jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 55. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 18. prosince 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6450 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

Změny v použitých pramenech
Pouze v tomto 55. kole JLA nebudete potřebovat z PD těchto 11 pramenů: ETK, Sokol, MEA, MELH, SAK, ESGV, EPM, RYS 3, NCS, ZKR-EU a VSCS. Kompletní seznam použitých pramenů pro aktuální kolo JLA naleznete jako obvykle v Pomůckách k JLA na webových stránkách uvedených v záhlaví.

55. KOLO 

KŘÍŽOVKY

VITAJTE VE VALAŠSKÉM MUZEU - 30

Během let 1889 až 1946 se stal majitelem stavení u Struhy továrník Carl Herliczka, jemuž na základě dekretů prezidenta republiky byla továrna na bělení a sušení prádla zkonfiskována. Po válce (1946) se staly vlastníkem objektu Slezské barvířské závody a v roce 1987 konečně přejalo do vlastnictví rozlehlý, v té době již zanedbaný … (1) Valašské muzeum v přírodě.

Mlýnská dolina je nejmladším areálem muzea. Byla otevřena v roce 1982. Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny zde fungují všechny mechanismy na … (2).

Dnes se budeme věnovat zaniklému povolání valašských valchářů. Na stavbu valchy se užívalo různých druhů dřeva. Na hlavy stup a na … (3), otvory, do kterých zapadaly stupy, se používalo tvrdé dřevo, nejčastěji dubové. Tyto části musely snášet větší nápor a byly také častěji vyměňovány. Samotná konstrukce valchy pak už mohla být z měkkého dřeva, obvykle smrkového. A jakmile bylo připraveno dřevo, tak přišly na řadu dláta, hoblíky, sekery a … (4). Pokud byl valchář zručný, poradil si sám, případně mu pomohl tesař.

Levá část obrazce představuje důležitou součást valchy, je to … (5) neboli stupa, která je nasazena na jednoramenné páce zvané bič nebo citra. … (5/2) má na vnitřním zkosení ozubenou plochu, která se pohybuje po obvodu kruhové výseče a zapadá do otvoru, vydlabaného v objemném horizontálně položeném kusu kmene. … (5/2) má na vnější straně upevněn silný kolík, zvaný palec nebo ručka, kterým je nadzvedáváno pomocí proti němu se otáčejícího trámku (kříži) prostupujícího středem hřídele (valu), na jejímž vnějším konci je upevněno hnací … (2/1) kolo.

V blízkosti valchy v budově bylo topeniště pro ohřívání vody (nejčastěji kotel zazděný v kamnech) a soustava často dřevěných žlábků či trubek (ryntlštok, vasrkumšt), jimiž se přiváděla v malém množství studená voda z náhonu (lamfeštu) nebo teplá voda z kotle na místa, kde bylo potřeba zmírnit třecí účinky. V budově býval i prostor na ukládání, natahování a skládání sukna (rychtovna), k objektu přiléhala kůlna na dřevo. Řídká a měkká vlněná tkanina (4/3 nitě na 1 cm2) se valchováním srazila přibližně o třetinu na délku, asi o desetinu až šestinu na šířku. Dokončení procesu se zkoušelo hmatem, tj. tlakem na sukno mezi prsty (nehty se nesměly dotýkat). V první fázi odmašťování (vlna se pro jemnější předení kropila olejem) se tkanina složená v místech, zvaných … (3), přelila horkou vodou s roztokem louhu, později mýdla. Cechovní řemeslníci používali moče, která mastnotu uvolňovala, a bentonitové hlinky, která ji absorbovala. Za tím účelem se kusy tkaniny speciálně skládaly a sešívaly. Po odmaštění valchář tkaninu vyňal, posoudil rovnoměrnost srážení a podle toho ji natahoval přes vodorovný trám nebo stůl a srážení dále reguloval způsobem skládání. … (3) byly důležitými částmi valch, tkanina se při dalším ubíjení v nich spařovala a nakonec v chladné vodě propírala. Po celou dobu procesu bylo nutné polévání vodou a pravidelné otáčení v nich, což zajišťovalo ozubení kladiv. Valchář musel být ve sluchovém kontaktu se strojem a při každé nepravidelnosti rytmu stroj zastavil, tkaninu vytahoval, znovu natahoval a překládal. Valchováním se zhušťoval a zplsťoval povrch vlnařských tkanin, pletenin a látek vytvořených propletením a slisováním vláken (vlasů, chlupů, srsti, vlny ap.) zvaných … (6).

ŠIKMÝ NESOUMĚRNĚ FIGURÁLNÍ KŘÍŽOVKOVÝ CELEK:
jedna nesouměrná slabiková polomozaiková polodarvinovka a dvě nesouměrné střídavé polomozaikovky

Křížovkový celek je předložen jako polodokreslovka. Všechny typy políček jsou již předkresleny. Kvizová legenda polodarvinovky je podána v jednom směru standardně a ve druhém směru částečně sdružená a zpřeházená vždy pro šest koridorů, jedna polomozaikovka je podána se sdruženou a zpřeházenou legendou v každém směru vpisování (u ní by ve standardní legendě bylo mezi jednou dvojicí vpisovaných výrazů znaménko +) a jedna polomozaikovka je podána standardně. Skryty jsou třetí díl 5. tajenky (11 8) a 7. tajenka (10). Poslední tajenka letošního ročníku je skryta podobně jako poslední tajenka minulého ročníku ve správně vyplněných obrazcích všech pěti letošních kol. Skryté tajenky vypište, vyznačte v obrazci nebo uveďte systémy jejich skrytí.

Celý letošní ročník jsem se vám snažil zpestřit méně obvyklými druhy křížovek a legend, sdružováním a zpřehazováním legend, tak je tomu i v posledním kole. Křížovka s kvizovou legendou (kvizová křížovka) je speciální odrůda křížovky, v níž musí řešitel doplnit určitý v legendě vynechaný výraz, v našem případě označený třemi otazníky. Např. kvizová legenda „páté ??? u vozu x veselá ???“ by se řešila „KOLO x KOPA“. Někdy bylo potřeba hodně trpělivosti při luštění netradičních legend, ale všechny vás nakonec čekala … (7) v podobě zdárného zdolání křížovek a celkově nejmenšího přídělu ztrátových bodů za celou dobu JLA.

Standardní legenda jedné z polomozaikovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 1. Péřový chochol na přilbě. - 2. Stříkati; přítok Orinoka. - 3. Nízká hutnost; kasařské nářadí. - 4. Stroje na dotahování šroubů; sídlo v Estonsku. - 5. Janka; neznámé (prostředí). - 6. Ruské sídlo; zlost. - 7. Sídlo na Moravě; stará filipínská jednotka hmotnosti. - 8. Druh automobilu; blond. - 9. Jak; vzhůru (slovensky). - 10. Omáčka; jeden z rytmických pohybů. - 11. Rákos.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 32. Zápas. - 33. Hin; proud. - 34. ?1?; ?3?. - 35. Zásah; sítě na ryby. - 36. Vládce incké říše; žihadlo; hleď; role ve filmu Rara. – 37. Ostrov v Aleutách; člověk holdující přírodě; šíř. - 38. ?2/2?; ?6?; ?4?; ?2/1?. – 39. Zkypřené pluhem; venkovan hledající zábavu na „zakázaných cestičkách“; stavební materiál nejčastěji ve tvaru hranolu. - 40. Představitelé mladého a starého Děda Vševěda v Plaváčkovi.

Sdružená a zpřeházená legenda druhé z polomozaikovek:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 3.–8. ?5/1?; ?5/2?; film s Robertem Wagnerem; italský spisovatel; jelen a laň vedle krmelce; krajané; krejčí; louditi; název jihoafrického filmu; obchod s elektronickými knihami; osina; uzlíkovité zánětlivé ložisko charakteristické pro malomocenství.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 21.–35. Africký stát; blankyt; bojovný pokřik; citoslovce; české sídlo; čínský hudební nástroj; dávat; domácké ženské jméno; estonské sídlo; hustá špinavá voda; jedna z písní skladatele opery Luna; jmenná předpona; místo vyhrazené k odpočinku při hře na honěnou; parasta; podvod; práce; programovací jazyk; pršet; skučeti; sliby; stojatá voda; sušené hlízky vstavačů; thajská jednotka plošného obsahu (přibližně 0,16 ha); závany; zeď nad hlavní římsou budovy.

Legenda k polodarvinovce:

ŠIKMO DOLŮ ZLEVA DOPRAVA: 7. Hodinový ???. - 8. Pocuchané ???. - 9. ??? skvrnitý; Salka ???. - 10. Přísně chráněný ???. - 11. Někde ???. - 12. Kněžské ???; sloní ???. - 13. Štípací ???. - 14. Plnicí ???. - 15. Dvanáctistupňová ???; herec Václav ???. - 16. Dalekonosné ???. - 17. ??? kávových zrn. - 18. ??? stroj; ??? pán. – 19. Klarinetista František ???. – 20. Široké ???. - 21. ??? čeho; ??? doly. - 22. ??? hlouposti. - 23. ??? zelený. - 24. Mlsná ???; teď ???. - 25. Přísný ???. - 26. Filolog Vincenc ???. – 27. ??? panna; ??? zeď. – 28. ??? kámen. - 29. ??? indická. - 30. Vymetat ???; film ???. - 31. Ves ??? v chrudimském hejtmanství. - 32. ??? mračen. - 33. ??? kvítí; ??? hrající vysoké tóny. - 34. Měkká ???. - 35. Fotografický ???. - 36. První až sedmá ???.

ŠIKMO DOLŮ ZPRAVA DOLEVA: 27.–32. ??? celolistá; ??? chleba; ??? chocholatý; ??? jelení; ??? manévry; ??? Mlíko; ??? rozsivek; ??? šátku; ??? vonná; ??? z pekárny; brblavý ???; černý ???; film ??? Dream; herec David ???; herec Jiří ???; horoucí ???; houpací ???; husí ???; lepá ???; lovecký ???; napínací ???; neskonalé ???; ostrohranná ???; režisér ??? Venturi; režisér Josef ???; spisovatel Walter ???; trypanosomové ???; uzené ???; vepřové ???; zpětné ???; zpěvák Bob ???. - 33.–38. ??? bílá ramena; ??? (dle Kotta) uvázaný na babku; ??? horská; ??? hřídele; ??? ibex; ??? Kalusovi (dle Binka); ??? mimochodem; ??? na bradách; ??? obora; ??? oheň; ??? položené před ohněm; ??? střídat partnery; ??? z čeledi miříkovitých; běžecká ???; bílá ???; dymníkový ???; ledová ???; meditační ???; minerální ???; ministr ???; sednout si na ??? (divadelní slang); soukromý ???; sportovní ???; střední ???; studentská ???; zednický ???; zlatolesklé ???; zvukař Kurt ???.

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2020

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2020 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 58. kolo JLA probíhalo od 2. do 29. července 2020. Otevřít si můžete řešení 58. kola JLA, předběžné výsledky 58. kola JLA a ohlasy na 58. kolo JLA. Kolo bylo věnováno řezání sečky, dorazila 163 řešení, děkuji za ně. Pěkné letní dny, Vladimír Jemelík

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies