jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 56. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 11. března 2020 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6575 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

56. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Moto: Z letošní logické tvorby napůl dřeva, napůl orby.

1. Uložené dřevo
Dřevo je uložené na konstrukci k vysušení, na rastru máte znázorněný pohled z boku, v každém poli rastru se nachází nejvýše jeden kus trámu čtvercového profilu (hranol) nebo jeden kus kulatiny. Umístěte do každého řádku a do každého sloupce rastru právě dva kusy hranolů a právě n kusů kulatiny. Čísla vně rastru udávají celkový počet kulatiny mezi dvěma kusy hranolů v tom kterém řádku či sloupci (viz příklad s dvěma kusy kulatiny). Za správné řešení získáte 20 bodů.


2. Oráči
Do některých prázdných políček rastru umístěte 53 oráčů (O), nejvýše jednoho do jednoho políčka. Políčka s oráči se nesmějí dotýkat stranou ani rohem. Každé políčko s oráčem musí sousedit stranou se „svým“ políčkem s valašským hákem coby oradlem (je přípustné, aby s políčkem s oráčem sousedilo políčko s oradlem náležejícím jinému oráči). Čísla po stranách některých řádků a sloupců označují počet oráčů, které do daného řádku či sloupce musíte umístit. Za správné řešení získáte 25 bodů.

3. Dřevěné díly
Naskládejte 12 dřevěných dílů všech níže vyobrazených tvarů na plochu rastru o 105 polích tak, aby se nepřekrývaly a vyplnily celou plochu. Smíte je libovolně otáčet i překlápět. Pozor, devět dílů má plochu 5 polí, ale tři díly mají plochu čtyřnásobně větší. Za správné řešení získáte 20 bodů.


4. Dřevěné háky
Umístěte na pole o rozměrech 10 x 10 políček jednadvacet trojic složených z oráče, háku a potahu. Trojice představují tři na sebe navazující políčka s hákem vždy uprostřed a jsou buď v přímé linii (oráč je před hákem), nebo se lomí v pravém úhlu (oráč odpočívá vedle háku). Čísla vně rastru udávají, kolik políček s oráčem (O), hákem nebo potahem (P) se nachází v příslušném řádku či sloupci. Zároveň musí platit, že žádná políčka s oráčem se navzájem nedotýkají ani rohem a totéž platí pro políčka s hákem a s potahem. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Intarzie
Celou plochu o tvaru 11 x 15 políček pokryjte po liniích rastru barevnými dřevěnými segmenty. Součástí každého segmentu jednotné barvy je jediné políčko s číslem, které udává počet políček v tom kterém segmentu. Segmenty o stejné barvě se navzájem nedotýkají, a to ani rohem. V žádném segmentu nesmí být plocha o velikosti 2 x 2 políčka. V každém řádku rastru musí být umístěno nejméně jedno políčko žlutě obarveného segmentu. Zašlete jediné řešení, pokud bude správné, získáte za něj třikrát tolik bodů, kolik v něm bude žlutých políček umístěných při okraji rastru.


 6. Brázdy
Čtyři oráči měli za úkol zorat pole tak, aby si navzájem ani sami sobě nepřeorali vyorané brázdy. Každý vyoral brázdu jednou ze čtyř zadaných trajektorií tak, že začal na jednom z vnitřních políček a po vyorání brázdy skončil na kraji pole vymezeném rastrem. Každá ze čtyř trajektorií může být vzhledem k zadání pootočena a překlopena. Umístěte všechny 4 brázdy na pole po liniích rastru tak, že se navzájem nepřekrývají ani neprotínají. Za správné řešení získáte 10 bodů.

7. Redukované domino
Všechna políčka hrací desky o velikosti 6 x 5 políček pokryjte patnácti níže vyobrazenými dřevěnými kameny domina (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6 a 5-6) tak, aby v každém řádku i v každém sloupci byly všechny číslice různé a dávaly součty uvedené pro řádky i sloupce u obvodu hrací desky. Ve směru šipek nesmějí uvnitř hrací desky probíhat obvodové linie dominových kamenů po celé délce úsečky rastru. Za správné řešení získáte 40 bodů.

8. Záhony brambor
Dřevěný valašský hák sice nejprve sloužil ke kypření půdy, ale později už jen k ohrnování řádků brambor hlínou. Háky jsou připraveny, ale v rastru je potřeba vyznačit osm záhonů brambor, každý o ploše 20 políček. Záhon je tvořen lomeným pásem o šířce jednoho políčka, který se nesmí větvit (viz příklad). Každý záhon začíná na políčku s číslem 1 a jeho 11. a 19. políčko v pořadí směrem od středu rastru je vyznačeno. Žádný záhon nesmí procházet přes políčka s obrázkem háku. Záhony se navzájem nedotýkají, a to ani bodem. Za správné řešení získáte 15 bodů.


 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 59. kolo JLA probíhá od 10. září do 7. října 2020. Otevřít si můžete kompletní zadání 59. kola JLA nebo jen zadání křížovek 59. kola JLA, zadání hádanek 59. kola JLA či zadání logických úloh 59. kola JLA. Kolo je věnováno ovcím, hodně zdaru při řešení. Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies