jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE


Milí přátelé, před vámi je 53. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 31. července 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 6200 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola.

53. KOLO

LOGICKÉ ÚLOHY

Při řešení logické úlohy Sedmero ptáků Vám pomůže dokument České názvy ptáků. Jde o seznam českých názvů ptáků z uznávané publikace Hudec a kol.: Soustava a české názvosloví ptáků světa (Přerov 2003).

Moto: Vtip a píle stačí na úlohy ptačí.

1. Vrabci
Písmena slova VRABEC vepište po jednom do prázdných políček tak, aby bylo v každém řádku a v každém sloupci po jednom písmenu V, R, A, B, E a C (jedno políčko zůstane prázdné). Políčka se stejnými písmeny, jakož i políčka prázdná spolu nesousedí ani bodově. Nalezněte takové řešení, aby se dalo v obrazci souvisle v políčkách sousedících stranami nebo vrcholem různým způsobem přečíst (vodorovně, svisle a úhlopříčně dle příkladu) v co největším počtu x slovo VRABEC. Po pravé straně obrazce uveďte, kolikrát lze toto slovo přečíst různým způsobem počínaje v daném řádku písmenem V (viz příklad se sovami a počínajícím písmenem S). Za správné řešení získáte 4.(x – 20) bodů.

2. Sojky
Ptáčník choval ve voliéře o velikosti 5 x 5 klecí 25 sojek, každou v jedné kleci, a měl je označeny kroužky s 25 různými kombinacemi jednoho z písmen S, O, J, K a A a jednoho z čísel 1 až 5. Umístěte do voliéry všech 25 dvojic písmen a čísel S1, S2, S3, S4, S5, O1, O2 … A3, A4 a A5, ke každé sojce právě jednu tak, aby v každém řádku a v každém sloupci byla všechna písmena a čísla různá. Některá písmena a čísla máte v klecích již umístěna. Za správné řešení získáte 25 bodů.

3. Kosi
Špačci chodí, kosi skáčou. Náš kos skáče přes jedno políčko nebo přes dvě políčka vodorovně nebo svisle. Vaším úkolem je s kosem doskákat z políčka označeného START v levém horním rohu pažitu o ploše 8 x 8 políček do políčka označeného KONEC v pravém dolním rohu. Začínáte ve středu políčka START skokem přes jedno políčko (délka skoku je rovna délce dvou stran políčka) a takto dlouhými skoky skáčete do chvíle, než skočíte na políčko s kroužkem. Zde změníte délku skoku a budete skákat přes dvě políčka (délka skoku bude rovna délce tří stran políčka) zase až do doby, než skočíte na políčko s kroužkem, na kterém změníte délku skoku na skoky přes jedno políčko atd. Po každém skoku můžete další skok provést v jednom ze čtyř povolených směrů pouze na ploše pažitu. Při vynechání, resp. přeskočení políčka s kroužkem se nic nemění. Nesmíte vstoupit na černé políčko ani je přeskočit. Jako řešení zapište nejdříve počet skoků x a pak jejich směry podle orientace světových stran, tj. S pro sever, V pro východ, J pro jih a Z pro západ (příklady skoků, jejich měnění a zápis řešení viz příklad). Za správné řešení získáte 5.(20 – x) bodů.

4. Špačci
Obrazec představuje třešňový sad se stovkou stromů, čísla představují počet třešní, které jsou na stromech zralé. Hejno špačků letí z levého horního rohu do pravého dolního rohu a sezobou vždy všechny zralé třesně na stromě a pak přeletí vždy vodorovně nebo svisle na sousední strom. Zakreslete jejich cestu ze středu políčka s číslem 1 vedoucí přes středy dalších políček do políčka s číslem 41, když víte, že špačci navštívili přesně 41 stromů s navzájem různým počtem zralých třešní, jinými slovy cesta musí projít přes políčka obsahující všechna čísla od 1 do 41, každé číslo navštívit právě jednou a nesmí se nikde křížit. Za správné řešení získáte 15 bodů.

5. Ptačí stopy

Ptačí stopy typu A, B, C a D jsou tvořeny úsečkami začínajícími a končícími ve středu políček dle vyobrazení (světle modrá políčka představují políčka beze stop). Umístěte co největší počet x těchto stop na sněhovou plochu o velikosti 11 x 11 políček za těchto podmínek:
1. Všechny tři krajní body stop musí ležet na středech políček;
2. Stopy se nesmí vzájemně překrývat nebo dotýkat, a to ani bodem;
3. Na ploše se musí objevit každá ze čtyř vyobrazených stop nejméně jednou ve všech čtyřech polohách (dle vyobrazení, otočená o 90° doprava, otočená o 180° doprava a otočená o 270° doprava) - viz příklad s políčky typu A a C;
4. Políčko beze stop se může na ploše nacházet jen samostatně, tj. jiného políčka beze stop se nesmí dotýkat ani stranou, ani rohem (viz příklad).
Za správné řešení získáte 5.(x – 20) bodů.

6. Sedmero ptáků
Z horních zásobníků postupně vypouštějte jednotlivé kuličky s písmeny. Kuličky se kutálejí po šikmé ploše a padají do spodních zásobníků tak, že v každém z nich vytvoří (čteno shora dolů) český název ptáka. Spodní zásobníky se zaplňují postupně zprava – nejprve se zcela zaplní nejmenší zásobník vpravo třemi kuličkami, pak sousední čtyřmi kuličkami až největší devíti kuličkami. Pro usnadnění řešení jsme obrysy kuliček do spodních zásobníků předkreslili. Ze žádného horního zásobníku nelze vypustit dvě nebo více kuliček bezprostředně po sobě. Řešení zapište ve tvaru pořadí zásobníků, ze kterých jste postupně vypouštěli kuličky s písmeny, pokud by vpravo byl zásobník pro pět kuliček a umístili byste do něj třeba slovo OBLAK, pak by zápis řešení vypadal takto: 4-3-5-3-7-… Za správné řešení získáte 20 bodů.

7. Andulky
Do některých prázdných políček rastru umístěte 27 andulek (A), nejvýše jednu do jednoho políčka. Políčka s andulkami se nesmějí dotýkat stranou ani rohem. Každé políčko s andulkou musí sousedit stranou se „svým“ políčkem s budkou (je přípustné, aby s políčkem s andulkou sousedilo políčko s budkou náležející jiné andulce). Čísla po stranách řádků označují počet andulek, které do daného řádku musíte umístit. Do žlutě podbarvených políček na diagonálách umístěte největší možný počet andulek. Za takové správné umístění andulek a vyznačení 27 párů andulek a budek získáte 15 bodů.

8. Papoušek kakadu
Papouška kakadua naučil ptáčník sčítat a kakadu nám sečetl v každém řádku vyplněného sudoku číslice pěkně zleva doprava. Uměl ale jen do devíti, takže když by měl vyjít součet deset a více, umístil číslici se součtem (nebo přímo číslici, u které by součet s další číslicí byl vyšší než 9) na pravé straně příslušného řádku na magnetickou tabuli. Vyplňte tabulku číslicemi 1 až 9 tak, aby se stejné číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani ve vyznačených menších čtvercích. Čísla u každého řádku udávají součet několika číslic za sebou po řadě zleva doprava s tím, že pokud by měl součet přesáhnout 9, je zapsán mezivýsledek a papoušek sčítal znovu od nuly. Nové mezivýsledky a poslední výsledek byly připisovány postupně vpravo. V případě, že by součet první číslice s druhou sčítanou číslicí byl vyšší než 9, pak se v zápise objevuje přímo ta první číslice, např. číslice 423571896 v řádku by byly papouškem sečteny jako 958896. Za správně vyřešené sudoku získáte 20 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2023

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2023 naleznete důvod přerušení soutěže na jeden rok, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 15. ročník JLA začne až v roce 2024, děkuji za pochopení, Vladimír

 

JLA 2022

Vše o 66. až 70. kole JLA zjistíte na JLA 2022, kola byla věnována valašským výrobkům hotoveným z proutí. Křížovkáři řešili postupně koš, opálku, kukaň, stoličku a kufr, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies