jemelik

jemelik


UH-TRADING, a. s.


Sídlo: Kotlanova 2508/3a, Líšeň, 628 00 Brno

IČ: 631803

Základní kapitál: 20 000 000,- Kč

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4154.

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) si Vás v tomto dokumentu dovolujeme informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o vašich právech. S čím bychom Vás rádi seznámili?

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost UH-TRADING, a. s., IČ: 63148803, která sídlí na adrese Kotlanova 2508/3a, Líšeň, 628 00 Brno s kontaktními údaji mail: jemelik@volny.cz, tel.: 606 755 757.

 

Jaké principy zpracování dodržujeme?

 

 • Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

 • Shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 • Minimalizujeme údaje, které zpracováváme, a to tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 • Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.

 • Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.

 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


 

Které osobní údaje tedy zpracováváme?


 

U našich akcionářů zpracováváme: jméno a příjmení či název firmy, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, číslo účtu, telefonní kontakt.

U našich odběratelů zpracováváme: jméno a příjmení či název firmy, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.

U našich dodavatelů zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.

U našich zaměstnanců zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, rodné číslo, podpis, datum narození, e-mail, telefon, místo narození, státní příslušnost, příslušnost k zdravotní pojišťovně, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatele, rodinný stav, rodinné příslušníky, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, údaje o zdravotním stavu.

 

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

 

 • Za účelem splnění smlouvy – zde lze zahrnout naše dodavatelské, odběratelské a nájemní vztahy.

 • Za účelem plnění právní povinnosti

  • vedení účetnictví společnosti podle zákona o účetnictví;

  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákoníku práce a dalších předpisů;

  • výkon spisové služby podle zákona o archivnictví a spisové službě.

 • Za účelem vedení personální agendy na základě platného souhlasu se zpracováním osobních údajů (uvedení kontaktních informací pro možnost elektronického zasílání výplatních lístků a uvedení rodného čísla).

Osobní data zpracováváme po dobu, kterou nám ukládají právní povinnosti, např. archivace účetních dokumentů. Osobní data získaná na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uchováváme po dobu smluvního vztahu (pracovní smlouvy) zvýšenou o jeden rok.

 

Jaká jsou Vaše práva ohledně našeho zpracování Vašich údajů?

 

 • Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.

 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.

 • Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti jejich zpracování.

 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Budeme rádi, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů budete kontaktovat v první řadě nás, a to společnost UH-TRADING, a. s., IČ: 63148803, která sídlí na adrese Kotlanova 2508/3a, Líšeň, 628 00 Brno s kontaktními údaji mail: jemelik@volny.cz, tel.: 606 755 757.

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech nemůžeme plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost (např. vedení účetnictví a povinnost uchovávat údaje po stanovenou dobu).

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených prostorách k tomu určených v sídle společnosti.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítačích. Přístup do počítačů je chráněn heslem. Přístup do souborů nebo databází s osobními daty je chráněn heslem. Jsou nastavena práva pro přístup k osobním údajům. Jsou prováděny pravidelné aktualizace softwaru.

 

Cookies

 

Při návštěvě našich stránek www.bpsluzby.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

 

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy – jedná se o poskytovatele internetu a webhostingu stránek společnosti – firmu Czechproduct.cz s.r.o. z Jeseníku.

Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné kontrolním orgánům státní správy na základě naší právní povinnosti.

Jak my, jakožto správce údajů, tak naši zpracovatelé, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností UH-TRADING, a. s.

 

V Brně dne 25. května 2018

 

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2021

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2021 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. 61. kolo JLA probíhalo od 18. února do 17. března 2021. Otevřít si můžete řešení 61. kola JLA, předběžné výsledky 61. kola JLA či ohlasy na 61. kolo JLA. Kolo bylo věnováno výrobě metel, došlo 167 řešení, děkuji za ně. Vladimír Jemelík

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies