jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 64. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. října 2021 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 7485 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

64. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

 Moto: Osm úloh je před vámi bez motyk i s motykami.

1. Zahradní labyrint
Zahradník má za úkol projít zahradním labyrintem a sesbírat po cestě k zahradnímu domku co nejvíce motyk. Procházet smí po každé cestičce labyrintu jen jednou, tzn., že se nesmí vracet, a jakmile narazí na motyku, sebere ji. Počet sesbíraných motyk připište k řešení. Za vyznačení cesty s největším počtem sesbíraných motyk získáte 10 bodů.

    

2. Motyka v hexominech
Vyznačte v obrazci po liniích rastru hranice dvanácti hexomin tak, aby každé z nich obsahovalo každé z písmen M, O, T, Y, K a A právě jednou. Za správné řešení získáte 15 bodů.

    

3. Motyky a záhonky
Na zahradě o velikosti 10 x 10 políček rozmístěte po liniích rastru záhonky o ploše dvou políček tak, že políčko s motykou bude alespoň jednou svou celou stranou sousedit s políčkem záhonku. Čísla vně rastru udávají počet záhonků zasahujících do příslušného řádku či sloupce. Záhonky se nesmějí navzájem dotýkat, a to ani bodem (tedy diagonálně). Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

4. Sudoku se součty
Vepište do každého prázdného políčka čísla 1 až 9 tak, aby se neopakovala v žádném řádku, sloupci ani v žádném vyznačeném čtverci o ploše 3 x 3 políčka. Po stranách rastru jsou uvedeny součty čísel umístěných v políčkách v šipkou určeném diagonálním směru (viz příklad s čísly 1 až 4). Za správné řešení získáte 25 bodů.


5. Okopávání záhonu
Rozdělte záhon pro tři zahradníky na tři stejně velké nepřekrývající se souvislé oblasti (každá má 12 políček) tak, že číslo v políčku udává počet vodorovně nebo svisle přímo zahradníkem viditelných políček bez překážek z políčka, kde se dané číslo nachází (překážkou je okraj záhonu nebo políčko z jiné oblasti). Za správné řešení získáte 30 bodů.6. Koňská spřežení
Po závodní dráze vyznačené šedou lomenou uzavřenou trasou se prohání 10 koňských spřežení (S). Na 7 tribunách závodu (políčka s kroužky) přihlíží diváci, kteří slyší klapot koňských kopyt se snižující se intenzitou v závislosti na vzdálenosti spřežení S od tribun (viz nákres vlevo). V kroužcích je zapsán celkový součet intenzity klapání všech spřežení, která na dané tribuně diváci slyší. Určete aktuální pozice jednotlivých spřežení, když víte, že v každém políčku dráhy může být nejvýše jedno (viz příklad vpravo se čtyřmi tribunami, na tribuně v levém horním rohu je slyšet spřežení z druhého sloupce zleva s intenzitou 2 a obě vzdálenější spřežení s intenzitou 1, dohromady 4). Za správné řešení získáte 35 bodů.


7. Cesta s motykami
Sestrojte jednoduchou lomenou uzavřenou cestu procházející každým ze 192 políček rastru na dřevěné hrací desce právě jednou a vedoucí vodorovně nebo svisle, která spojuje středy sousedních políček a sama sebe se nedotýká ani nekřižuje. Pokud spolu sousedí hranou dvě políčka s kolečkem, platí, že jedním z těchto políček prochází čára představující cestu rovně, zatímco ve druhém políčku se lomí v pravém úhlu. Podbarvené spojení koleček je pouze ilustrativní. Cesta nesmí vést přes motyky položené na některých hranách políček. Za správné řešení získáte 40 bodů.


8. Trojbarevná trimina
Umístěte všech šest vyobrazených trojbarevných trimin poslepovaných z dřevěných kostek naležato na rastr 6 x 6 polí způsobem „jedna strana kostky na jedno pole“ (strana kostky má shodný tvar jako pole rastru) tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byly přesně tři kostky různých barev. Trimina můžete libovolně otáčet, nikoli však převracet. Barvy kolem obvodu rastru určují, kostku jaké barvy je v daném směru vidět jako první. Za každé různé správné řešení získáte 5 bodů.


 

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 68. kolo JLA probíhalo od 7. července do 3. srpna 2022. Otevřít si můžete řešení 68. kola JLA, předběžné výsledky 68. kola JLA a ohlasy na 68. kolo JLA. Došlo 166 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies