jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 55. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 18. prosince 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6445 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze v tomto 55. kole JLA nebudete potřebovat z PD těchto 11 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, RYS 3, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

Název polodarvinovky je opraven na nesouměrná slabiková polomozaiková polodarvinovka!

55. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 30

Během let 1889 až 1946 se stal majitelem stavení u Struhy továrník Carl Herliczka, jemuž na základě dekretů prezidenta republiky byla továrna na bělení a sušení prádla zkonfiskována. Po válce (1946) se staly vlastníkem objektu Slezské barvířské závody a v roce 1987 konečně přejalo do vlastnictví rozlehlý, v té době již zanedbaný … (1) Valašské muzeum v přírodě.

Mlýnská dolina je nejmladším areálem muzea. Byla otevřena v roce 1982. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny zde fungují všechny mechanismy na … (2).

Dnes se budeme věnovat zaniklému povolání valašských valchářů. Na stavbu valchy se užívalo různých druhů dřeva. Na hlavy stup a na … (3), otvory, do kterých zapadaly stupy, se používalo tvrdé dřevo, nejčastěji dubové. Tyto části musely snášet větší nápor a byly také častěji vyměňovány. Samotná konstrukce valchy pak už mohla být z měkkého dřeva, obvykle smrkového. A jakmile bylo připraveno dřevo, tak přišly na řadu dláta, hoblíky, sekery a … (4). Pokud byl valchář zručný, poradil si sám, případně mu pomohl tesař.

Levá část obrazce představuje důležitou součást valchy, je to … (5) neboli stupa, která je nasazena na jednoramenné páce zvané bič nebo citra. … (5/2) má na vnitřním zkosení ozubenou plochu, která se pohybuje po obvodu kruhové výseče a zapadá do otvoru, vydlabaného v objemném horizontálně položeném kusu kmene. … (5/2) má na vnější straně upevněn silný kolík, zvaný palec nebo ručka, kterým je nadzvedáváno pomocí proti němu se otáčejícího trámku (kříži) prostupujícího středem hřídele (valu), na jejímž vnějším konci je upevněno hnací … (2/1) kolo.

V blízkosti valchy v budově bylo topeniště pro ohřívání vody (nejčastěji kotel zazděný v kamnech) a soustava často dřevěných žlábků či trubek (ryntlštok, vasrkumšt), jimiž se přiváděla v malém množství studená voda z náhonu (lamfeštu) nebo teplá voda z kotle na místa, kde bylo potřeba zmírnit třecí účinky. V budově býval i prostor na ukládání, natahování a skládání sukna (rychtovna), k objektu přiléhala kůlna na dřevo. Řídká a měkká vlněná tkanina (4/3 nitě na 1 cm2) se valchováním srazila přibližně o třetinu na délku, asi o desetinu až šestinu na šířku. Dokončení procesu se zkoušelo hmatem, tj. tlakem na sukno mezi prsty (nehty se nesměly dotýkat). V první fázi odmašťování (vlna se pro jemnější předení kropila olejem) se tkanina složená v místech, zvaných … (3), přelila horkou vodou s roztokem louhu, později mýdla. Cechovní řemeslníci používali moče, která mastnotu uvolňovala, a bentonitové hlinky, která ji absorbovala. Za tím účelem se kusy tkaniny speciálně skládaly a sešívaly. Po odmaštění valchář tkaninu vyňal, posoudil rovnoměrnost srážení a podle toho ji natahoval přes vodorovný trám nebo stůl a srážení dále reguloval způsobem skládání. … (3) byly důležitými částmi valch, tkanina se při dalším ubíjení v nich spařovala a nakonec v chladné vodě propírala. Po celou dobu procesu bylo nutné polévání vodou a pravidelné otáčení v nich, což zajišťovalo ozubení kladiv. Valchář musel být ve sluchovém kontaktu se strojem a při každé nepravidelnosti rytmu stroj zastavil, tkaninu vytahoval, znovu natahoval a překládal. Valchováním se zhušťoval a zplsťoval povrch vlnařských tkanin, pletenin a látek vytvořených propletením a slisováním vláken (vlasů, chlupů, srsti, vlny ap.) zvaných … (6).

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
jedna nesouměrná slabiková polomozaiková polodarvinovka a dvě nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Kvizová legenda polodarvinovky je podána v jednom směru standardně a ve druhém směru částečně sdružená a zpřeházená vždy pro šest koridorů, jedna polomozaikovka je podána se sdruženou a zpřeházenou legendou v každém směru vpisování (u ní by ve standardní legendě bylo mezi jednou dvojicí vpisovaných výrazů znaménko +) a jedna polomozaikovka je podána standardně. Skryty jsou třetí díl 5. tajenky (11 8) a 7. tajenka (10). Poslední tajenka letošního ročníku je skryta podobně jako poslední tajenka minulého ročníku ve správně vyplněných obrazcích všech pěti letošních kol. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

Celý letošní ročník jsem se vám snažil zpestřit méně obvyklými druhy křížovek a legend, sdružováním a zpřehazováním legend, tak je tomu i v posledním kole. Křížovka s kvizovou legendou (kvizová křížovka) je speciální odrůda křížovky, v níž musí řešitel doplnit určitý v legendě vynechaný výraz, v našem případě označený třemi otazníky. Např. kvizová legenda „páté ??? u vozu x veselá ???“ by se řešila „KOLO x KOPA“. Někdy bylo potřeba hodně trpělivosti při luštění netradičních legend, ale všechny vás nakonec čekala … (7) v podobě zdárného zdolání křížovek a celkově nejmenšího přídělu ztrátových bodů za celou dobu JLA.

Standardní legenda jedné z polomozaikovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Péřový chochol na přilbě. - 2. Stříkati; přítok Orinoka. - 3. Nízká hutnost; kasařské nářadí. - 4. Stroje na dotahování šroubů; sídlo v Estonsku. - 5. Janka; neznámé (prostředí). - 6. Ruské sídlo; zlost. - 7. Sídlo na Moravě; stará filipínská jednotka hmotnosti. - 8. Druh automobilu; blond. - 9. Jak; vzhůru (slovensky). - 10. Omáčka; jeden z rytmických pohybů. - 11. Rákos.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 32. Zápas. - 33. Hin; proud. - 34. ?1?; ?3?. - 35. Zásah; sítě na ryby. - 36. Vládce incké říše; žihadlo; hleď; role ve filmu Rara. – 37. Ostrov v Aleutách; člověk holdující přírodě; šíř. - 38. ?2/2?; ?6?; ?4?; ?2/1?. – 39. Zkypřené pluhem; venkovan hledající zábavu na „zakázaných cestičkách“; stavební materiál nejčastěji ve tvaru hranolu. - 40. Představitelé mladého a starého Děda Vševěda v Plaváčkovi.

Sdružená a zpřeházená legenda druhé z polomozaikovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 3.–8. ?5/1?; ?5/2?; film s Robertem Wagnerem; italský spisovatel; jelen a laň vedle krmelce; krajané; krejčí; louditi; název jihoafrického filmu; obchod s elektronickými knihami; osina; uzlíkovité zánětlivé ložisko charakteristické pro malomocenství.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 21.–35. Africký stát; blankyt; bojovný pokřik; citoslovce; české sídlo; čínský hudební nástroj; dávat; domácké ženské jméno; estonské sídlo; hustá špinavá voda; jedna z písní skladatele opery Luna; jmenná předpona; místo vyhrazené k odpočinku při hře na honěnou; parasta; podvod; práce; programovací jazyk; pršet; skučeti; sliby; stojatá voda; sušené hlízky vstavačů; thajská jednotka plošného obsahu (přibližně 0,16 ha); závany; zeď nad hlavní římsou budovy.

Legenda k polodarvinovce:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 7. Hodinový ???. - 8. Pocuchané ???. - 9. ??? skvrnitý; Salka ???. - 10. Přísně chráněný ???. - 11. Někde ???. - 12. Kněžské ???; sloní ???. - 13. Štípací ???. - 14. Plnicí ???. - 15. Dvanáctistupňová ???; herec Václav ???. - 16. Dalekonosné ???. - 17. ??? kávových zrn. - 18. ??? stroj; ??? pán. – 19. Klarinetista František ???. – 20. Široké ???. - 21. ??? čeho; ??? doly. - 22. ??? hlouposti. - 23. ??? zelený. - 24. Mlsná ???; teď ???. - 25. Přísný ???. - 26. Filolog Vincenc ???. – 27. ??? panna; ??? zeď. – 28. ??? kámen. - 29. ??? indická. - 30. Vymetat ???; film ???. - 31. Ves ??? v chrudimském hejtmanství. - 32. ??? mračen. - 33. ??? kvítí; ??? hrající vysoké tóny. - 34. Měkká ???. - 35. Fotografický ???. - 36. První až sedmá ???.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 27.–32. ??? celolistá; ??? chleba; ??? chocholatý; ??? jelení; ??? manévry; ??? Mlíko; ??? rozsivek; ??? šátku; ??? vonná; ??? z pekárny; brblavý ???; černý ???; film ??? Dream; herec David ???; herec Jiří ???; horoucí ???; houpací ???; husí ???; lepá ???; lovecký ???; napínací ???; neskonalé ???; ostrohranná ???; režisér ??? Venturi; režisér Josef ???; spisovatel Walter ???; trypanosomové ???; uzené ???; vepřové ???; zpětné ???; zpěvák Bob ???. - 33.–38. ??? bílá ramena; ??? (dle Kotta) uvázaný na babku; ??? horská; ??? hřídele; ??? ibex; ??? Kalusovi (dle Binka); ??? mimochodem; ??? na bradách; ??? obora; ??? oheň; ??? položené před ohněm; ??? střídat partnery; ??? z čeledi miříkovitých; běžecká ???; bílá ???; dymníkový ???; ledová ???; meditační ???; minerální ???; ministr ???; sednout si na ??? (divadelní slang); soukromý ???; sportovní ???; střední ???; studentská ???; zednický ???; zlatolesklé ???; zvukař Kurt ???.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2019

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2019 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 55. kolo probíhalo od 21. listopadu do 18. prosince 2019, otevřít si můžete řešení 55. kola JLA, předběžné výsledky 55. kola JLA či ohlasy na 55. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně. Všem přeji dobrý rok 2020! Vladimír Jemelík

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies