jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je jubilejní 50. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 19. prosince 2018 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte i na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5825 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

50. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Po řešení, nedej bože,
           nebudeme snad na nože.

1. Křiváky v přihrádce
Dva řeznické nože (v modrých segmentech o ploše 5 políček), tři sekáčky na maso (v zelených segmentech o ploše 4 políček), čtyři kuchyňské nože (ve žlutých segmentech o ploše 3 políček) a pět křiváků (v červených segmentech o ploše 2 políček) umístěte ve vodorovném nebo svislém směru na plochu přihrádky o velikosti 11 x 10 políček tak, aby se segmenty obsazené nožířskými výrobky nedotýkaly spolu ani diagonálně. Číslice u obvodu obrazce udávají počet políček, na kterých předměty v daném řádku či sloupci leží. Za správné řešení získáte 20 bodů. 


2. Křiváky
Propojte všechna políčka rastru lomenou čárou, která vede vodorovně, svisle nebo úhlopříčně. Čára začíná v levém horním políčku s písmenem K a končí v pravém dolním políčku s písmenem K, prochází středy všech políček, nikde se sama sebe nedotýká ani nekřižuje. Během cesty musí čára po řadě postupně opakovaně procházet políčky s písmeny K-Ř-I-V-Á-K-K-Ř-I-V-Á-K-… atd., začátek a konec čáry máte vyznačený. Za správné řešení získáte 10 bodů.

3. Křivák ve skládačce
Naskládejte šest vyznačených objektů (písmena k, ř, i, v, á, k) do obdélníku představujícího přihrádku. Podbarvená políčka jednotlivých objektů se nesmějí navzájem ani částečně překrývat. Objekty můžete otáčet, nikoliv však překlápět nebo zrcadlit. Na konci vám tedy zbyde 11 nepoužitých políček. Ta se mohou nacházet v segmentech tvořených jedním políčkem nebo několika políčky sousedícími spolu nejméně jednou stranou. Za správné řešení úlohy získáte 20 bodů plus součin velikostí všech těchto segmentů. Zůstanou-li vám zbylá políčka např. v osmi segmentech o velikosti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 a 3 políčka, jejich součin je 6 a získáte 20 + 6 = 26 bodů.


4. Zahradnické křiváky
Spojte políčka s červenými kroužky lomenou čárou, která vede vodorovně nebo svisle a spojuje středy políček. Čára nesmí sama sebe křižovat ani se sama sebe dotýkat. Rastr obsahuje pentomina tvaru Z, na nichž jsou umístěny zahradnické křiváky, ve čtyřech níže vyobrazených různých polohách. Čára musí projít všemi těmito pentominy a úseky čáry procházející pentominy shodné polohy musejí mít shodný tvar (viz příklad). Za vyznačení nejkratší možné lomené čáry odpovídající zadání získáte 30 bodů, za řešení se správně vyznačenou delší lomenou čárou získáte 30 bodů minus 5 bodů za každé projité políčko navíc, nejméně 0 bodů.


5. Zavírací křiváky
Umístěte do rastru 9 zavíracích křiváků. Rukojeť a čepel každého křiváku leží na stejném počtu buněk (nejméně na dvou, jednu buňku mají společnou) a svírají spolu úhel 120°. Každý křivák leží na jedné buňce s červeným kruhem a na každé buňce rastru leží právě jeden křivák (viz příklad). Za správné řešení získáte 20 bodů.

6. Křiváky na prodej
Křiváčkář nabízel křiváky k prodeji v kazetě o 6 x 6 přihrádkách (polích). Do některých přihrádek umístěte jeden, dva, tři nebo čtyři křiváky tak, že v každé řadě a v každém sloupci zůstanou právě dvě přihrádky prázdné a v žádné přihrádce každé řady a každého sloupce nebude stejný počet křiváků. V přihrádkách se šipkou se vždy vyskytují křiváky a je jich tam umístěno tolik, na kolik přihrádek s nějakým nenulovým počtem křiváků šipka ukazuje (viz příklad s jedním, dvěma a třemi křiváky a jednou prázdnou přihrádkou v každém řádku a sloupci). Šipkou nejsou označeny všechny neprázdné přihrádky splňující tuto podmínku. Za správné řešení získáte dvakrát tolik bodů, kolik celkem umístíte křiváků do čtyř rohových políček kazety.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhá od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 59. kola JLA nebo jen zadání křížovek 59. kola JLA, zadání hádanek 59. kola JLA či zadání logických úloh 59. kola JLA. Kolo je věnováno ovcím, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies