jemelik

jemelik


4. kolo - Objevy inspirované sny

Už jsme se seznámili se sny, které vedly k tvorbě skvělého uměleckého díla nebo k novým objevům. Ale že by sen mohl změnit vývoj války? Možná ano. Události druhé světové války by se zřejmě ubíraly podstatně jiným směrem, kdyby (1) neměl v roce 1940 památný sen. (1) pracoval jako inženýr v laboratořích firmy (2) a v té době byl předmětem jeho konstruování (3) pro telefonní síť. Jedné noci se mu však zdál zvláštní sen, v němž viděl svůj (3) použitý ke zcela odlišným účelům. Pozoroval, jak spojenecké dělostřelectvo sestřeluje německá letadla s absolutní přesností. (1) pak měl ve snu dovoleno, aby přezkoumal dělo. Ke svému velkému překvapení zjistil, že levý kolébkový (4) má na sobě namontovaný jeho vlastní (3). (1) se o svém snu zmínil kolegům, kteří okamžitě přišli s nápadem přeměnit jeho sen ve skutečnost v oblasti kontroly protileteckých zbraní. Výsledkem byl dělostřelecký (5). V článku otištěném v časopise (6) z 31. května 1997 je tato výjimečná epizoda popsána a je zde zejména zdůrazněno to, že za (7) srpna 1944 přispěl vynález z laboratoří firmy (2) ke zničení téměř všech jedenadevadesáti střel V-1, jež byly vypuštěny na Anglii z nepřátelské základny nedaleko Antverp.


obrazekVe svém řešení použijte jedině předložená políčka, u některých je uveden počet jejich užití, u jiných počet vpisovaných znaků v nich. Velká část vnějšího obrysu tohoto křížovkového celku je dána figurami obrazců 2. a 3. kola. Legenda ke vpisovaným výrazům je řazena v pořadí popsaném v zadání 2. a 3. kola.


NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK
složený z 21 křížovky, z nichž jsou dvě shodné střídavé mozaikovky,
jedenáct souměrných střídavých mozaikovek, tři nesouměrné střídavé mozaikovky
a pět nesouměrných střídavých polomozaikovek

Legenda pro shodné křížovky je uvedena pouze ve vodorovném směru.
Jeden výraz je vepsán rébusově. Dva tajenkové výrazy jsou skryty: (5) – 9 2 a (6) – 3 9.

VODOROVNĚ: Y. Francouzská zkratka směnky. – Z. Polsky „parky“. – a. Francouzský mistr medailér + citoslovce překvapení; vietnamské platidlo. – b. Steigerovo jméno; český spisovatel + kus suché větve; jednotka hlasitosti + posvátná slabika; biologická archaická vrstva (v psychologii); citoslovce nelibosti. – c. Autor Boxera a smrti; značka jednotky prostorového úhlu; koleda + druh skleněné nádoby; čínské sídlo; sprchávání. – d. ?7/2?; značka jednotky magnetické vodivosti; ?1/1?; ?4/1?; ?4/2?. – e. Druh uhlí; části oděvu + spojka; krutá; řecká bohyně zaslepenosti. – f. Ketský bůh stvořitel; indické sídlo + zavěšená miska vah; vodní bylina + iniciály italského malíře Carracciho; vrhat sliny z úst; předložka; značka jednotky objemu. – g. Citoslovce křiku některých ptáků + zlost; místo poblíž soutoku Tigridu a Eufratu + royalisté ve Velké francouzské revoluci; nastrojit + značka jednotky indukčnosti; metla; přibližně; student + žena; boková souhláska. – h. Přítok Západní Moravy; slovenský výraz rezignace; uklidňující látka ovlivňující psychickou rovnováhu (slovensky) + pramen; bečka + jazyk z austroasijské rodiny; konzervovat kouřem; iniciály představitele Kosty; tanec + mírné opilosti; předložka + damenizační slabika. – i. Česká přehradní nádrž; staroegyptský ochranný duch; rychle + řinčivě znít; cenný papír + zkratka dolní končetiny; popravčí + španělské přivlastňovací zájmeno; starý korejský lidový hudební nástroj + italská tenistka; stará mongolská jednotka délky + obr v severském bájesloví. – j. Zeslabit; otec; citoslovce vyjadřující odpor + předložka; zde; jméno znělé souhlásky; mužské jméno + incluzive; čínský lidový hudební nástroj + velikonoční jídlo. – k. Připevňovat část hrnce lepidlem; kůň; špičaté výrůstky na některých rostlinách; citoslovce napodobující zpěv drobného ptactva. – l. Drobní cizopasníci; mistr a učitel karate. – m. Náziin; maďarská řeka. – n. Část kartotéčního lístku; otec jednoho z rodičů (slovensky). – o. Jazyk z kongokordofánské rodiny; anglická zkratka konce svazku. – p. Měřice; čepice (v srbském prostředí). – q. Odrůda jabloně; zazpívat. – r. ?3?; druh kapra; chemická značka kovového prvku. – s. Ruské město; velikán; přístavní město v USA + něco; včelí produkt; afričtí pastevečtí kočovníci. – t. Odrůda hrušky; barvy; ho. – u. Lenin léčitel; nařízení; rumunské sídlo. – v. Makedonský prozaik; část plavidla; celkem + vzorek tištěný na tkaniny; saze; značka skokanských tyčí. – w. Tvrzení litevského esejisty; předčasný porod; islandská hora.

SVISLE: 6. Nemoc u domácích zvířat + iniciály české herečky (*1953 v Brně). - 7. Středisko andské kultury; doba, za kterou proletí relativistická částice atomovým jádrem (první slovo je zkratka) + německy „neprůhledný“ (závoj); houby + iniciály autora Bitvy. – 8. ?1/2?; státní a rejstříková značka letadel Sierry Leone; lovec z Boiótie + titul islámského soudce; zuby. – 11. Žák O. Wichterleho; kdokoli + týkající se asijského státu; ?7/1? + vzdech. – 12. Komplex; láva; pták + venezuelský přístav; bývalý francouzský ministerský předseda + značka jednotky elektrického napětí. – 13. Málo; severský bůh; kmet + elektronické obvody k uzavírání a propouštění impulsů; škvíra + končetina. – 14. Druh vodiče; anglická zkratka výměnného příkazu; velké horko + zjištění stavu měřicího zařízení; pták + zkratka fulvokyselin. - 15. Pták; značka jednotky magnetické indukce; italský malíř (Paolo) + fleret; chytati se tabule. – 16. Citoslovce opovržení; očekávati zamrzlé Ladožské jezero. – 17. Vtipná zdůrazňování německého filozofa; spojka; základní literární druh. – 18. Zkratka ciru; citoslovce vyjadřující dovtípení; stará polská jednotka hmotnosti; český herec; účastník naší kupónové privatizace; les; chudozubý savec. – 19. Pokrývka nevzatá z čela postele (s sebou); hmyz; forma sdružení podniků. – 20. Předložka; příti se znovu o hodnotu (peněz). – 21. Bědovat (v srbochorvatském prostředí); japonská národní hra; klobouček + nebojácní; číhat na pár rejnoků. – 22. Způsobit; iniciály autora Černošského plesu; maďarský právník + Asiaté; citoslovce pobízení tahounů k chodu + parohatý přežvýkavec. – 23. Římské číslo; vzdělávací ústav; spojka; škarda + zlodějky; přivlastňovací zájmeno + nepatrné množství. – 24. Pěchovat; druh krmiva; celní kód Kajmanských ostrovů + ?2?. – 25. Norský běžec na lyžích. – 26. Falzátor.


obrazek


Řešení 4. kola Poháru KIRA 2005

Y. B. – Z. Parki. – a. Warin + jo; xu. – b. Brad; Lad. Pa9 (Padevět) + ščakel; son + óm; id; br. – c. Solan; sr; carol + fióla; Uu; opad. – d. Týden; nH; D.; čep; děla. – e. Žet; límce + či; zlá; Ate. – f. Es; Londa + věska; leknín + AC; plivat; z; hl. – g. Ká + jed; Al Kumá + chouans; zkout + sH; koště; ca; žák + Eva; l. – h. Ibar; ná; atarax + vřídlo; láka + so; udit; HB; trepak + špičky; s + be. – i. Nýrsko; Ka; úpadem + drnčet; bon + DK; kat + su; gajagm + Oniová; sy + troll. – j. Otupit; ot; fidonc + končíc; tu; há; Vladan + včetně; ké + pascha. – k. Lepit ucho potu; oř; háček a trn; cí. – l. Vši; dan. – m. Atin; Tisa. – n. Tab; ded. – o. Ila; eov. – p. Saum; kapa. – q. Edgar; zapět. – r. Potenciometr; naháč; Nb. – s. Azov; obr; Newark + barsco; mel; Nuon. – t. Neapolitánka; žluti; ko. – u. Elin terapeut; edikt; Ip. – v. Leov; pik; in toto + potisk; rus; Lerc. – w. Udání Aistise; abort; Ok.

Tajenkové výrazy: 1. D. B. Parkinson. – 2. Bell. – 3. Potenciometr. – 4. Čep děla. – 5. Zaměřovač M9. – 6. New Scientist. – 7. Jediný týden.

Způsob skrytí tajenkových výrazů: Zaměřovač M9 po obvodu vyplněných korálků počínaje písmenem Z ve výrazu ZÁKVAS a pak ve směru chodu hodinových ručiček čteno zprava doleva (Zákvas, apačky, gajagm, včetně atd.); New Scientist v úhlopříčkách knoflíků.


obrazek


Zpráva o 4. kole Poháru KIRA 2005

Na startu nejkratší čtvrté etapy se sešlo jednadvacet závodníků plus Pavol Vychovalý ml. mimo soutěž a jejich způsob jízdy v ní paradoxně způsobil časově nejdelší vyhodnocování výsledků. Nakonec jsme ve prospěch řešitelů uznávali všechny doložitelné tvary některých jmen (8/3 Óarión i Oarion, 12/4 Cumaná i Cumana) a po poradě s překladatelem i redaktorem Záhad planety Země g/3 Al Kumá i Al Kuma (v anglickém originálu knihy je Al Quma). Bez ztrátových bodů vyřešili 4. kolo 4 soutěžící. Blahopřejeme. Největší ztráty způsobil představitel Kosty, pasáž kolem něj h/8 HB (Filmoví herci současnosti, heslo Berger) x 22/4 BAGOVÉ (Malý Otto) řešilo správně jen šest soutěžících. Ani český spisovatel Lad. Padevět nebyl k řešitelům moc ohleduplný. Pasáž b/2 LAD. PA9 (Kočí) x 7/2 JAD. ČAS (MČSE, 3. díl, str. 9 a 140) x b/3 ŠČAKEL (SSJČ) x 7/3 OPAKER (Německo-český slovník, heslo Opak plus mluvnice) řešilo správně 9 (devět) soutěžících. Potíže dělaly také pasáže a/1 WARIN (Kočí, heslo Medaile) x 7/1 WARI (UNI10, heslo středoandské kultury) a g/3 AL KUMÁ (Záhady planety Země, str. 121) x 12/4 CUMANÁ (MČSE) x g/4 CHOUANS (Kočí) x 13/2 ÁS (Encyklopedie bohů, str. 261), obě vyřešilo správně vždy 10 řešitelů. Dále se často chybovalo u výrazů b/1 BRAD (Záhady planety Země, str. 189) x 6/1 BRADSOT (ASCS), h/10 ŠPIČKY (SSJČ) x 22/2 TŠ (Encyklopedie jazzu, česká část, heslo Šebo), i/8 SU (Velký španělsko-český slovník) x 21/3 SLAČEC (ČSVaS, heslo 610.12) x k/4 CÍ (PSJČ) a c/3 CAROL (UNI10) x 8/3 ÓARIÓN (MČSE, heslo Orión). Před poslední etapou se v čele před svými pronásledovateli drží už jen dvojice soutěžících „s nárokem na obraz“, ale nikde není psáno, že by v posledních zatáčkách před cílem nemohla mít na nějaké té skryté nerovnosti problémy. Bojujeme až do konce, hodně zdaru.Výsledky 4. kola Poháru KIRA 2005

Výsledky 4. kola (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Karpíšek, Mikuš, Strejček. – 1: Hlavatý, Valíček. – 4: Kučera, Pavelka. – 5: Klusáček, Vychovalý ml. – 6: Houšková, Nack. – 7: Mach, Melichárek. – 8: Pech.- 14: Haralík, Podzemský. – 29: Brož. – 48: Judas. - 51: Kubát. – 99: Kudláček. – 100: Vašírovský.Pořadí po 4. kole Poháru KIRA 2005

Pořadí řešitelů po 4. kole (zkráceně): 0 ztr. b.: Jaroš, Mikuš. – 1: Strejček, Valíček. – 2: Karpíšek. – 7: Hlavatý. – 11: Pavelka. – 15: Klusáček. – 18: Houšková. - 22: Kučera. - 33: Mach. – 35: Melichárek. – 36: Vychovalý ml. – 44: Nack. – 60: Podzemský. – 64: Haralík. - 89: Judas. – 92: Brož. – 125: Pech. - 189: Kubát. – 329: Vašírovský. – 369: Kudláček.
 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhá od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 58. kola JLA, nebo jen zadání křížovek 58. kola JLA, zadání hádanek 58. kola JLA nebo zadání logických úloh 58. kola JLA. Kolo je věnováno řezání sečky, pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies