jemelik

jemelik


Řešení 9. kola:

Křížovky:

 

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Se. - 2. Kapna. - 3. Dinarda; ne. - 4. TLE; nance; kanela. - 5. Slice; ré; sy; manyla; O válce. - 6. Ilona; nová; macista; poloválce. - 7. Áč; zla; ozva; divoké; cist; Polmark; I. - 8. Áčka; zlati; a; ovocné; ska; zákrok; městka. - 9. Áčka; seděti; bahna; skalisko; On; do; scrinium. - 10. Čto; ováti; lze; Duolip; lury; ia; Stereum; Aminta. - 11. Tákati; oválová; lože; Sm; amusie; ojky; stati; Melaka; temelení. - 12. Tur; seté; trati; malote; různost; m; Alorna; samý muka; kostýmek. - 13. TK; lité; státy; Nolte; rukve; vervnost + Veys; povlávat; Kantanen; praduch. - 14. Vak; Okaka; Klenka; Noldina; rous; odprysky + Odry; Domingos; slípky; pinkop. - 15. Sto; vrťanka; semka; arbida; ps; Institoris + inky; vlnolamy; N; zištná rota; Osta. - 16. Eva; vedika; Elsie; hrada; risk mamonila + Riskin; flap; kal a lák (kal a lách); Bohain; pout; Náin. - 17. Ed; sotorova; aromit; hrabivé; oštera i slota + oštepy; pala; uděsit se; Andoba; podoba. - 18. Socky; heparin; potit; polojas; granatýr; cenogameta; Lota; skovat; kustod; plod. - 19. Vykopati krtka; ucházet tudyma; špasetle; Tipitapa; kupa; Ina. - 20. Studenokrevnosti; polygonální; levnosti; stínodárná lesina; dúra. - 21. En; spálenisko; ale; freje dam. - 22. Ký; anať; biom. – 23. Cesta; OVI. - 24. Mabka; vížka; Naha. - 25. Liána; nahaté; knuty. – 26. Košt; vápeníci. - 27. Stojatost. – 28. Šau. - 29. Š.

 

Tajenky:

1. Část Podťaté (první díl skryt na stříšce nad vchodem do kaple). – 2. Světlá (skryta v okně kaple). – 3. Kaple Panny Marie Růžencové (první díl skryt ve dveřích kaple, druhý díl skryt na plotě před kaplí). – 4. Jednoduchá hranolová zvonice (první díl skryt v podhledu střechy zprava doleva, druhý díl skryt na levé stěně terasy). – 5. Polygonální vížka s bání pobitou štípaným smrkovým šindelem (třetí díl skryt na vížce, čtvrtý až sedmý díl skryt na boční stěně kaple).

 

Hádanky:

1. Švec, myš, věc – s věcmi švec.

2. Věž, nůž, z věty cizáka šesté slovo děj, děs, žár – ve snu světici zakáže s teslou odejít tesař.

3. Pod loky čílko, amalgam, kalendy – podlý kočí oklamal magdalenky.

4. Pohl, trhák, munice, jíní – pohasla strohá komunikace kajícnic.

5. Studenty učil model bonmoty.

6. Vsedě (sedě) naháč kyne známé, štička – svedená něžná mesticka.

7. Park, tonáže, havíři, návnada, letka, Jeneč – patronka žehnává vinaři. (dále jen tečka)

8. Tok, syn, bor – dílo holiči ničil o holi drobný skot.

9. Paraškola, kala, len – páráš koltřice tkalci vlny.

10. Oset, měniče, anamnéza, radní – po setmění čeká na mne zahradník.

 

Logické úlohy:

1. Výrobce parfémů a pudrů

 

Řešení viz obrázek.

 

2. Bednář

 

Jedno z řešení viz obrázky (řezy A jsou vyznačeny červeně, řezy B tmavě zeleně, jeden ze tří shodných dílů tvarem i velikostí je zrcadlově převrácen).

 

 

 

3. Ševci

 

Obě cesty vyjdou nastejno.

Úlohu lze řešit geometricky viz obrázek nebo složitěji pomocí podobnosti trojúhelníků a Pythagorovy věty.

 

4. Zahradník

 

Řešení viz obrázek.

 

5. Zajatci

 

Plocha vyčleněná pro strážníky je o 1 m² větší než plocha určená zajatcům. Úloha se zdá na první pohled velmi složitá, ale stačí vědět, že obsah jakéholiv mnohoúhelníku, který se sám neprotíná a jehož vrcholy leží v bodech pravidelné mřížky, resp. jejichž souřadnice jsou celá čísla, lze jednoduše vypočítat dle vzorce s = a + b/2 – 1, kde a je počet bodů mřížky umístěné v obrazci a b počet bodů mřížky umístěných na obrysu obrazce. Viz např. pravoúhlý trojúhelník o stranách 3, 4 a 5 m: s = 3 + 8/2 – 1 = 6 m². V našem příkladu můžeme postupovat dvojím způsobem, buď spočítat oboje body pro bílou plochu a pak pro zelenou a bílou plochu dohromady a vypočítat obsahy nebo vyjít z počtu bodů mřížky. Mřížka má 29 x 20 bodů, tj. 580 bodů. Mimo zelený a bílý prostor je umístěno 250 bodů, takže pro prostor strážců a zajatců zbývá 330 bodů. Obrys prostoru strážců má 44 rohů, takže uvnitř něj bez ohledu na obrys prostoru zajatců je 286 bodů. Plocha prostoru strážců a zajatců dohromady je s = 286 + 44/2 – 1 = 307 m². Na zelené ploše je umístěno 113 bodů mřížky, pro prostor zajatců zbývá 173, z toho je 38 rohů, takže na bílou plochu zůstává 135 bodů mřížky, obsah plochy pro zajatce je tedy s = 135 + 38/2 – 1 = 153 m². Plocha vyčleněná pro strážníky má obsah 154 m². Ke správnému výsledku lze samozřejmě dojít i pracným výpočtem obsahů jednotlivých částí prostorů, ale účelem úlohy je mj. soutěžícím připomenout, že takovýto jednoduchý postup výpočtu vůbec existuje.

 

6. Studenti

 

Ze zadání úlohy je zřejmé, že nejvyšších hodnot na obou stranách rovnosti lze dosáhnout použitím mocnin. K maximálním hodnotám vede řešení rovnosti

takové, kde v kladných exponentech n, m dokážeme užít dalších mocnin, tří znaků +, -, - a dvou desetinných čárek. Obecný zápis takové rovnosti vypadá takto:

Pro A a B se nabízejí dvojice číslic 9 a 3, 8 a 2, 4 a 2, k nejvyšším hodnotám vede dvojice 9 a 3. Pak exponent nad B musí být dvakrát větší než exponent nad A a za písmena C až J musíme dosadit číslice 0, 1, 2, 4 až 8. Tato cesta vede k řešení

a výsledkem je velmi vysoká shodná hodnota na každé straně rovnosti (5,454176002 x 10^15633).

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2024

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2024 naleznete soutěžní podmínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 72. kolo JLA probíhá od 25. dubna do 23. května 2024, můžete si otevřít kompletní zadání 72. kola JLA, nebo jen zadání křížovky 72. kola JLA, zadání hádanek 72. kola JLA či zadání logických úloh 72. kola JLA. Hodně zdaru a zábavy při řešení, Vladimír 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies