jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 69. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 12. října 2022 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 8090 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

69. KOLO


LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: S židlemi i bez úlohy jsou dnes.

1. Nurikabe
Začerněte některá pole obrazce tak, aby od sebe rozdělila bílé „ostrovy“ – bílá pole navzájem sousedící stranou. Bílé „ostrovy“ spolu nesmějí sousedit stranou, rohy mohou mít společné. Pole s číslem je vždy bílé, v každém z „ostrovů“ je takové pole právě jedno a určuje, z kolika polí se „ostrov“ skládá. Černá pole nesmějí nikde vyplnit plochu o velikosti 2×2 pole a musí tvořit souvislé území stranami vzájemně propojenými černými poli. Za správné řešení získáte 10 bodů.


2. Dvojice židlí
Spojte čarami vycházejícími a končícími ve středu políček s židlemi jednadvacet dvojic židlí umístěných v obrazci o velikosti 14×10 políček. Židle v políčkách sousedících stranou mohou být spojeny přímou čarou o délce strany jednoho políčka nebo lomenou čarou, židle v políčkách nesousedících stranou musí být spojeny pouze lomenou čarou. Lomené čáry musí být vedeny vodorovně nebo svisle přes středy prázdných políček, přičemž každé z nich musí být projito právě jednou a ve středu každého z nich se musí lomená čára lomit (viz příklad). Za správné řešení získáte 15 bodů.


3. Mezi mrakodrapy
Do všech polí obrazce umístěte po jednom z čísel 1 až 6 tak, aby se žádné z čísel neopakovalo v žádném řádku ani sloupci. Každé číslo představuje výšku mrakodrapu a vyšší mrakodrapy zakrývají ve směru pohledu ty nižší (platí standardní pravidla úlohy Mrakodrapy). Čísla vně rastru se rovnají součtu výšek všech mrakodrapů ukrytých MEZI viditelnými mrakodrapy. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Posouvání židlí
Úkolem je dosáhnout židlí označenou X středového pole pomocí co nejmenšího počtu přípustných tahů. Přípustným tahem s jakoukoli židlí je vodorovné nebo svislé posunutí dané židle směrem k jiné židli a její uložení na políčku před touto židlí nebo sekvence na sebe navazujících vodorovných nebo svislých pohybů dané židle směrem k jiným židlím a její uložení na políčku před jinou židlí. Pokud je možno tou samou židlí po posunutí posunout židli obdobným způsobem k další židli, je taková sekvence považována stále za jediný tah. Tahy zapisujte v podobě označení židle a směry posunů dle světových stran, tedy dle příkladu zápis 3-SZ znamená, že židle číslo 3 byla posunuta v jednom tahu nejdříve na sever a potom na západ. U každé z úloh zašlete nejvýše jedno řešení. Za správné optimální řešení úlohy A získáte 10 bodů a za správné optimální řešení úlohy B získáte 20 bodů. Za správné horší než optimální řešení úlohy A získáte 5 bodů a za správné horší než optimální řešení úlohy B získáte 10 bodů.


5. Kaskády se součty
Vyplňte každé volné políčko jedním číslem. Velikost ohraničené oblasti udává rozsah čísel, která oblast obsahuje. Oblast s jedním políčkem obsahuje pouze číslo 1, oblast se dvěma políčky čísla 1 a 2, oblast se třemi políčky čísla 1 až 3 atd. Políčka obsahující stejné číslo se nesmějí dotýkat stranou, a to ani vodorovně, ani svisle. Čísla vně rastru nalevo a dole jsou součtem čísel v odpovídajícím řádku či sloupci. Za správné řešení získáte 25 bodů.

 

6. Sedmero židlí
Pokryjte celou plochu obrazce o velikosti 15×8 políček dvěma kompletními sadami 12 různých typů pentomin dle vyobrazení. Pentomina lze různě otáčet a převracet. Dva stejné typy pentomin spolu nesmí sousedit ani rohem. Okraje některých pentomin jsou již zadány sedmero židlemi. Za správné řešení získáte 35 bodů.


7. Šoupání židlemi
Přemístěte očíslované židle v obrazci tak, aby po jejich přemístění a doplnění poslední z nich v pravém dolním rohu vzniklo z čísel na židlích diagonální sudoku, tj. aby se čísla 1 až 9 vyskytovala v každé řadě, sloupci, vyznačeném čtverci 3×3 políčka a také v každé z hlavních úhlopříček právě jednou. Židle smíte posunout pouze vodorovně nebo svisle na sousední prázdné políčko. Každou židli musíte posunout právě jednou. Jako řešení postačí vepsat čísla židlí do políček prázdného obrazce napravo od výchozího obrazce. Židle nebo jejich čísla podle pořadí přesunu spojte jednoduchou lomenou čarou přes středy políček. Za správné řešení získáte 25 bodů.


8. Židle na ploše
Umístěte co nejvíce kusů dekamin o obsahu 10 vyobrazeného ve tvaru židle nalevo od obdélníku 13×11=143 na jeho plochu za následujících podmínek. Židle můžete libovolně otáčet a převracet, židle nesmějí být položeny mimo plochu obdélníku a vzájemně se nesmějí překrývat. Mezi židlemi navzájem a mezi židlemi a obrysem obdélníku vzniknou židlemi nepokryté segmenty (v příkladu jsou vybarveny žlutě), u nich minimalizujte a uveďte obsah největšího z nich. Prvním kritériem nejlepšího řešení je umístění co největšího počtu židlí na plochu obdélníku, při jeho rovnosti je druhým kritériem lepšího řešení co nejmenší obsah největšího židlemi nepokrytého segmentu na ploše obdélníku. V příkladu jsou uvedena řešení zleva doprava od nejlepšího k nejhoršímu: nejlepší řešení s 6 tetraminy, pak řešení s 5 tetraminy a segmenty o obsahu 1, pak řešení s 5 tetraminy a největším tetraminy nepokrytým segmentem o obsahu 2 a nakonec řešení s 5 tetraminy a největším tetraminy nepokrytým segmentem o obsahu 3. Zašlete jediné řešení, za nejlepší správná řešení získáte body takto: 40 bodů za nejlepší řešení, 30 bodů za druhé nejlepší řešení a 20 bodů za třetí nejlepší řešení. Za všechna další horší správná řešení s nejméně deseti umístěnými židlemi na ploše obdélníku bude přidělováno 10 bodů.

 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies