jemelik

jemelik


MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci

Společnost byla založena jako právní nástupce státního podniku MORAVIA GLASS KYJOV k 1. 12. 1990 podle zakladatelského plánu Ministerstva průmyslu České republiky vydaného 29. 11. 1990.

Sídlo: Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00

IČ: 00149390

Základní kapitál: 4 355 020,- Kč

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 172.

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona.

 

Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 25. 7. 2012

MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ: 00149390 (dále jen „společnost“), oznamuje, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2012, č.j. B 172/36-432, které nabylo právní moci dne 28. 6. 2012, byla společnost zrušena a vstoupila k 1. 7. 2012 do likvidace. Likvidátorem společnosti se stal Ing. Vladimír Jemelík, CSc., který tímto vyzývá případné věřitele, aby do lhůty 3 měsíců po druhém zveřejnění tohoto oznámení přihlásili své pohledávky na adrese společnosti.

Dále společnost jako emitent 435.502 ks kmenových akcií na majitele, které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném ani oficiálním trhu, ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, ISIN: CZ0008465572 (dále jen „akcie společnosti“), oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 18. 6. 2012 rozhodla o přeměně podoby těchto akcií společnosti ze zaknihované na listinnou. Přeměna podoby akcií společnosti byla dne 19. 6. 2012 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, ve vložce 172.

Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 15. 8. 2012

MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci
Sídlo: Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ: 00149390

MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ: 00149390 (dále jen „společnost“), oznamuje, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 6. 2012, č.j. B 172/36-432, které nabylo právní moci dne 28. 6. 2012, byla společnost zrušena a vstoupila k 1. 7. 2012 do likvidace. Likvidátorem společnosti se stal Ing. Vladimír Jemelík, CSc., který tímto vyzývá případné věřitele, aby do lhůty 3 měsíců po zveřejnění tohoto oznámení přihlásili své pohledávky na adrese společnosti.

 

Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 22. 8. 2012

Likvidátor

MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ: 00 14 93 90


zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 172

(dále jen „společnost“)

v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 18. 6. 2012 o přeměně podoby zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CZ0008465572 vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů (dále jen “CDCP“) na listinné akcie

vyzývá akcionáře

k osobnímu převzetí listinných akcií v termínu od 23. srpna 2012 do 21. října 2012 v pracovních dnech v době od 09.00 do 11.00 hodin v sídle společnosti.

Listinné akcie budou předány vlastníkům akcií uvedených ve výpisu registru emitenta ke dni zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů v CDCP, tj. ke dni 31. 7. 2012.

Oprávněné fyzické osoby se při převzetí prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci právnických osob se při převzetí prokáží originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob převzetí než osobní není možný.

likvidátor
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 

Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 7. 11. 2012

v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 18. 6. 2012 o přeměně podoby zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CZ0008465572 vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů (dále jen “CDCP“) na listinné akcie

opakovaně vyzývá akcionáře

společnosti, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií na majitele, aby si převzali své akcie v dodatečné lhůtě v termínu od 8. do 23. listopadu 2012 v pracovních dnech v době od 09.00 do 11.00 hodin v sídle společnosti.

Listinné akcie budou předány vlastníkům akcií uvedených ve výpisu registru emitenta ke dni zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů v CDCP, tj. ke dni 31. 7. 2012.

Akcie nepřevzaté v této lhůtě budou v souladu s § 214 odst. 4 obchodního zákoníku prodány ve veřejné dražbě.

Oprávněné fyzické osoby se při převzetí prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci právnických osob se při převzetí prokáží originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob převzetí než osobní není možný.

likvidátor
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci


Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 20. 2. 2013

OZNÁMENÍ   O  KONÁNÍ  ŘÁDNÉ VALNÉ  HROMADY

MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 

Představenstvo společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, IČ: 00149390, oznamuje, že řádná valná hromada společnosti se koná v pátek 22. března 2013 ve 14:00 hod. v sídle společnosti.

Pořad jednání:
    1.   Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady

    2.   Výroční zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012 a roční účetní závěrce za rok 2012. Projednání, hlasování o schválení.

    3.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2012

    4.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2012, hlasování o schválení

    5.   Vstupní, resp. zahajovací rozvaha likvidace

    6.   Soupis majetku k 1. červenci 2012

    7.   Program likvidace, projednání, hlasování o schválení

    8.   Rozpočet likvidace, projednání, hlasování o schválení

    9.   Schválení odměny likvidátora

10.   Usnesení, závěr

Prezence účastníků od 13:30 hod.

Zúčastnit se může akcionář, který se prokáže držením listinných akcií společnosti.

Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

 

Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 10. 3. 2014

Pozvánka na 1. řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ 00149390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 172
(dále také jen »Společnost«)
v souladu s ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zákoník, v platném znění, a v souladu se zněním platných stanov Společnosti

svolává

na základě žádosti akcionáře obchodní společnosti GEHER a. s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ: 630 78 732, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2379 (dále také jen »Hlavní akcionář«)

1. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 10. dubna 2014 ve 14.00 hodin v sídle Společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Seznámení akcionářů Společnosti s žádostí Hlavního akcionáře, se závěry znaleckého posudku o přiměřenosti výše protiplnění a s vyjádřením představenstva Společnosti o posouzení spravedlivosti výše protiplnění
 4. Rozhodnutí valné hromady o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2013 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění
 5. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 13.45 hod. v den a v místě konání valné hromady. Oprávnění účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři - právnické osoby, popř. jejich zástupci, předloží při registraci aktuální výpis z obchodního, popř. obdobného rejstříku. Akcionáři, popř. jejich zástupci, dále předloží platný průkaz totožnosti.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění:
Výše protiplnění, kterou Hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované vlastníkům akcií Společnosti při přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 5,50 Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Výše protiplnění je totožná s určením znaleckého posudku č. 321-4/2014 soudního znalce Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, který dokládá přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného Hlavním akcionářem.

Vyjádření představenstva Společnosti k určené výši protiplnění:
Představenstvo Společnosti oznamuje, že považuje v souladu s § 377 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, shora uvedenou výši protiplnění, jejíž přiměřenost byla doložena uvedeným znaleckým posudkem, tedy částku 5,50 Kč za jednu nekótovanou kmenovou akcii Společnosti vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč, znějící na jméno, za přiměřenou. Představenstvo Společnosti ve svém stanovisku zohlednilo majetkovou hodnotu Společnosti a tomu odpovídající strukturu jejích aktiv a pasiv jakož i aktuální stav likvidace společnosti.

Výzva zástavním věřitelům a vlastníkům zastavených akcií:
Představenstvo Společnosti vyzývá všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k akciím Společnosti, a současně upozorňuje všechny vlastníky akcií Společnosti, že jsou povinni sdělit Společnosti skutečnost zastavení akcií Společnosti a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva, zpřístupnění dokumentů:
Představenstvo Společnosti upozorňuje všechny akcionáře, že v sídle Společnosti jsou ve lhůtě stanovené pro svolání 1. řádné valné hromady v každý pracovní den od 8.00 do 12.00 hod. k nahlédnutí následující dokumenty:
a) určení hlavního akcionáře;
b) znalecký posudek dokládající přiměřenost určení výše protiplnění.

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje všechny akcionáře, že jim na základě jejich žádosti a bez zbytečného odkladu vydá zdarma kopie výše uvedených dokumentů.

Představenstvo společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 

Výzva uveřejněná v Obchodním věstníku dne 25. 3. 2014

Výzva akcionářům společnosti

MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci
se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČO: 00149390, spisová značka: B 172 vedená u Krajského soudu v Brně
 

Dle § 2 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně některých zákonů, se změnily k 1. lednu 2014 všechny listinné akcie na majitele společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci (dále jen „společnost“) na listinné akcie na jméno. Tato změna formy akcií bude vyznačena na dosavadních akciích bez jejich výměny.

Akcionáři společnosti se vyzývají, aby ve lhůtě od 1. dubna 2014 do 30. června 2014 v sídle společnosti po předchozí domluvě na telefonním čísle 00 420 606 755 757 předložili listinné akcie společnosti k vyznačení nezbytných údajů v souvislosti s touto změnou a současně sdělili společnosti tyto údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů: jméno, příjmení/ obchodní firma, datum narození a rodné číslo/IČO, bydliště/sídlo, číslo bankovního účtu, přes který budou realizovány veškeré finanční transakce mezi akcionářem a společností, e-mailovou adresu, pokud akcionář souhlasí se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty a údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že v případě jejich prodlení s předložením akcií k vyznačení nezbytných údajů a se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, akcionář není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Představenstvo společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 

Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 20. 5. 2014

1. řádná valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ 00149390 (dále též jen „společnost“) konaná dne 10. dubna 2014 přijala následující usnesení ve věci přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře:

„Valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci je společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2379, když společnost GEHER a.s. vlastní 392.205 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 Kč znějící na jméno vydaných v listinné podobě MORAVIA GLASS, akciovou společností v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ: 00149390, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 172, jejíž základní kapitál činí 4.355.020 Kč a je rozdělen na 435.502 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč. Počet a čísla akcií vlastněných společností GEHER a.s. jsou uvedeny v Seznamu akcionářů společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, datum zápisu 7. 4. 2014. Společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3.922.050 Kč, což činí 90,06 % základního kapitálu společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 90,06 % ve společnosti v likvidaci. Společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, je tak hlavním akcionářem společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci rozhoduje dle ustanovení § 375 a násl. ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými je 43.297 akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2379. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ustanovení § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ 63078732, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudemv Brně, oddíl B, vložka 2379, ostatním akcionářům společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatních akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci na hlavního akcionáře, činí částku 5,50 Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 321-4/2014 Ing. Libora Bučka, Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky, který hlavní akcionář doručil společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci spolu se žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 5,50 Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita likvidační metoda. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje.

Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ustanovení § 378 odst. 1 ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 387 odst. 1 a 2 ZOK. V souladu s ustanovením § 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků, přirůstajících ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tady akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů společnosti. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včetně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ustanovení § 387 odst. 1 a 2 ZOK.

Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci osvědčuje, že společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 4. dubna 2014 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady.

Valná hromada společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci osvědčuje, že společnost MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci zmocnila na základě plné moci ze dne 4. dubna 2014 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Mírů 64, PSČ 760 01, IČO: 60732075, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci v rozsahu podle ustanovení § 387 odst. 1 a 2 ZOK.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ 60732075, v řádné lhůtě podle ustanovení 387 odst. 1 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádně lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností MORAVIA GLASS, akciovou společností v likvidaci, stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů.

Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČO: 60732075, v dodatečné lhůtě podle ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, v sídle obchodníka s cennými papíry na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.

Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 věty první ZOK.“

Zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 29. dubna 2014.

edstavenstvo společnosti dále upozorňuje, že v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK je veřejná listina o rozhodnutí valné hromady, jejíž přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích, uložena k nahlédnutí v sídle společnosti.

Ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění poskytovaná hlavním akcionářem ve výkupu účastnických cenných papírů ostatním akcionářům je ve smyslu ust. § 376 ZOK přiměřená hodnotě účastnického cenného papíru.

Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 ZOK na hlavního akcionáře dne 29. května 2014, tj. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení 1. řádné valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. Dosavadní vlastníci akcií společnosti předloží své akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají ve lhůtě od 30. května 2014 do 30. června 2014 obchodníkovi s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., na adrese Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, v pracovních dnech v pondělí nebo ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodiny k předání listinných akcií.

Likvidátor a představenstvo společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 

Výzva uveřejněná v Obchodním věstníku dne 10. 7. 2014

výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtĚ

Likvidátor a představenstvo společnosti MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci, se sídlem Brno, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ 001 49 390 (dále jen „společnost“), dle usnesení valné hromady konané dne 10. dubna 2014, o nuceném přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen »zákon o obchodních korporacích«), tímto vyzývá všechny dosavadní vlastníky akcií společnosti, aby předložili své akcie k odevzdání v dodatečné lhůtě od 14. července 2014 do 30. července 2014 obchodníkovi s cennými papíry FINANCE Zlín, a. s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 60732075, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577 217 375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií.

Nepředloží-li ostatní akcionáři akcie ani v dodatečné lhůtě, prohlásí likvidátor a představenstvo společnosti tyto akcie za neplatné a prohlášení akcií za neplatné oznámí ostatním akcionářům, jejichž akcie byly prohlášeny za neplatné, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a prohlášení listinných akcií za neplatné bez zbytečného odkladu zveřejní.

Likvidátor a představenstvo společnosti

MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 


Oznámení uveřejněné v Obchodním věstníku dne 13. 8. 2014

Prohlášení akcií za neplatné

 

Likvidátor a představenstvo společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30, PSČ 615 00, IČ: 00149390
 (dále jen „společnost“)

oznamuje,

že po uplynutí lhůt určených k předložení listinných akcií společnosti znějících na jméno v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 10. dubna 2014 o nuceném přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře společnost GEHER a.s., se sídlem Brno, Hlinky 114, PSČ 603 00, IČ: 63078732, podle ustanovení § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnost prohlásila za neplatné akcie, které akcionáři nepředložili ve lhůtách k tomu určených.

Za neplatné byly prohlášeny tyto kmenové listinné akcie společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě každé 10 Kč emitované v Brně dne 31. července 2012: hromadné listiny série C, č. 3 – 5, nahrazující akcie č. 410001 – 425000; série E, č. 4 a 5, nahrazující akcie č. 431501 – 432500; série F, č. 28 – 40, nahrazující akcie č. 356701 – 358000; série G, č. 8 – 10, nahrazující akcie č. 433851 – 434000; série H, č. 4 – 8 a č. 36 – 50, nahrazující akcie č. 434031 – 434080 a č. 434351 - 434500; série I, č. 1 a č. 7 – 100, nahrazující akcie č. 434501 -  434505 a č. 434531 – 435000; série O, č. 1, nahrazující akcie č. 375316 – 376267; série P, č. 1, nahrazující akcie č. 376268 – 376790; série Q, č. 1, nahrazující akcie č. 376791 – 377160 a série R, č. 1, nahrazující  akcie č. 377161 – 400000 a jednotlivé akcie série J, č. 435001 – 435020,  č. 435023, č. 435027 – 435032 a č. 435043 – 435502.

Za akcie prohlášené za neplatné vydá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.

Likvidátor a představenstvo společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

 

Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
 se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

 na čtvrtek 25. června 2015 ve 14.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:
    1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
    2.   Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2014 a roční účetní závěrce za rok 2014
    3.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2014
    4.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2014
    5.   Usnesení, závěr

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                                          Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                                         
předseda představenstva


 

 Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

čtvrtek 23. června 2016 v 15.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:
    1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
    2.   Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2015 a roční účetní závěrce za rok 2015
    3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2015
    4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2015
    5.   Usnesení, závěr

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                                          Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                                         
předseda představenstva


Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov

 ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

 na čtvrtek 22. června 2017 v 15.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:
1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.  
Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2016 a roční účetní závěrce za rok 2016
3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2016
4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2016
5.   Usnesení, závěr

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                                      Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                                      předseda představenstva

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) si Vás v tomto dokumentu dovolujeme informovat o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o vašich právech. S čím bychom Vás rádi seznámili?

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci, IČ: 00149390, která sídlí na adrese Václavkova 1234/30, Židenice, 615 00 Brno s kontaktními údaji mail: jemelik@volny.cz, tel.: 606 755 757.

Jaké principy zpracování dodržujeme?

 • Osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

 • Shromažďujeme je pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 • Minimalizujeme údaje, které zpracováváme, a to tak, aby byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 • Osobní údaje udržujeme přesné a v případě potřeby aktualizované.

 • Ukládáme je jen po dobu, která je nezbytná pro naplnění účelu zpracování.

 • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Které osobní údaje tedy zpracováváme?


U našeho jediného akcionáře zpracováváme: název firmy, IČ, DIČ, adresu sídla, adresu datových schránek, číslo účtu, telefonní kontakt.

U našich odběratelů zpracováváme: jméno a příjmení či název firmy, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.

U našich dodavatelů zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu či sídla, IČ, DIČ, podpis, odpovědnou osobu, telefonní a mailový kontakt, adresu datové schránky, bankovní spojení.

U našich zaměstnanců zpracováváme: jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, rodné číslo, podpis, datum narození, e-mail, telefon, místo narození, státní příslušnost, příslušnost k zdravotní pojišťovně, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatele, rodinný stav, rodinné příslušníky, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, údaje o zdravotním stavu.

Za jakým účelem údaje zpracováváme?

 • Za účelem splnění smlouvy – zde lze zahrnout naše dodavatelské, odběratelské a nájemní vztahy.

 • Za účelem plnění právní povinnosti

  • vedení účetnictví společnosti podle zákona o účetnictví;

  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákoníku práce a dalších předpisů;

  • výkon spisové služby podle zákona o archivnictví a spisové službě.

 • Za účelem vedení personální agendy na základě platného souhlasu se zpracováním osobních údajů (uvedení kontaktních informací pro možnost elektronického zasílání výplatních lístků a uvedení rodného čísla).

Osobní data zpracováváme po dobu, kterou nám ukládají právní povinnosti, např. archivace účetních dokumentů. Osobní data získaná na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uchováváme po dobu smluvního vztahu (pracovní smlouvy) zvýšenou o jeden rok.

Jaká jsou Vaše práva ohledně našeho zpracování Vašich údajů?

 • Máte právo na informace ohledně námi zpracovávaných osobních údajů.

 • Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům.

 • Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, o omezení jejich zpracování, či vznést námitku proti jejich zpracování.

 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, budete-li mít pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Máte také právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Budeme rádi, pokud v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či žádostí ohledně zpracování Vašich osobních údajů budete kontaktovat v první řadě nás, a to společnost MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci, IČ: 00149390, která sídlí na adrese Václavkova 1234/30, Židenice, 615 00 Brno s kontaktními údaji mail: jemelik@volny.cz, tel.: 606 755 757.

Na Vaše podněty odpovíme nejpozději do 30 dnů od jejich obdržení. Dovolujeme si Vás upozornit, že v některých případech nemůžeme plně vyhovět Vaší žádosti o výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, a to v případě, kdy nám zpracování Vašich osobních údajů ukládá právní povinnost (např. vedení účetnictví a povinnost uchovávat údaje po stanovenou dobu).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Pokud máme Vaše osobní údaje v listinné podobě, jsou uchovávány v zamčených prostorách k tomu určených v sídle společnosti.

Osobní údaje v elektronické podobě uchováváme v počítačích. Přístup do počítačů je chráněn heslem. Přístup do souborů nebo databází s osobními daty je chráněn heslem. Jsou nastavena práva pro přístup k osobním údajům. Jsou prováděny pravidelné aktualizace softwaru.

Cookies

Při návštěvě našich stránek www.bpsluzby.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené zpracovatelské smlouvy – jedná se o poskytovatele internetu a webhostingu stránek společnosti – firmu Czechproduct.cz s.r.o. z Jeseníku.

Dále jsou Vaše osobní údaje přístupné kontrolním orgánům státní správy na základě naší právní povinnosti.

Jak my, jakožto správce údajů, tak naši zpracovatelé, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních na ochranu Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností MORAVIA GLASS, akciová společnost v likvidaci.

V Brně dne 25. května 2018

 

Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov 

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
na čtvrtek 21. června 2018 v 15.00 hodin v sídle společnosti 

Pořad jednání:
1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.   Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2017 a roční účetní závěrce za rok 2017
3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2017
4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2017
5.   Usnesení, závěr

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                                    Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                                     předseda představenstva

 

Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov 

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
na čtvrtek 20. června 2019 v 15.00 hodin v sídle společnosti
 

Pořad jednání:
1.  
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.  
Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2018 a roční účetní závěrce za rok 2018
3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2018
4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2018
5.   Usnesení, závěr 

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                                     Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                                     předseda představenstva

 

Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci

se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov 

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
na čtvrtek 18. června 2020 v 15.00 hodin v sídle společnosti
 

Pořad jednání:
1.  
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.  
Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2019 a roční účetní závěrce za rok 2019
3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2019
4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2019
5.   Usnesení, závěr 

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                                          Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                                           předseda představenstva

 

Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov 

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
na pondělí 21. června 2021 v 15.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:
1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.   Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2020 a roční účetní závěrce za rok 2020
3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2020
4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2020
5.   Usnesení, závěr

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                      Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                       předseda představenstva

 

Představenstvo obchodní společnosti
MORAVIA GLASS, akciové společnosti v likvidaci
se sídlem v Brně, Václavkova 1234/30
svolává ve smyslu čl. 10 stanov 

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
na úterý 14. června 2022 v 15.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:
1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2.   Výroční zpráva o průběhu likvidace a stavu majetku společnosti za rok 2021 a roční účetní závěrce za rok 2021
3.   Návrh představenstva na způsob vypořádání hospodářského výsledku roku 2021
4.   Zpráva dozorčí rady společnosti k roční účetní závěrce a hospodaření společnosti k 31. 12. 2021
5.   Usnesení, závěr

Jediný akcionář se prokáže držením listinných akcií společnosti.
Projednávané materiály jsou k dispozici v sídle společnosti.

                                                                                      Ing. Vladimír Jemelík, CSc.
                                                                                       předseda představenstva

 

Novinky

JEMELÍKOVA LUŠTITELSKÁ AKADEMIE - JLA 2022

JLA je dlouhodobá kombinovaná soutěž v řešení křížovek, háda- nek a logických úloh o ceny v eu- rech, kvalifikační body a v rámci recesistické části též o akade- mické tituly JLA. Na stránce JLA 2022 naleznete soutěžní pod- mínky, na stránce pomůcky k JLA naleznete mj. prameny použité v tom kterém kole JLA, nechybí ani recesistická část JLA a promoce JLA. Jubilejní 70. kolo JLA probíhalo od 8. prosince 2022 do 4. ledna 2023, otevřít si můžete řešení 70. kola JLA, předběžné výsledky 70. kola JLA či ohlasy na 70. kolo JLA. Došlo 165 řešení, děkuji za ně, Vladimír

JLA 2021

Vše o 61. až 65. kole JLA zjistíte na JLA 2021, kola byla věnována valašským doma vyráběným dřevěným výrobkům. Křížovkáři řešili postupně metlu, hrábě, vidle, motyku a lopatu, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2020

Vše o 56. až 60. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2020, křížovkáři řešili dřevěný hák užívaný k orání, pěší saně pro svoz dřeva, sečkovici, geletu na dojení ovcí a lis na tvaroh, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s oráním, sáňkováním, výrobou sečky, dojením a lisováním tvarohu.

JLA 2019

Vše o 51. až 55. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2019, křížovkáři řešili papuče, plť, kvíčalu, tkalcovskou destičku ke snovadlům a část valchovacího zařízení, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s papučáři, plťaři, ptáčníky, tkalci a valcháři.

JLA 2018

Vše o 46. až 50. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2018, křížovkáři řešili barvířskou nádobu, brousek, fajfku, formanskou truhlici a křivák, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s barvíři, brouskaři, fajfkaři, formany a křiváčkáři.

JLA 2017

Vše o 41. až 45. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2017, křížovkáři řešili struhadlo na zelí, palici na tlučení brambor, sekáček na maso, oválnou desku na maso a dřevěné tvořítko na cukroví, hádankáři a logici taje a úlohy spojené se zelím, bramborami, masem, zabijačkou a Vánocemi.

JLA 2016

Vše o 36. až 40. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2016, křížovkáři řešili ošatku na chleba, lopatku na koláče, cedník na nudle, lžičku na kaši a talíř na polévku, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2015

Vše o 31. až 35. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2015, křížovkáři řešili lyžičník, hmoždíř, máselni- ci, solničku a čerpák, hádankáři a logici taje a úlohy s nimi spojené.

JLA 2014

Vše o 26. až 30. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2014, křížovkáři řešili dětskou káču, klepač, kolečko, pastýře s ovečkou a sáňky, hádankáři a logici taje a úlohy spojené s těmito dětskými hračkami.

JLA 2013

Vše o 21. až 25. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2013, křížovkáři řešili bodloka, želvu, žaka, kapy- baru a surikatu, hádankáři a logi- ci taje a úlohy spojené s ostno- ploutvými rybami, želvami, pa- poušky, kapybarami a promyko- vitými.

JLA 2012

Vše o 16. až 20. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2012, křížovkáři řešili vlka, pekariho, kozorožce, losici a morče, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s psovitými šelmami, nepřežvýka- vými, turovitými, jelenci a diko- brazočelistními.

JLA 2011

Vše o 11. až 15. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2011, křížovkáři řešili lachtana, bobra, sovici, medvědici a dželadu, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s ploutvonohými, bobry, sovami, medvědy a úzkonosými opicemi.

JLA 2010

Vše o 6. až 10. kole JLA zjistíte kliknutím na JLA 2010, křížovkáři řešili pět valašských kapliček, hádankáři a logici hádanky a úlohy spojené s jejich patrony.

JLA 2009

Vše o prvých pěti kolech JLA zjistíte kliknutím na JLA 2009, křížovkáři řešili pět maskotů LOH 2008, hádankáři taje z oblasti sportů a logici úlohy s tématikou vody, lesu, ohně, země a oblohy.

 

MLSK  2008  A  JLA  2010 - Z KOSTELA A KAPLÍ VZNIKLY TAKÉ OBRAZYKřížovkářské zpracování Kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích bylo umístěno nad nástěnkou nalevo od kříže v zádveří kostela, napravo od něj byla křížovkářská zpracování Kaple sv. Floriána  ve Velkých Karlovicích - Léskovém a Kaple Panny Marie Růžencové ve Velkých Karlovicích - Podťatém. Obrazy jsou umístěné v sídle ČSHAK.

MLSK 2007 - DŘEVORUBEC SE STAL SLAVNÝM


Křížovkářské zpracování obrazu Dřevorubec bylo zařazeno agenturou Dobrý den do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies