jemelik

jemelik


JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE

Milí přátelé, před vámi je 51. kolo akademie, jehož řešení zašlete nejpozději do 13. března 2019 na adresy: Vladimír Jemelík, Kotlanova 3a, 628 00 Brno nebo jemelik@volny.cz. Jeho zadání máte na webových stránkách www.cshak.cz a www.jemelik.cz, odkud si můžete stáhnout některé soutěžní obrazce a najdete tam soutěžní podmínky a podrobnější informace o soutěži. V této soutěži o ceny v eurech (nyní je v bancích 5950 eur) může každý zájemce začít od kteréhokoliv kola. 

51. KOLO

logické úlohy

 Moto: Osm úloh bez papučí
           teplo nohám nezaručí.

1. Papuče pod čísly

Na každou papuči položte dvě čísla tak, aby každý řádek i sloupec obsahoval kompletní sadu čísel 1 až 8. Navíc platí, že na každé papuči musí být jedno číslo sudé a druhé liché a číslo na části s bambulí je větší než číslo na části s opatkem. Za správné řešení získáte 15 bodů.

2. Papuče do páru

Propojte páry stejných papučí lomenými čarami, které procházejí středy políček, vedou vodorovně nebo svisle a navzájem se nekřižují ani nedotýkají. Každé políčko rastru přísluší právě jedné ze sedmi spojovacích čar. Za správné řešení získáte 10 bodů.

3. Papuče ve škole

Na dlaždice na školní chodbě umístěte 22 papučí tak, aby každá tučně ohraničená oblast obsahovala jeden pár papučí. Na každé dlaždici může ležet nejvýše jedna část jedné papuče tvaru dle úlohy č. 1 (jedna papuče leží na dvou stranou sousedících dlaždicích). V každém řádku i sloupci musí být na přesně dvou dlaždicích umístěny přední části papučí s bambulí. Dlaždice, na kterých jsou umístěny přední části papučí s bambulí, se nikdy nedotýkají ani rohem. Dlaždice, na kterých leží dvě papuče z různých tučně ohraničených oblastí, se také nikdy nedotýkají ani rohem. Naopak dlaždice, na kterých leží dvě papuče ve stejné tučně ohraničené oblasti, se dotýkají alespoň rohem. Na dlaždicích obou krajních řad a obou krajních sloupců leží alespoň jednou částí přesně tři papuče, přičemž na dvou jejich částech je umístěna bambule. Za správné řešení úlohy získáte 20 bodů.

4. Papuče s puntíky

Dopište na dlaždice čísla 1 až 9 tak, aby na každé dlaždici bylo jedno číslo a aby se stejná čísla neopakovala v žádném řádku, sloupci, ani v tučně ohraničených podoblastech. Na každou čárkovaně vyznačenou plochu dvou sousedních dlaždic umístěte papuči, přičemž dvojici číslic na těchto dlaždicích čtěte zleva jako dvouciferné číslo. Toto číslo označuje počet puntíků na dané papuči, jak naznačuje zadané pořadí vlevo nahoře v rohu čárkovaně vyznačené plochy, tyto počty jsou seřazeny podle velikosti od nejmenšího po největší. Za správné řešení získáte 20 bodů.

5. Papuče na zámku

Na očíslované dlaždice na zámku umístěte 15 párů papučí tak, aby ležely na dlaždicích na níže uvedených 30 dvojicích čísel (na každé dvojici jedna papuče bambulí nalevo dle příkladu u čísel 1-1). Za správné řešení úlohy získáte 10 bodů.


6. Papuče na linu

Vyznačte na linu se čtvercovým vzorem čtyři navzájem se nepřekrývající oblasti až na otočení stejného tvaru. V každé oblasti musí být jeden kompletní pár papučí. Za správné řešení získáte 10 bodů.

7. Papuče v krabicích

Umístěte papuče do krabic čtvercového nebo obdélníkového tvaru tak, aby v každé krabici byla jedna papuče. Obrys dna krabice veďte pouze po liniích rastru. Krabice se navzájem nepřekrývají a vyplňují celou bílou plochu rastru. Krabice, jejichž dna mají stejný tvar, spolu nesmějí sousedit ani rohem. Za správné řešení získáte 15 bodů.

8. Papuče na doma

Písmenům slova BAČKORY v rastru 8 x 7 polí přiřaďte číslice 1 až 7 (různým písmenům různé, stejným písmenům stejné). Přitom musíte dodržet tyto vztahy: A = 3 x K a Y = 3 x Č. Poté zakreslete po liniích rastru dvakrát hranice sedmi oblastí, jejichž počet polí bude odpovídat jediné číslici, která se bude nacházet uvnitř každé oblasti. Jedna skupina těchto oblastí od plochy jednoho pole do plochy sedmi polí musí splňovat podmínku, že každá bezprostředně větší oblast se dotýká stranou některého pole oblasti o jedno pole menší. Druhá skupina těchto oblastí je rozmístěna na zbývající ploše bez této podmínky. Oblasti o stejné ploše se nesmí navzájem dotýkat ani bodově, mají stejný tvar, mohou být pootočeny, nikoli zrcadlově převráceny. Oblast o velikosti pěti polí má tvar písmene T. Za správné řešení získáte 20 bodů.

 

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies