Jilemnice; souhlas; stará francouzská mince; stébélka; šrumec; tantrická slabika; tumáš; ukazovací zájmeno; uzlíček v tkanině; vazal; velká množství; vietnamské ženské jméno; výtka; zakončení šachové hry; zlato; značka ampéru; zpívaná slabika; životní síla (v staroegyptském náboženství).

 

ŠESTICE STŘÍDAVÝCH mozaikovek

legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 7. Kopulky; nespecifické hodnocení něčeho výrazného; obleček; polská zpěvačka; vzcházení a trvalé uchycení rostliny v porostu; zbytečný.8. Český botanik; jizby; nápad; orientální pokrm; šplhavec; vtipálek. – 9. Boty; kdo poškozuje přírodní prostředí; organizovaný potlesk; sléz lesní; školiti; ?5?. – 10. Komentář (k filmu); mládě vodní šelmy; nadýchaně; sportovní úder; vrch u Kutné Hory; vyučovací předmět na právnických fakultách. – 11. Dřevěná nádoba; fena; mekonium; tanec; země; zpěvnost. 12. Dřevina; kukuřičná kaše; nižší úředník na vysoké škole; ruce; řecký bůh; vakovitý míšek (slovensky). – 13. Hrob; italská řeka; konšel; koupat; pásové motorové vozidlo; tropický strom. – 14. Druh objektivu; hudební nástroj; kalužina; křeslo; rámě; ?7?. – 15. Japonský dekorativní styl; kožní choroba; květina našich babiček; nákladně; okousat; šturmy. – 16. Městečko v okrese Štětí; nástraha; organická sloučenina; pektorální; pražský univerzitní profesor; průrvy.

legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 15.-25. Antická cesta pro procházky; český básník; dechový hudební nástroj; drogy; druh výrobny; hromotluk; chlívky; Jeřábkova filmová role; kompatibilní; kosodřeviny; liturgie; lucemburská zpěvačka; napětí; odvážlivec; planetka; proton vyražený z jádra atomu při fotojaderné reakci; rod ptáků; rozechvět; řasa; samota na Českomoravské vrchovině; sjednocovati; slovenský lékař; slupnout; soubor určitých služeb poskytovaný někomu za velmi výhodných podmínek; starý kůň; stavební desky; stříhat; uložená zásoba dříví; určitý počet tažných zvířat spojených v jediné zápřeži; vůz poháněný určitým palivem; vyplakati se; zavářky do polévky; ?3?; ?4?; ?8?; ?9?.

 

DRUHÁ ŠESTICE výrazových mozaikovek

legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 18-22. Anglický fyzik; babí hněv; co je rozžhavené; český malíř; dohodce (na burze); dojednáno; domácké mužské jméno; druh oslovování; houba; jevit lítost; katalánský lékař; koně orientálního původu (slovensky); kořen mořeny barvířské; křídlo dveří (slovensky); kukuřice; město v severních Čechách; moldavská lidová píseň; nicméně; pěvec; rameno vozu při zadní nápravě; rod rostlin; rostlina; samice parohatých přežvýkavců; sivula; španělsky „potomstvo“; ustříhat; vodní víly; vypouklá plechová deska; zajímavý; zesměšňovati.

legenda PRO SMĚR ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 20.-28. Ačkoli; část dna oceánu; dodělávat; druh školy; hlavní město Vanuatu; hmyzožravý savec; jedovatá sloučenina; kamarádova; mizet; nešťastnice; odrůda vinné révy; patřící postavě z filmu Hledá se princezna; postava z Galaxie teroru; pravěký živočich; přehyb na kalhotách; připomínající orientální pokrývku hlavy; římská bohyně; šifra vědce vyznamenaného řádem Františka Josefa; tropické dřevo; vodní plž; závod na dlouhou trať; zloději (slovensky); změniti maskováním; zvuk tkalcovského člunku.

LEGENDA PRO VÝRAZOVÉ ZNAKY: astronomický jev; automat; během; býk; citoslovce oddechnutí; citoslovce pobízející tahouny k chodu; čínská hmotnostní jednotka; dánský biochemik; domácky Upton; dovádění; hala; hle; hlodavec; hmyz; hornina; chemická značka nekovového prvku; indická hmotnostní jednotka; jméno tónu; kéž; kopanec; koření; kotouč; kvůli; kyrgyzské město; moravské město; mořští ptáci; národnost v Číně; název české souhlásky; nizozemské platidlo; obřad u Lachuů; obytný dům; odtržený kus ledu; plošná míra; poděkování; postava mladé ženy nesoucí kladí; proříznutí; představa; přibližně; přístavní zařízení; přivlastňovací zájmeno; půtka; rybářská síť; řecký ostrov; římská číslice; slovenská předložka; stará anglická jednotka objemu; stará mongolská délková jednotka; staroegyptské město; špádová karta; španělský neurčitý člen; účinkující ve filmu Spookers; vlastní určitým dravým ptákům; vpravo; vřesovec; záští; zatočený; značka jednotky síly; způsob barvení textilu; železniční vůz; ženské jméno.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 71. kolo JLA začalo 15. února 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 71. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 71. kola JLA, zadání hádanek 71. kola JLA nebo zadání logických úloh 71. kola JLA. Termín pro zaslání řešení je do 13. března 2024, hodně zdaru při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies